Nabídka akcí a služeb » Hudba na Svaté Hoře » Svatohorský chrámový sbor

Svatohorský chrámový sbor

\"Hudba

Dohledatelné zmínky o stálém vokálním souboru na Svaté Hoře, pomineme-li žáčky fundační školy – svatohorské ministranty, kteří zde působili již od dob jezuitů – lze vystopovat až v devatenáctém století. Svatohorský chrámový sbor pak během prvních desetiletí dvacátého století již pravidelně obstarává bohoslužebnou hudbu svatohorské baziliky.

S nástupem komunismu získává sborová zkouška ještě další rozměr: slouží nejen k nácviku zpěvu, ale stává se jednou z mála příležitostí k pastoraci, zejména pastoraci mladých. S tímto zacílením vede svatohorský sbor ve dvou etapách i jeho asi nejznámější sbormistr – redemptorista, kněz a skladatel, P. Karel Bříza.

V současnosti sbor tvoří asi 13 členů – amatérských zpěváků – všech věkových kategorií, různého pracovního či studijního zaměření. Velikost sboru je dána jednak komorními rozměry prostoru, kde vystupuje a jednak časovou náročností jeho činnosti: výhoda „jediné“ páteční zkoušky je vyvážena povinností pravidelné nedělní hudební účasti na bohoslužbách a bohatá hudební činnost v průběhu vánočních a velikonočních svátků.

Repertoár sboru tvoří česká propria (K. Bříza, J. Bříza, St. Jelínek), komponována přímo pro provozování na Svaté Hoře v době počátků zavádění liturgie, slavené v národním jazyce, dále různé příležitostné liturgické vokální skladby od renesančních po současné autory. K význačnějším příležitostem liturgického roku a některým mariánských svátkům připravuje sbor figurální hudbu, někdy s instrumentálním doprovodem.

Z mnoha uplynulých provedení zmiňme alespoň Messe solenelle Ch. Gounoda, Paukenmesse J. Haydna nebo Korunovační mši W. A. Mozarta. Velmi výjimečné bylo provedení nové skladby R. Rejška Te Deum, komponované pro slavnost 100 let od povýšení svatohorského chrámu na papežskou baziliku nebo provedení Missa Salve Sancta Parens příbramského skladatele a dirigenta Příbramské filharmonie J. Forsta. Dále jmenujme například premiéru Blahoslavenství Radka Rejška, která zazněla i na Českým rozhlasem snímaném koncertu soudobé tvorby ze Sálu Martinů pražské AMU. Dále premiéru Svaté Hoře věnovaných Janových pašijí stejného autora v roce 2009 nebo kontinuální uvádění soudobých skladeb svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, např. květnonedělních pašijí.

 Jedním z vrcholů liturgického působení sboru byla účast některých členů sboru na slavnostní liturgii v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde byla při mši svaté sloužené kardinálem Miloslavem Vlkem k nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena 25. ledna 2009 provedena jeho Missa cum populo.

Koncertní činnost není hlavním cílem existence chrámového sboru. Zahrnuje především pravidelný vánoční, tříkrálový a velikonoční koncert.

Vedení sboru se po P. Karlu Břízovi ujal a nyní jej řídí Pavel Šmolík (2001 - 2013, 2017 ad.), v letech 2013 - 17 byl jeho sbormistrem Mikoláš Troup.

Repertoár

Svatohorský chrámový sbor se ve svatohorské bazilice pravidelně účastní neděleních mší (v 9 hodin), a to zpěvem propria (K. Bříza, J. Bříza, St. Jelínek) a mariánských, eucharistických i dalších příležitostných liturgických vokálních skladeb od baroka po současnost; a samozřejmě též participuje i na lidovém ordináriu (Bříza, Eben, Olejník). Tím však jeho činnost nekončí. K význačnějším příležitostem liturgického roku (advent, vánoce, půst, velikonoce) a některým mariánských svátkům (Nanebevzetí P. Marie, Korunovace) vždy připravuje náročnější hudbu. Tuto praxi dovoluje především velká možnost volby mezi různými typy bohoslužeb na Svaté Hoře, proto je možné o velkých svátcích jednu ze mší věnovat figurální hudbě. Z mnoha uplynulých provedení zmiňme alespoň Messe solenelle Charlese Gounoda, provedenou při slavnosti Korunovace v létě 2003.

 

 Hudební badatelské centrum na Svaté Hoře

Součástí obnovy poutního místa Svatá Hora je badatelské centrum zaměřené na svatohorský hudební archiv a hudební historii a kulturu Svaté Hory obecně. Centrum si klade za cíl prezenční formou zpřístupnit veřejnosti hudební (notované) fondy uložené na Svaté Hoře, a to v co největším možném rozsahu, včetně stovek starých rukopisů, spartací a torz historických notových materiálů.

Svatohorský hudební archiv je v současnosti rozdělen na dvě části. První z nich čítá přes 800 dokumentů a obsahuje repertoár, který je dosud aktivně využíván a reprodukován při liturgických příležitostech. Jde o mj. o 70 mešních ordinárií a dva kompletní cykly proprií. Tyto skladby jsou vybrány tak, aby vyhovovaly požadavkům současné liturgie. Druhá, rozsáhlejší část archivu obsahuje vedle některých raritních rukopisů a tisků (např. originály Holanova i Božanova kancionálu z přelomu 17. a 18. století) některá díla českých kantorů 18. století včetně rukopisných partů, velké množství skladeb ceciliánské reformy a mimořádně bohatý fond zpěvů mariánských. Tyto skladby mají sice různou uměleckou úroveň, ale barvitě ilustrují hudební tradici Svaté Hory v proměnách staletí, slohů a estetických kategorií. Celý archiv bude postupně zkatalogizován a prostřednictvím katalogu zpřístupněn veřejnosti.

Zájemci si mohou hudebniny na požádání (bezplatně) prezenčně prostudovat ve zkušebně Svatohorského chrámového sboru, případně za provozní náklady pořídit kopie.

Kontakt: sbor@svata-hora.cz

           

 

Diskografie

 

Naše CD

Svatohorský chrámový sbor pořídil šest kompaktních disků.
Ty z nich, které jsou ještě dostupné, lze zakoupit osobně ve Svatohorském poutním muzeu
nebo objednat prostřednictvím svatohorského e-shopu.

První z nich pod názvem „Hudba na Svaté Hoře“ vyšel v roce 1

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.