29. listopadu 2008

Rorate či neroráte?

Pavel ŠmolíkČasto zmiňovanou a praktikovanou českou liturgickou zvláštností adventní doby jsou roráty. Pokud se však někoho zeptáte, co to ony roráty vlastně jsou, uslyšíte různé, většinou však poněkud nejisté dopovědi: „Jó, na ty babička chodívala s takovou tou svíčkou..." - „Jasně, ty písně zpíváme přece z Kancionálu..." - „To byla asi ta mše, jak se na ni všichni brodili už ve čtyři hodiny ráno sněhem, ne?"

 

Zimní pohled z Kalvárie Na všech odpovědích jako by bylo cosi správně, ale vlastně ani jedna z nich správná není. Dokonce ani mnou často a oblíbeně zmiňované požívání teplého piva, nezbytného pro přežití hlasivek kůrových zpěváků v krutém ranním chladu, není tou pravou definicí, která by Roráty dobře charakterizovala. A tak se nabízí otázka, zda, účastníme-li se nějakých rorátů, „roráme" či „neroráme"? Možnou odpověď bych rád předložil v následujícím článku. Jako hudebních profesionál, nikoli však hudební vědec nebo historik liturgie, budu na následujících řádkách vycházet z informací, které jsem získal u svých povolanějších kolegů. Protože odpověď není snadná, mohu těm, kteří nechtějí číst komplikovaný text stati, doporučit, aby přeskočili na závěr článku, který je jeho krátkým souhrnem.

Roráty jako liturgie

Skutečná podstata rorátů vyrůstá ze dvou kořenů: jejich liturgické a hudební formy.

Z hlediska liturgie se zdají být pro roráty důležité dva fakty: V minulosti roráty slavili dříve patrně utrakvisté (kališníci, předreformní protestantská církev, teologicky poměrně blízká katolicismu), a to jako tzv. „suchou mši". Jednalo se o jakousi rozšířenou formu bohoslužby slova s vyznáním víry a dalšími prvky, ovšem bez proměňování a přijímání. Proto můžeme u rorátů nalézat i zpěvy označené jako Credo (Věřím). Rorátní mše je mše současně adventní a mariánská. Její hlavní a vlastně jedinou obsahovou náplní je téma Mariina Zvěstování. Odtud pochází i název rorátů, který je úvodním slovem jejich mešního Introitu (vstupního zpěvu) „Rorate coeli desuper" - „Rosu dejte nebesa shůry". Téma Zvěstování je pak v rorátní liturgii široce rozvíjeno. Tato vlastnost se po 2. vatikánském koncilu stala hrobem rorátů. Rorátní mše se svojí monotematičností je v současné době z pochopitelných důvodů neudržitelná jako jediná forma ranní adventní mše. Adventní doba se totiž nemůže omezit pouze na téma Zvěstování. Její skutečnou náplní je především téma Kristova druhého příchodu a rovněž příprava na Kristovo narození (v posledním týdnu před Vánoci).

Rorátní zpěvy

Z hlediska hudební formy jsou roráty souborem zvláštních českých zpěvů, úzce spjatých s liturgií, při níž se mají zpívat. Abych nezabředl do komplikovaných definic, lze říci, že rorátní zpěvy jsou typické střídáním chorálů, tedy rytmicky volných částí, a písní, tedy částí rytmických. Typickým příkladem prvního je zpěv „Mnozí spravedliví" (má jen jednu sloku, nemá pravidelný rytmus), příkladem druhého například píseň „Co již dávní proroci" (píseň s pevným rytmickým rámcem a více slokami). Pravidelným střídáním obou typů zpěvů dochází k rozvíjení myšlenky tímto způsobem: sbor zpěvem chorálu myšlenku nadnese, lid ji pak zpěvem písně rozvíjí. Tuto krásnou praxi však v Kancionálu nenajdeme, protože jeho editoři, (respektive editoři předchozích zpěvníků, z nichž Kancionál poničené roráty převzal), většinu chorálních částí vypustili. Takto vydané zbytky rorátních zpěvů už nemůžeme nazývat Roráty v pravém slova smyslu, zvlášť když jejich texty i melodie byly podrobeny dalším zásahům. Tím však nechci říci, že by tyto písně nebylo možno zpívat při adventních mších!

Shrnutí

Pokusím se o závěrečné shrnutí. Roráty jsou ve svém vrcholném stupni utrakvistickou liturgií, adventní mariánskou mší, jejíchž liturgických textů lze za určitých okolností použít při současné adventní mši. Rorátní zpěvy jsou pak zvláštním souborem zpěvů, jejichž podstatou je střídání chorálních a písňových částí. Dialogem mezi oběma těmito typy zpěvů dochází k postupnému rozvíjení jediné a hlavní myšlenky rorátů - Zvěstování.

Pokud tedy chcete opravdu „rorat" (účastnit se skutečných rorátů), není to možné zpěvem rorátního repertoáru písní z Kancionálu, protože zde je zásadním způsobem porušena hudební forma rorátů. Jako ideální alternativa Kancionálu se v tomto případě nabízí před několika lety vydaná brožurka Roráte Karmelitánského nakladatelství. Mše, při níž je tento repertoár zpíván by pak měla mít mariánský adventní formulář, včetně čtení (krásně k tomu poslouží nový misál se třemi mešními formuláři tohoto typu). Neměla by to však být pravidelně jediná adventní mše, které se účastníte, protože poslání adventní liturgie je mnohem širší.

Zda se roráty budou konat opravdu před rozbřeskem, kdy se nejlépe Maria zaskví jako Hvězda jitřní, či budete-li zkřehlí po dlouhých, ale krásných ranních rorátech, požívat teplé pivo nebo třeba víno, jako my na Svaté Hoře, není potom už tak podstatné.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.