Informace » Matice Svatohorská » Stanovy Matice

Stanovy Matice Svatohorské

Čl. 1 Název, sídlo a činnost Matice
1. Matice Svatohorská (dále jen Matice) je dobrovolné, neziskové, veřejně prospěšné, nepolitické, podpůrné sdružení založené na základě zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.
2. Matice je právnická osoba se sídlem: Svatá Hora 591, Příbram II., 261 01
3. Matice vyvíjí činnost na území ČR.

4. Předmětem činnosti Matice je:
a. pečovat o duchovní zázemí poutního místa;
b. shromažďovat příspěvky na opravy a údržbu baziliky a celého poutního areálu;
c. podporovat propagační, agenturní a publikační činnost v oblasti náboženské a morální;
d. snažit se vytvářet příznivé podmínky pro příchozí poutníky.

Čl. 2 Způsob činnosti

1. Matice rozvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů.
2. Činnost Matice se řídí platnými zákony ČR a předpisy církevního práva.
3. Matice koordinuje svou činnost s duchovní správou Svaté Hory a pomáhá jí v praktických záležitostech.
4. Matice podle potřeby spolupracuje s orgány státní správy a navazuje kontakty s jinými spolky a organizacemi.

Čl. 3 Prostředky činnosti

K zajištění činnosti Matice slouží:
1. příspěvky členů,
2. sbírky, odkazy a dary,
3. výnosy z nájmů budov, jejichž je Matice vlastníkem, výnosy z přednáškové a ediční činnosti, duchovních divadelních her, koncertů, výstav a jiné kulturně-náboženské a podnikatelské činnosti.

Čl. 4 Členství

1. Členství v Matici je dobrovolné.
2. Členem Matice může být:
a. fyzická osoba starší 18 let katolického vyznání respektující stanovy a činnost Matice.
b. právnická osoba respektující stanovy a činnost Matice.

3. Členství v Matici je:
a. čestné,
b. řádné.

4.Vznik členství
a. Čestné členství uděluje výbor Matice a potvrzuje ho výroční členská schůze. Čestné členství nevylučuje členství řádné.
b. Řádné členství vzniká registrací písemné přihlášky výborem Matice.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Členové Matice mají právo:
a. účastnit se výroční členské schůze
b. být informováni o všech aktivitách Matice a jejích orgánů a podílet se na nich
c. podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Matice a vyjadřovat se k navrženým usnesením
d. členové řádní mají na výroční schůzi hlas rozhodující
e. členové čestní mají na výroční schůzi hlas poradní
f. členové právnické osoby mají na výroční schůzi jeden hlas poradní
g. volit a být volen do orgánů Matice mají členové řádní.

2. Členové Matice jsou povinni:
a. dodržovat stanovy
b. řídit se rozhodnutími orgánů Matice
c. podporovat a rozvíjet činnost Matice
d. svědomitě a nezištně vykonávat svěřené funkce
e. platit stanovené příspěvky.

Čl. 6 Zánik členství

1. Členství v Matici zaniká:
a. písemnou rezignací předloženou výboru Matice;
b. vyloučením, když způsob jednání člena přináší Matici závažnou škodu;
c. u řádných členů při neplacení příspěvků po dobu 2 let;
d. u delegáta právnické osoby odvoláním ze strany instituce, která ho delegovala, nebo zánikem právnické osoby;
e. smrtí člena;
f. zánikem Matice.

2. O vyloučení rozhoduje výbor Matice; vyloučený člen se může odvolat k výroční členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.

Čl. 7 Orgány Matice

Orgány Matice jsou:

a. výroční členská schůze,
b. výbor a představenstvo Matice,
c. kontrolní komise.

Čl. 7.a Výroční členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Matice je výroční členská schůze, která má tyto pravomoci:
a. rozhodovat o koncepci Matice;
b. schvalovat stanovy Matice, jejich změny a doplňky;
c. volit a odvolávat jednotlivé členy výboru;
d. volit a odvolávat členy kontrolní komise;
e. schvalovat činnost výboru v uplynulém období a stanovit hlavní úkoly pro období následující;
f. schvalovat hospodaření s majetkem a roční účetní uzávěrku;
g. rozhodovat v záležitostech, které si vyhradí,
h. rozhodovat o zániku Matice.

2. Výroční členskou schůzi svolává výbor Matice nejméně jednou za rok a to nejpozději měsíc před termínem konání.
3. Výbor Matice je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to písemně aspoň jedna třetina členů Matice, kontrolní komise Matice nebo výbor Matice v případě naléhavé potřeby.
4. Výroční členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů s hlasem rozhodujícím. Jestliže se v určenou dobu nesejde potřebný počet, koná se o půl hodiny později za jakéhokoli počtu přítomných členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s rozhodujícím hlasem.
5. Při hlasování o schválení a změně stanov a o zániku Matice je třeba souhlasu nejméně dvou třetin přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

6. Z každé výroční členské schůze se pořídí zápis, který obsahuje:
a. den a místo konání schůze;
b. jméno předsedajícího a zapisovatele;
c. prezenční listinu s podpisy přítomných;
d. předložené návrhy;
e. výsledky hlasování;
f. doslovné znění usnesení;

7. Zápisy se archivují.

Čl.7.b Výbor Matice

1. Výbor je voleným výkonným orgánem Matice.
2. Výbor se skládá z 7 členů.

3. Úkolem výboru je:
a. tajným hlasováním zvolit ze svého středu předsedu, místopředsedu a jednatele;
b. zajišťovat správu a řízení Matice mezi jejími výročními členskými schůzemi;
c. přijímat nové členy a rozhodovat o zrušení členství;
d. stanovit výši členských příspěvků;
e. vyřizovat všechny záležitosti Matice, nejsou–li vyhrazeny výroční členské schůzi;
f. navrhovat změny a doplňky stanov;
g. podávat výroční členské schůzi zprávu o své činnosti a předkládat výsledky hospodaření ke schválení;
h. rozhodovat o uzavírání smluv a dohod mezi Maticí a jinými organizacemi;
i. svolat výroční členskou schůzi a navrhnout předsedajícího.
j. navrhovat členy kontrolní komise a návrh předložit ke schválení výroční členské schůzi;

4. Členové výboru jsou voleni na dobu tří let; při první volbě na jeden rok.
5. Výbor zasedá nejméně 4x do roka.
6. Jednání výboru svolává předseda nejméně 14 dnů předem a uvede program jednání.
7. Každý člen výboru má právo nejpozději jeden den před schůzí výboru navrhnout předsedovi, o čem má výbor jednat. Návrh předložený během členské schůze bude zařazen do programu jednání po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.
8. Výbor je svolán předsedou i tehdy, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů výboru.
9. Hlasovací právo mají všichni členové výboru.
10.Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů výboru a rozhodnutí je platné při nadpoloviční většině kladných hlasů. Při rovnosti hlasů o neodkladných záležitostech rozhodne svým hlasem protektor Matice (viz čl.9).
11.Z každé schůze výboru se pořídí zápis ve znění článku 7.a. č.6
12.Rezignuje-li nebo zemře-li člen výboru, nastupuje na jeho místo náhradník, který získal při hlasování nejvyšší počet hlasů a mandát přijal.

Čl. 7.b.1. Představenstvo Matice

1.Představenstvo Matice tvoří předseda, místopředseda a jednatel.

2. Předseda Matice:
a. zastupuje Matici ve všech jednáních s orgány, organizacemi a soukromým osobami;
b. svolává schůze výboru a předsedá jeho jednání;
c. spolu s protektorem podepisuje smlouvy a dohody uzavřené Maticí a všechny ostatní listiny a dokumenty související s činností Matice;
d. spolu s protektorem a ekonomem (viz čl. 7.b.2) zodpovídá za finanční hospodaření Matice a spolu s nimi má podpisové právo pro bankovní operace;
e. kupní, směnné, zápůjční, nájemní a darovací smlouvy, které se týkají movitého i nemovitého majetku jakož i finanční operace může vykonávat pouze po souhlasu a podpisu protektora Matice.

3. Místopředseda Matice zastupuje předsedu v rozsahu pravomocí předsedy na základě pověření, nebo je-li předsedovi zabráněno vykonávat funkci.

4. Jednatel Matice:
a. vede písemnou agendu Matice, zápisy o výborových a výročních schůzích a vyřizuje je podle pokynů předsedy;
b. vede knihu členů;
c. informuje veřejnost o činnosti Matice.

Čl. 7.b.2 Ekonom

1. Ekonoma Matice jmenuje protektor.
2. Ekonom Matice připravuje rozpočet, kterým se řídí používání prostředků. Rozpočet schvaluje výbor.
3. Průběžně sleduje hospodaření Matice a předkládá výboru návrhy.
4. Spolu s protektorem a předsedou Matice má podpisové právo k bankovním operacím podle organizačního řádu.

Čl. 7.c Kontrolní komise

1. Kontrolní komise (KK) je tříčlenná, volená výroční členskou schůzí na dobu tří let, při první volbě na jeden rok.
2. KK volí ze svého středu předsedu, který zodpovídá za práci komise a za plnění jejích usnesení.
3. KK za svou činnost odpovídá výroční členské schůzi a není podřízena ani nadřízena výboru Matice.

4. Jejím úkolem je:
a. kontrola dodržování stanov a řádů Matice;
b. kontrola hospodaření Matice;
c. kontrola plnění všech usnesení výročních členských schůzí;
d. kontrola zajištění majetku Matice;
e. kontrola účetních knih a roční účetní uzávěrky;
f. projednávat stížností členů;
g. vypracovat revizní zprávu za jednotlivá jednoroční období a předložit ji výroční členské schůzi a průběžně výboru Matice;

5. Schůze kontrolní komise se konají podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
6. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru Matice.

Čl. 8 Volební řád

1. Právo volit a být zvolen do orgánů Matice má každý řádný člen Matice, který je ochoten plnit úkoly související s činností Matice;
2. Předsedající výroční členské schůze, při níž se konají volby, jmenuje pětičlennou volební komisi, která shromáždí návrhy kandidátů do orgánů Matice.
3. Volební komise se dotáže navržených kandidátů, zda souhlasí s kandidaturou a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů.
4. Volby do orgánů Matice jsou vždy tajné.
5. Každý oprávněný volič obdrží volební lístek, na němž označí 7 vybraných kandidátů podle vlastní volby. Označí-li kandidátů více, je jeho hlas neplatný.

6. Po skončení voleb provede volební komise sčítání hlasů a sepíše protokol o provedení voleb, který obsahuje:
a. datum a místo konání voleb,
b. počet odevzdaných platných volebních lístků;
c. jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů;
d. podpisy členů volební komise.

7. Volební komise seznámí výroční členskou schůzi s výsledky voleb.
8. Členy orgánů Matice se stávají ti z kandidátů, kteří prostou většinou odevzdaných hlasů získali hlasů nejvíce a mandát přijali. Při rovnosti hlasů se mandát určí losem. Nepřijme-li zvolený kandidát mandát, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování nejvíce hlasů a souhlasí se zvolením; je-li takových více, mandát se určí losem.

Čl. 9 Protektor

1. Protektorem Matice je farář Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora. Má právo zúčastňovat výroční členské schůze, schůzí výboru a potvrzovat usnesení výboru a výroční členské schůze.
2. Má spolu s předsedou a ekonomem Matice podpisové právo pro všechny finanční operace a spolu s nimi rozhoduje o všech kupních, směnných, zápůjčních, nájemních a darovacích smlouvách, které se týkají movitého i nemovitého majetku Matice.

Čl. 10 Zánik Matice

1. Matice zanikne:
a. usnesením výroční členské schůze;
b. pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím rozpuštění, jestliže porušuje své základní povinnosti stanovené příslušným zákonem nebo Kodexem kanonického práva.

2. Při zániku Matice stanoví protektor likvidátora, který provede majetkové vypořádání a vyřízení pracovně- právních vztahů.
3. Majetek, který zůstane po vyrovnání pohledávek připadne Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora.

Čl. 11 Závěrečné ustanovení.

Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi konané dne 10. června 2000 v Příbrami a nabývají platnosti registrací u příslušného orgánu státní správy.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.