31. května 2003

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2003

Logo Matice Svatohorské maléza období od 25. května 2002 do 31. května 2003

 

Představenstvo Matice svatohorské vám předkládá výroční zprávu o činnosti za období od poslední výroční schůze, která se konala před rokem dne 25. května 2002 ke dnešnímu dni 31.5.2003, tj. za druhý rok činnosti současného pracovního představenstva. Počítaje od počátku obnovení Matice svatohorské za třetí rok její činnosti.

Členská základna
Matice svatohorská j e sdružením přátel a příznivců Svaté Hory, kteří se stali členy proto, že se rozhodli jakýmkoliv způsobem, ať finančním, či vlastní prací, pomáhat Svaté Hoře a být s ní v duchovním spojení.

S radostí vám dnes můžeme oznámit, že členů Matice svatohorské neustále přibývá. Chceme vás nyní seznámit ze změnami členské základny, které nastaly ke dni konání výroční členské schůze. Uzavření evidence členské základny jsme provedli 20. května 2003.

Stav členů k minulé výroční schůzi byl:
zaregistrovaných 1.056
zemřelých 63
členství zrušilo 9
celkem aktivních členů bylo 984

ke dni 20. květnu 2003 je stav členů:
zaregistrovaných 1.082
zemřelých 14
přibylo nových členů 26
celkem aktivních členů je 996

Administrativa
Evidence členů je od založení Matice vedena v „knize členů“ - matrika členské základny, ve kterou jsou také zaznamenávány veškeré změny v členské základně. Mimo tuto evidenci je vedena ještě evidence duplicitně v počítači. Z dalších dokladů je veden protokol o došlé a odeslané korespondenci.

Z činnosti
Představenstvo Matice svatohorské se scházelo pravidelně každý měsíc, kromě letního období, tj. období prázdnin a dovolených, v měsíci červenci a srpnu. Celkem se uskutečnilo deset schůzí.

Revizní komise provedla v závěru minulého roku revizi hospodaření Matice a účetní a administrativní celistvosti za celý rok 2002. Zprávu o výsledku zjištěného revizí předložila komise k projednání s představenstvem na jeho schůzi 28. února. Členové revizní komise provedenou revizí nezjistili žádné zásadní nedostatky a závady. Drobné formální nedostatky byly projednány příslušnými pracovníky, kteří s doklady pracují a dohlédli na to, že nedostatky byly neprodleně napraveny. V závěru revize konstatovala, že hospodaření v minulém roce 2002 je v naprostém pořádku.

Pokračovalo se v organizování sbírky na nové varhany pro Svatou Horu. Za účelem získání více prostředků byly pořádány varhanní koncerty v bazilice zde na Svaté Hoře. Přínos byl také z benefičního koncertu pana Karla Zicha, které představenstvo za tím účelem zorganizovalo. Koncert se uskutečnil 21. října 2002 v divadle Kulturního domu na sídlišti v Příbrami. Výtěžek z koncertu činil 11.909,50 Kč. Na základě vyhodnocení uskutečněného koncertu je záměr k provedení dalšího benefičního koncertu, který by se konal opět někdy v říjnu letošního roku. Na počátku roku bylo zakoupeno dřevo na stavbu varhan za 200.000,- Kč, které je deponováno u varhanáře Vladimíra Šlajcha.

Matice byla v minulém roce investorem opravy dveří hlavního vstupu do baziliky na západní straně. Oprava byla zadána k odbornému provedení uměleckému kováři panu Mückovi z Prahy, s kterým máme velmi dobré zkušenosti, které jsme nabyli při opravě hlavních vrat, tak zvané Pražské brány. Současně s touto opravou, na základě požadavku Státní památkové péče, musel být proveden odborný průzkum barevnosti všech kovových prvků na Svaté Hoře. Výdaje za opravu dveří a barevný průzkum činily 68.500 Kč.

Na pořízení vitrín do muzea na Svaté Hoře a na drobné opravy, které bylo nezbytné provést, jsme vynaložili 259.428,- Kč.

Záměr, který jsme předložili na poslední výroční schůzi, což bylo provedení velmi potřebné opravy hlavních vrat do budovy proboštství, se neprovedlo jednak z důvodů vynaložení peněz na práce uvedené v předcházejícím a hlavně proto, že tato oprava bude finančně náročnější. Jako prvořadý úkol zůstává nashromáždit peníze na tuto opravu v nejbližším termínu.

Na schůzi představenstva dne 8. listopadu padl návrh, aby se v jarních měsících zorganizoval a uspořádal zájezd do některého význačného poutního místa zde v Čechách.

Z několika návrhů byl nakonec vybrán zájezd na jihočeský Lomec u Vodňan a do Prachatic. Propagace zájezdu byla provedena plakáty v kostelích v Příbrami a nejbližším okolí. Mimopříbramští členové byli o zájezdu informováni dopisem, který jsme vás zvali na tuto schůzi. Svědčí o tom fakt, že pro osm zájemců o tento zájezd jsem zajišťoval přespání v našem exercičním domě. Zájem o zájezd byl tak veliký, že nestačil objednaný autobus a museli jsme přiobjednat ještě další.

Největší stavební akcí minulého roku na Svaté Hoře byla oprava horního ambitu a schodišť na Svaté Hoře. S touto stavbou se současně prováděla výstavba veřejných záchodků v suterénu Mníšecké kaple. Stavební práce skončily v prosinci a vzhledem k této klimaticky nevhodné době pro práce související s kompletním dokončením zůstaly některé drobné nedodělky jako kupříkladu dokončení a vyspárování dlažeb, úpravy zelených ploch a jejich osetí a další drobné práce. Na dokončení těchto prací byl sjednán termín, který však dodavatel nedodržel, takže v současné době vynakládáme úsilí, abychom jej k dokončení v co nejkratší době přinutili.

Zřízení satelitních poboček sdružení v místech, kde sídlí více členů Matice bylo předmětem mnoha jednání představenstva. Tomuto problému byla i na minulé výroční schůzi věnována značná pozornost a bylo o tom i diskutováno. Představenstvu se sice podařilo nalézt kontakt na jednoho člena, ale to bylo vše.

Hospodaření Matice svatohorské
Hospodaření Matice svatohorské za období od 30. dubna 2002 k témuž datu letošního roku bylo za účelem této výroční schůze zpracováno a uzavřeno paní účetní. Bude o něm pojednáno ve zprávě revizní komise.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.