14. května 2010

Myšlenka na den: být apoštolem

Bible
 

 Petr se postavil před bratry - bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí - a řekl: "Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě.

    Stojí totiž v knize Žalmů: 'Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí', a 'jeho úřad ať dostane jiný'.

    Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem zmrtvýchvstání."

    Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš -příjmení měl Justus - a Matěje. A takto se modlili: "Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil." Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům. (Sk 1,15-17.20-26)

 

Dnes je svátek apoštola Matěje. Apoštol je svědek Ježíšova života, jeho skutků, způsobu chování, jeho slov a především jeho zmrtvýchvstání. Náš Pán touží, abychom se i my stali jeho svědky. Abychom skrze jeho slovo, svátosti a milost ve víře prožívali jeho život v našem životě. Abychom se stali svědky nového života v nás, který působí Duch svatý. Toho nám Ježíš posílá do všech událostí našeho života.

Každá situace a všechno, co se děje, je výzvou od Pána, abychom to prožívali s ním a pro něj. Tak se nám dostane jeho moci a světla.

Pane Ježíši, sešli nám svého svatého Ducha, ať prozáří tento den i celý náš život svou přítomností. Dary, kterými nás zahrne, ať poslouží druhým k hlubšímu poznání a lásce k Tobě. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.