26. dubna 2010

Myšlenka na den: žít svůj život skrze Ježíše Krista

Bible

 

Ježíš řekl svým učedníkům:

"Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."

Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jn 10,1-10)

 

V dnešní době se objevuje tolik teorií jak dosáhnout šťastný život, že člověk neví, co si má vybrat.  Nekritickým "americkým" pozitivním myšlením si člověk dokáže lhát do očí i tehdy, když mu svědomí něco vyčítá. Další hledá spásu v dokonale naplánovaném životě a totální kontrole, co v konečném důsledku vyvolává potřebu kontrolovat druhé. Jiní se utápějí v tzv. štěstí konzumu a tím ze sebe dělají smutné a neuspokojené vnitřní trosky byť navenek vypadající svěže a bezstarostně.

V dnešním evangeliu se Ježíš před námi staví jako jediné kritérium, skrze které máme hodnotit svůj život, své postoje, nazírání na svět, mezilidské vztahy a také cestu ke zralosti. Ježíš jako dobrý pastýř mluví o něčem, co nepomine. Říká o věčnosti, o naplnění pozemského života - o životě v hojnosti.

Naše nitro, celé naše bytí, už pouhou existencí tíhne k životu, k pravému domovu, ke vztahům v důvěře a spolehnutí se na druhého. Ježíš nás mocí své přítomnosti, sílou svého slova, svým Tělem a Krví - jako pokrmem věčného života - vede cestou, která se završí věčností vzkříšení pro nové nebe a novou zemi. Vyžaduje od nás plnou důvěru v jeho slovo.

Naše názory často zkreslují jas pravdy Ježíšova slova. Pokud nějakému Ježíšovu výroku nerozumíme, mějme otevřený zrak našeho srdce a buďme trpěliví. Pokud to jen půjde, zkoušejme hledat jeho význam v učení církve, abychom si pravdu nevykládali po svém. Kráčet za Ježíšem znamená správně poznat, co nám  říká a mocí Božího Ducha naplnit v reálu toto Kristovo slovo. My pak máme především prosit, abychom jeho slovo, Ježíše samého jako živou osobu, přijali celým srdcem a celým životem.

"Já jsem dveře pro ovce. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu." Pokud chceme nasytit své srdce, jděme za Ježíšem. Naslouchejme nejenom tomu, co říká, ale především jak jedná. Pak se touto láskou nechejme pronikat ve svatém přijímání na mši svaté. Ve svátosti smíření pak, skrze Ježíše Krista, můžeme díky smíření s Otcem nebeským a s lidmi, vstoupit už tady na zemi do prostoru nebe.

Pane Ježíši, dobrý pastýři, dej nám milost, ať Ti nasloucháme, ať rozeznáváme Tvůj hlas v záplavě názorů dnešní doby. Dej, ať celým srdcem, s radostí a úplným odevzdáním se Tobě, žijeme v praxi všedního dne každé Tvé slovo. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.