2. července 2009

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2009

Logo Matice Svatohorské maléza období od 24. května 2008 (minulá výroční schůze) do 29. května 2009 (poslední řádné zasedání výboru)


 

ÚVOD

Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich členství je odrazem snahy se jakýmkoli způsobem - modlitbou, vlastní prací či finančním příspěvkem - podílet
na tom, aby toto poutní místo stále více rozkvétalo do krásy a všichni se zde cítili jako doma. Všichni členové Matice Svatohorské pak tvoří jedno velké společenství. Každý pátek na sebe všichni vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž je v bazilice sloužena v 7 hodin mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a dobrodince Svaté Hory.

Představenstvo Matice Svatohorské je povinno svým členům podat každoročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy, která uzavírá druhý rok práce výboru.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Za uplynulý rok se opět zvýšil počet nových členů Matice Svatohorské.
k 24. 5. 2008; k 29. 5. 2009
registrovaných: 1174; 1195
zemřelých: 11; 23
zrušilo členství: 2; 0
nových členů: 9; 21
aktivních: 996; 994

PROTEKTOR MATICE

K 1. 1. 2009 byl uvolněn z funkce faráře na Svaté Hoře P. Stanislav Přibyl. Důvodem byl jeho odchod na nové působiště - nyní vykonává funkci generálního vikáře v litoměřické diecézi. Na jeho místo na Svaté Hoře nastoupil administrátor P. Josef Michalčík. Tím se také podle Stanov Matice Svatohorské stal jejím novým protektorem.

VÝBOR MATICE, SCHŮZE VÝBORU A VÝROČNÍ SCHŮZE

Poslední výroční schůze se uskutečnila dle Stanov Matice Svatohorské 24. 5. 2008 na Svaté Hoře. Program byl zahájen v 10 hodin mší svatou v bazilice, které předsedal P. Stanislav Přibyl, protektor Matice Svatohorské. Následovalo shromáždění členů v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní modlitba, přednesení výroční zprávy, zpráva revizní komise, diskuse, občerstvení a malý koncert na nové varhany v bazilice.

Výbor Matice Svatohorské se scházel pravidelně jednou za měsíc s výjimkou letních prázdnin a měsíce ledna. Proběhlo též jedno mimořádné zasedání na pouti do bavorského Bodenmaisu za účelem schválení výroby kovových jazykových píšťal pro velké varhany v době výhodného měnového kurzu eura.

K 1. 1. 2009 rezignovala na svou funkci ve výboru paní Alžběta Vacková z důvodu pracovního vytížení a na její místo nastoupil pan Petr Křivánek, který byl zvolený jako první náhradník.

HOSPODAŘENÍ

Revizní komise provedla v březnu 2009 revizi hospodaření Matice Svatohorské za rok 2008 a neshledala žádné nesrovnalosti. Podrobné informace o hospodaření Matice Svatohorské jsou obsahem Zprávy Revizní komise, která bude následovat.

ČINNOST

V měsíci říjnu 2008 byla pořízena nahrávka nových chórových varhan vydaná na CD nosičích. Mistři varhaníci Jaroslav Tůma a Karel Paukert na ní hrají též díla pro dvoje varhany. CD vyrobilo vydavatelství ARTA. Ukázkové CD, které obsahuje část nahrávky, bylo vloženo v čísle 6/2008 časopisu Svatá Hora. Celá nahrávka je v prodeji za 299 Kč také ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek z prodeje je určen na podporu stavby velkých varhan.

Dne 22. prosince 2008 byla podepsána smlouva na velké varhany s panem varhanářem Vladimírem Šlajchem. Celková cena nástroje je 15.000.000Kč (včetně DPH). Formou dodatku č. 1 ke smlouvě bylo zároveň dohodnuto, že se bude stavět průběžně, nakolik budou k dispozici finanční prostředky. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě budou do konce roku 2009 z darů shromážděných na účtu varhan vyrobeny píšťaly dvou pedálových rejstříků a dvou rejstříků positivu a také uhrazeny projekční práce. Celkové náklady na výrobu těchto čtyř rejstříků a projektové práce činí 600.000 Kč. Panu varhanáři Šlajchovi byla uhrazena záloha ve výši 510.000 Kč.

Na základě usnesení mimořádného zasedání výboru Matice Svatohorské ze dne 22. 6. 2008 byly již zakoupeny jazykové píšťaly pro velké varhany.

V lednu 2009 byla na proboštství realizována výměna kotlů pro vytápění areálu Svaté Hory. Kotle na pevná paliva byly vyměněny za nové ekologické kotle na peletky. Matice Svatohorská poskytla příspěvek ve výši 200.000 Kč.

ROZPRACOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Druhou částí projektu stavby nových varhan pro Svatou Horu je stavba velkého nástroje pro západní kůr v bazilice. Bude jej stavět opět pan varhanář Vladimír Šlajch. K dispozici je již kresba zachycující předpokládaný vzhled varhan. Varhany by měly mít 3 manuály, 27 - 30 rejstříků. Spolu se statickým zabezpečením kůru a dalšími pracemi je předběžný rozpočet stanoven na 15 milionů korun. Sbírka na velké varhany bezprostředně navazuje na sbírku na chórové varhany.

Výbor Matice Svatohorské se rozhodl podpořit opravu interiéru zvonice, aby bylo možné do tohoto prostoru přivádět návštěvníky během prohlídek a aby jim byl ze zvonice umožněn výhled na Příbram. Projekt na zpřístupnění zvonice je zpracován. Náklady na úpravy zvonice činí 215.400Kč včetně projektových prací. Navíc je nutná konzultace se zvonařem, z čehož mohou vyplynout další náklady. Jednání s firmou Distav zprostředkovává místopředsedkyně Matice Svatohorské Jana Hovorková.

ZÁVĚR

V závěru bych chtěla poděkovat předchozímu protektorovi Matice Svatohorské P. Stanislavu Přibylovi za jeho angažovanost v práci Matice a popřát mu hodně spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v jeho novém úřadě. Dále bych chtěla poděkovat členům výboru Matice Svatohorské za veškeré jejich úsilí v průběhu celého roku a všem členům Matice Svatohorské, dárcům a dobrodincům za jejich pomoc, podporu a modlitby. V neposlední řadě děkuji P. Josefu Michalčíkovi za jeho pomoc a podporu a přeji mu hodně spokojenosti a síly v jeho novém úřadě.


Věra Langová
předsedkyně výboru Matice Svatohorské

Svatá Hora 29. 5. 2009

Téhož dne projednáno výborem Matice Svatohorské a doporučeno ke schválení Výroční schůzí.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.