21. dubna 2014

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

P. Roman Janáč, CSsRJežíšovo zmrtvýchvstání vzbudilo v dobrém slova smyslu velký pohyb a rozruch. Zvláště u těch, kteří k němu měli hluboký osobní vztah, u těch, kterým Ježíš hodně pomohl a odpustil, třeba jako Marii Magdaléně.

 

Jinak tomu ale bohužel bylo opět u farizeů a židovských velekněží. Ti se opět posadili a začali se radit a spekulovat, jak to udělat s tím Ježíšem Nazaretským, aby už byl konečně od něho pokoj. Pokoj ale díky Bohu nebyl a ani nebude. Ježíš je stejný včera, dnes i navěky. Oni byli kvůli tomu, aby se ho zbavili, schopni dělat i takové nečestné věci, jako to, že podplatí vojáky, kteří střežili jeho hrob, a nutí je lhát, že prý ho jeho učeníci ukradli. Co všechno je ochoten člověk udělat, aby umlčel hlas svého svědomí.

Ježíš ale žije a je také stále v pohybu, stále v práci, a po svém Zmrtvýchvstalý Kristus - Stříbrný oltářzmrtvýchvstání se v oslaveném, tedy duchovním těle zjevuje. Těm, kterým sám chtěl, a těm, o kterých věděl, že se s ním touží setkat a budou jeho svědky.

Všichni lidé, i mocní vládcové světa žili a zemřeli, zůstali po nich možná honosné hrobky, trocha prachu a možná i vzpomínka, ale s Ježíšem tomu bylo jinak. Prázdný hrob a oslavené tělo jsou toho svědectvím.

Jistě, víra v Ježíšovo vzkříšení z mrtvých není a nebyla jednoduchá, tenkrát ani dnes, proto se Ježíš zjevuje, připojuje se k emauzským učedníkům, aby jim vše osvětlil a připomněl, a především, aby s ním měli osobní zkušenost. Ta je i pro nás dnes tím nejpodstatnějším. Ježíš je ale tak jako vždy velmi citlivý a má pochopení pro naši lidskost a ohraničenost chápání. Připojuje se stále i k nám na cestě našeho nepochopení či pochybností, je-li to skutečně pravda, a dává se nám skrze svou přítomnost a svědectví Písem poznat.

Jaké je Ježíšovo první poselství pro nás a pro ty, u kterých měla snad v jeho době navrch pochybnost, smutek, strach či nevíra? „Buďte zdrávi, nebojte se, pokoj vám, jděte a zvěstujte všem, co vidíte a slyšíte."

Je zajímavé si všimnout, že Ježíš směruje své učedníky nejprve do Galileje. Galilea byla, jak víme, území pohanské. To je potvrzení předchozích Ježíšových slov, že nepřišel kvůli spravedlivým, ale hříšníkům, těm, kteří Boha neznají, nebo se neřídí Božím zákonem lásky. A myslím, že i nás Ježíš posílá právě do „Galileje" dnešní doby, tedy do míst, kde chybí pravý pokoj, láska, naděje a víra. Z Ježíšových slov prýští život, jistota a pokoj a tu chce stále předávat i nám. Ježíš nepodléhá porušení a proměnám času, je stále živý a svěží. Kéž žijeme i my z této velikonoční zvěsti a radosti o tom, že Pán skutečně vstal a je mezi námi.

P. Roman Janáč, C.Ss.R 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.