13. května 2010

Myšlenka na den: hledat to, co je v nebi

Bible
 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti."

Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. (Lk 24,46-53)

 

V modlitbě, kterou nás naučil náš Pán Ježíš, se modlíme: "přijď království Tvé". Svoláváme nebe na zem. Prosíme o to, aby způsoby, které vládnou v Božím království, se staly viditelné skrze nás už tady na zemi. Hledat to, co je v nebi, máme kvůli tomu, aby se to začalo uskutečňovat tady na zemi.

Jaké jsou to ty nebeské způsoby? Je to celé bohatství Ježíšova Srdce. Je to ten způsob jednání a mluvení, způsob bytí, jak žil na zemi Ježíš Kristus. "Nové přikázání vám dávám, milujte se navzájem tak, jak jsem já miloval vás." Jinými slovy - máme si vzájemně přinášet lásku, která nehledá sebe. Do mezilidských vztahů  máme vstupovat s pokorou Božího Syna - nelpěl na své důstojnosti, ale pro nás a pro naši spásu se stal člověkem. Žít způsoby Božího království znamená v síle Božího Ducha žít odpouštění, snášet navzájem své nedokonalosti,  žít štědrost srdce, svobodu od lpění na majetku, vztazích, či představách.

To všechno nás učí Duch Ježíše Krista, o kterém Ježíš řekl, že nás naučí všemu a připomene nám všechno, co řekl.

Náš Spasiteli, prosíme, dej nám svého svatého Ducha, ať naším životem přichází tvé království na naši zem. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.