Informace » Opravy a údržba » Opravy a údržba 2005 - 2008

Opravy a údržba 2005 - 2008

Jen díky štědrým dárcům získala Svatá Hora svou krásu a lesk. Zub času je však neúprosný. Náklady na opravy dosahují astronomických čísel, každodenní provoz poutního místa je stále dražší a štědrých dárců ubývá...

Prosíme Vás o pomoc Vašemu poutnímu místu.

Své dary můžete osobně složit v sakristii na Svaté Hoře, vyplnit formulář a poukázat částku na konto oprav číslo 35-520395309/0800 nebo na konto provozu číslo 520395309/0800 nebo přispět na potřeby Svaté Hory nově také prostřednictvím platební karty.
Svaté Hoře můžete pomáhat také svým členstvím v Matici Svatohorské.
Na opravy a provoz Svaté Hory přispíváte rovněž nákupem svatohorského zboží i využitím jejích služeb, neboť podstatná část z výtěžku je určena právě na opravy a provoz poutního místa.

Za dobrodince se denně modlíme a každý pátek v 7.00 hodin je za ně sloužena mše svatá.

Rok 2008

Bylo vyměněno ozvučovací zařízení v bazilice za nové v hodnotě více než 300 tisíc korun.

V rámci opravy ozvučení areálu byly instalovány webové kamery. Na internetových stránkách Svaté Hory je tedy možné sledovat bohoslužby v přímém přenosu.

Dožilé keře živého plotu na Svatohorském náměstí byly nahrazeny novými. Byl také osazen ochranný plůtek, který má zamezit poškození malých keřů.

Pokračovala instalace kamerového systému v hodnotě 350 tisíc korun. Celková hodnota systému má dosáhnout necelých 3 milionů korun. Tato investice je dotována Ministerstvem kultury v rámci programu ochrany památkových objektů. Svatá Hora se na ní podílí přibližně deseti procenty.

Byly dokončeny nejrůznější opravy, které byly hrazeny z příspěvku Ministerstva financí a Ministerstva kultury ve výši 5 milionů korun. Areál Svaté Hory byl digitálně zaměřen do nejmenších detailů. Byly zrevidovány všechny šindelové střechy (zjistilo se, že valná většina z nich je ve velmi špatném stavu) a nehorší plochy se opravily. Byla zrestaurována kamenná výzdoba portálu Březnické brány. Byla opravena vrata Březnické brány a kaple svaté Máří Magdalény. Zrestaurována byla i jedna reprezentační místnost na proboštství.

Proběhla rekonstrukce kopule studánky v hodnotě přibližně 240 tisíc korun. Studánky musela být staticky zajištěna. Po demontáži šindelové střechy na studánce byl její krov, který je pravděpodobně původní z konce 17. století, ošetřen proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Byla položena nová střecha z modřínového šindele natřeného na barvu palisandru. Byl také zrestaurován monogram Panny Marie umístěný na vrcholu kopule. Tuto opravu provedla jako sponzorský dar firma Distav, s. r. o.

Před patnácti lety byly opraveny a otevřeny Svatohorské schody. Během doby se však na nich podepsal zub času a také vandalové. O jejich péči se stará Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí. Nejkritičtějším místem je napojení schodů na areál Svaté Hory. Zde se střecha téměř dotýká země a byla velmi poškozena. Do schodů zatékalo a na jednom místě dokonce hrozily zřícením. Poté, co bylo vydáno stanovisko památkářů a archeologů, bylo stávající prostranství před kaplí svaté Máří Magdalény odkopáno a obnaženo zdivo schodů. Bylo zjištěno, že krov byl zakopán do země a zdivo bylo zčásti již zříceno. Proto byl nejprve pořízen výkop a do něho vloženy roury, které zajišťují odvod veškeré vody z dešťových svodů. Toto odvodnění ústí do starého barokního kamenného koryta, které potom odvádí vodu betonovým žlabem dál od stavby schodů. Následně byl opraven krov a zdivo schodů, znovu usazen kamenný schod do kaple svaté Máří Magdalény a nádvoří nové zadlážděno žulovými kostkami. Celkové náklady na tuto opravu činily 125 tisíc korun a byly hrazeny z prostředků Nadačního fondu na Svatohorské schody a zvelebení okolí.

Na západní straně horního ambitu byly zrestaurovány tři sochy. Jedná se o sochy dvou jezuitských mučedníků svatého Pavla Mikiho a svatého Jakuba Kassaie a dále o sochu anděla s loutnou. Restaurátorské práce v hodnotě 135 tisíc korun byly hrazeny z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.

Byly zahlazeny škody způsobené vichřicí v lednu 2007. Byly opraveny a zrestaurovány sochy svatého Jana Nepomuckého a jednoho anděla na balustrádě severní části ambitu, opravena střecha na zvonici a znovu vztyčena pozlacená mariánská korouhev na hlavní věži baziliky. Montáž korouhve byla husarským kouskem horolezců, kteří pomocí soustavy žebříků a lan vynesli metr vysokou korouhev na věž a tam ji usadili.

Proběhla výměna oken na proboštství v hodnotě 2,5 milionu korun. Okna jsou replikou barokních oken. Jsou dvoukřídlá, nezávislá, zavírání je řešeno obrtlíky, nikoli kličkou, která je až pozdějším vynálezem. Okna jsou dubová, se železným kováním. Jsou zasklena vakuovými dvouskly, přičemž vnější sklo je replikou starého ručně vyráběného skla. Akce byla financována z prostředků Ministerstva financí a Ministerstva kultury.

Rok 2007

Pokračovala další etapa montáže systému CCTV, který byl rozšířen o komponenty v hodnotě 330 tisíc korun. Jeden z výstupů kamer je k nalezení na internetových stránkách Svaté Hory. Rovněž do kaple svatého Ignáce je přenášen výstup jedné z kamer. Kapli tak mohou využívat rodiny s malými dětmi.

V důsledku lednové vichřice byly poničeny kovářské a klempířské prvky na hlavní věži, které při svém pádu poškodily dvě sochy na horním ambitu a některé svody okapů. Byly instalovány okapové svody, opraveno měděné oplechování hlavní věže a demontována poškozená korouhev ze špice hlavní věže. Bylo rovněž opraveno oplechování střechy na proboštství a klášteře. K opravám dvou poškozených soch, svatého Jana Nepomuckého a anděla s plaketou Panny Marie ze Slezské Varty, byly vypracovány restaurátorské záměry.

Bylo upraveno okolí kolem sousoší Kalvárie a osázeno růžemi.

Pokračovaly restaurátorské práce v kapli svaté Máří Magdalény. Svým grantem  v hodnotě 345 tisíc korun podpořil restaurování této vzácné kaple ojedinělé svou krápníkovou výzdobou i v roce 2007 Středočeský kraj. Byly zrestaurovány krápníky, problémem zůstává vlhkost.

Byl nainstalován nový bezdrátový systém pro přenos zvuku při bohoslužbách u Korunovačního oltáře.

Na Středočeském kraji byla podána žádost o závazné stanovisko k záměru výměny dožilých keřů živého plotu na Svatohorském náměstí za nové. Povolení bylo vystaveno.

Na ambitech byl nainstalován zavlažovací systém. Jedná se o dva systémy, každý v hodnotě necelých 50 tisíc korun. Systém bude automaticky zajišťovat optimální závlahu trávníků na ambitech.

Byl získán příspěvek Ministerstva financí a Ministerstva kultury ve výši 5.104.000 Kč na opravy šindelových střech, na digitální zaměření Svaté Hory do nejmenších detailů, na opravu vrat Březnické brány a kaple svaté Máří Magdalény a na zrestaurování jedné reprezentační místnosti na proboštství. Restaurátorské práce v této reprezentační místnosti byly na podzim zahájeny.

Rok 2006
 
Proběhlo digitální zaměření baziliky a projekční práce pro opravu interiéru baziliky (osvětlení, topení, lavice, dlažba), na kterou díky aktivitám poslanců získala Svatá Hora 4.000.000 Kč. Bazilika byla od 30. října uzavřena. V rámci oprav byla na západní stěně svatyně objevena malířská výzdoba, která pravděpodobně pochází z poloviny 18. století.

Byla dokončena oprava vstupních dveří do Svatohorského poutního muzea nákladem Matice Svatohorské. Ty prošly od doby svého vzniku několika opravami, z nichž poslední větší proběhla asi před osmdesáti lety. Dveře byly před opravou natřeny hnědou barvou. V rámci opravy byly ozdoby pocínovány, kování natřeno grafitovou barvou a plechové části natřeny v odstínu antické hnědé.

Získaný grant Středočeského kraje ve výši 230.000 Kč byl použit na první etapu obnovy krápníkové kaple svaté Máří Magdalény. Byly zjištěny příčiny vlhkosti, opraveny některé detaily štukových plastik a freskových maleb poškozených vlhkostí. Při průzkumu se zjistilo, že většina krápníků je ve vážném stavu. Začalo se s jejich fixací.

V ambitech se začalo s opravou omítek na sloupech, kde byla štuková vrstva a barva poškozeny kvůli nevhodným materiálům, které byly v minulosti používány, následkem zasolení omítky a uložením dlažby na dolním ambitu do betonové směsi ve 30. letech 20. století.

Pokračovaly restaurátorské opravy v kapli Zvěstování Panně Marii.

Na další etapu montáže systému CCTV v bazilice a v ambitech získala Svatá Hora od Ministerstva kultury ČR příspěvek ve výši 350.000 Kč a zaplatila 10% podíl k této státní dotaci.

Pro větší úsporu tepla bylo vyrobeno a namontováno do Svatohorského poutního muzea prosklené zádveří za přibližně 50.000 Kč. Tato oprava byla financována Maticí Svatohorskou.

Rok 2005

Vytápění baziliky bylo odděleno od celého topného systému a do baziliky samé byl nainstalován elektrický kotel. Dosavadní plynové vytápění bylo vzhledem k stometrové vzdálenosti kotelny a baziliky a třiceti metrového převýšení velmi neekonomické.

Proběhla oprava Kalvárie. Protože část podstavce sousoší byla v minulosti vyrobena z betonu, byly tyto kusy nahrazeny hudčickou žulou. Sousoší bylo pískováním očištěno od mechu, krusty a pozdějších doplňků, proběhla restaurátorská oprava všech trhlin a byly domodelovány chybějící části soch. Nejvíce byla poškozena hlava ukřižovaného Krista. Sochy byly ošetřeny proti povětrnostním vlivům hydrofobizační vrstvou a jejich hlavy osazeny pozlacenými svatozářemi. Kovová mřížka, která byla od 30. let 20. století kolem sousoší, byla deponována.

Byly vykáceny stromy v okolí baziliky. Jednalo se o 47 tújí, které budily dojem hřbitova a byly značně poškozeny při sněžení a větru začátkem listopadu 2004.

V rámci rekonstrukce kláštera redemptoristů na Svaté Hoře byla vybudována výtahová šachta a dokončeny opravy místností pro řeholníky a jejich vybavení hygienickým zázemím. Byla dokončena výstavba toalet pro hosty. Začalo se pracovat na stavbě nové kuchyně v suterénu kláštera. Na financování se podílely všechny severoevropské provincie redemptoristů a fond Renovabis.

Byly zahájeny restaurátorské práce v otevřené kapli Zvěstování Panně Marii. V 90. letech byla tato kaple natřena nevhodnou žlutou barvou a příliš masivně pozlacena. Štuky byly vyčištěny a barevnost výzdoby byla upravena podle dochovaných původních fragmentů. Při provádění sond byl objeven fragment heraldické výzdoby - alianční znak Šternberků a Žďárských, kteří tuto kapli dali v letech 1670 - 1671 vyzdobit.

Většina střech na Svatá Hoře je kryta šindelem, který je sice velmi krásný ale také náročný na údržbu. V rámci údržby těchto krytin byla provedena revize všech šindelových střech, které byly následně natřeny nátěrem proti vlhkosti, dřevokazným houbám a plísním.

Byla provedena první etapa vybudování kamerového systému, který pomáhá Svaté Hoře uhlídat to, co je jinak obtížně kontrolovatelné - ambity s kaplemi a okolí areálu. Při montáži systému byly použity nejmodernější komponenty, které jsou schopny zachytit každý detail i ve velmi problematických světelných podmínkách. Po zprovoznění první etapy CCTV monitoroval baziliku. Pomocí počítačové sítě lze kontrolovat pohyb v kostele i na dálku. Náklady první etapy činily 680.000 Kč.

Matice Svatohorská opravila barokní vstupní dveře do kláštera, které pocházejí z 18. století, ale některé jejich prvky, jako rýhované madlo a klapačka, jsou ze 17. století. Na klapačce je mezi ornamenty znak jezuitů. V rámci opravy byly ozdoby pocínovány, kování natřeno grafitovou barvou a plechové části byly natřeny v odstínu antické hnědé. Dveře byly osazeny v posledním prosincovém týdnu.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.