20. prosince 2003

Zdrávas Maria...

Ó, neposkvrněná a svatá Panno, bytosti před Bohem nejpokornější a nejvznešenější! Tys byla tak nepatrná v očích vlastních, ale tak veliká v očích svého Pána, že tě vyvolil za svou Matku a povýšil tě za Královnu nebe a země. Děkuji Bohu za tvé povýšení a raduji se s tebou, že jsi tak vroucně spojena, s Bohem, že pouhému tvoru nelze se s ním těsněji spojití. Já bídný hříšník, tak pyšný i při svých hříších, stydím se předstoupit před tebe, tak pokornou při tolika dokonalostech.

Ale ve své bídě chci tě také pozdravit:

Zdrávas, Maria, milostiplná!

Vypros i mně účast na plnosti milostí svých.

Pán s tebou:

Pán, jenž byl s tebou od prvního okamžiku tvého stvoření, spojil se nyní s tebou ještě dokonaleji, stav se tvým Synem.

Požehnaná ty mezi ženami:

Vypros i nám Boží požehnání!

A požehnaný plod života tvého:

Ó svatá ratolesti, jež jsi přinesla světu tak vzácný a svatý plod!

Svatá Maria, Matko Boží:

Ó Maria, vyznávám, že jsi pravou Matkou Boží, a jsem ochoten za tuto pravdu tisíckrát obětovat život.

Pros za nás hříšné:

Jsi-li Matkou Boží, jsi i matkou naší spásy a matkou nás, ubohých hříšníků, poněvadž pro spásu hříšníků stal se Bůh člověkem. A tebe učinil svou matku, aby tvé modlitby mohly zachránit každého hříšníka. - Nuže, pros za nás, Maria!

Nyní i v hodinu smrti naší:

Pros neustále! Pros nyní, kdy toneme v tolika pokušeních a nebezpečích ztratit Boha; pros však zvláště potom v hodině smrti naší, až budeme opouštět tento svět, abychom se objevili před soudnou stolicí Boží. Pros za nás, abychom se spasili pro zásluhy Ježíše Krista a na tvou přímluvu a mohli jednou přijít do nebe, kde nám již nebude hrozit nebezpečí záhuby. Tam budeme chválit a velebit tebe a Syna tvého po celou věčnost. Amen.
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.