Nabídka akcí a služeb » Hudba na Svaté Hoře » Naše CD

F. X. Thuri: Křížová cesta svatohorská

ThuriCD2

František Xaver Thuri, významný český hráč na hoboj, dirigent, pedagog a skladatel je profesorem na Konzervatoři v Praze. Je nazýván "posledním žijícím barokním autorem Česka, a to pro svoji zálibu v tomto období. Jeho skladby se vyznačují průzračností a polyfonickou fakturou. Autor se nijak nebrání konsonacím a historizujícímu pojetí ´kompozičního slohu.

Křížová cesta svatohorská je skladba, která vznikla k příležitosti posvěcení nové křížové cesty v přírodním parku na Svaté Hoře. Čtrnáct zastavení je komponováno na texty Václava Renče, známého též z Jednotného Kancionálu, avšak s novým hudebním doprovodem F. X. Thuriho. Krátká zamyšlení ke každému zastavení křížové cesty přednáší Mons. Jiří Paďour, OFMCap.

Účinkují: Svatohorský chrámový sbor, Collegium Xaverium, sóla Alena Krmášková a Kateřina Falcníková, řídí autor.

Skladby P. Karla Břízy I. 

BrizaCD2Kněz, skladatel, sbormistr, varhaník a varhanář, redemptorista P. Karel Bříza je významnou osobností nejen svatohorských hudebních kronik. Tato nahrávka je první části výběru z jeho duchovní, liturgické i příležistostné hudby a je tak prvním pokusem zúročit nadání, celoživotní píli a utrpení tohoto obětavého Božího služebníka.

Toto CD je pokusem zúročit nadání, práci, utrpení a obětavost P. Karla Břízy, který patřil k velmi početné generaci redemptoristů, jež vyrůstala za Druhé světové války, během ní a těsně po ní. Byla to generace, která vstupovala do kongregace redemptoristů jako do rozvíjejícího se společenství, v němž mnozí zářili jako výjimečné talenty nejen v rámci řehole, ale i v kontextu celé katolické církve v Čechách. Namátkou stačí připomenout ty, kteří Břízu a jeho vrstevníky vyučovali, například význačného biblistu P. Josefa Milíka, filosofa a kandidáta oltáře P. Jána Mastiliaka či výtečného dogmatika P. Stanislava Špůrka. V této atmosféře vědy a bratrského společenství, které v teologickém učilišti v Obořišti vládlo, byli kandidáti kněžství - mezi nimi i Karel Bříza - vychováváni a podporováni i k určité specializaci. U Břízy to byla právě hudba, umění, které bylo součástí jeho života natolik, že si jej bez muziky snad ani nelze představit.
Poté, co byly kláštery násilím zrušeny a řeholníci rozprášeni po celé zemi, po kasárnách, centralizačních táborech a vězeních, stává se pro Karla Břízu, tehdy již tajně vysvěceného kněze, hudba jedinou příležitostí, jak naplnit navenek své kněžské poslání. Všichni, s nimiž pracoval, mohou potvrdit, že zkoušky, výuka a hraní v kostele nebyla jen hudba, ale především zprostředkování víry a živého vztahu ke Kristu. Břízův život nebyl poznamenán jen tvůrčím utrpením, ale po dlouhá desetiletí také fyzickou nemocí. Jeho hudba tak procházela přes síto oběti a bolesti, aby vykrystalizovala v bohoslužbu, prostou jakékoli nabubřelosti či pýchy. Přeji Vám všem, kteří budete toto CD poslouchat, aby skladby P. Karla Břízy působily tak, jak jejich autor zamýšlel, jako svědectví víry a pozvání na cestu křesťanského života.

provinciál pražské provincie redemptoristů P. Stanislav Přibyl, CSsR

Účinkují: Svatohorský chrámový sbor, žesťové kvarteto, Miloslava Šmolíková - varhany, řídí Pavel Šmolík

Mariánské zpěvy ze Svaté Hory

MarZpevyCD Jejich záznam byl realizován v listopadu 2004.

Jedná se o nahrávku, která obsahuje barokní mariánské písně, svatohorské zpěvy včetně známého Svatohorského Zdrávasu a Intrády svatohorských ministrantů, interpretované na dobové nástroje. CD je členěno na celky, jejichž centrem je vždy jeden konkrétní mariánský zpěv Zdrávas, Anděl Páně, Stála Matka a pod.

Účinkují: Svatohorský chrámový sbor, žesťové trio s tympány, od varhan řídí Pavel Šmolík

Vánoce na Svaté Hoře

CD vánoce-malýObsahem disku jsou různé vánoční a tříkrálové kompozice, které již tradičně zaznívají ve svatohorské bazilice. Kromě Pastorální mše J. J. Ryby, Orgelsolomesse J. G. Zechnera nebo Vánoční liturgie R. Rejška, věnované svaté Hoře, zde též nalezneme biblické texty v přednesu P. Stanislava Přibyla, CSsR a sólové varhanní skladby.

Účinkují: Svatohorský chrámový sbor, sólisté, komorní orchestr, Miloslava Šmolíková - varhany, řídí Pavel Šmolík

Ta CD, která jsou ještě dostupná, lze zakoupit osobně ve Svatohorském poutním muzeu nebo objednat prostřednictvím svatohorského e-shopu

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.