30. července 2004

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2004

Logo Matice Svatohorské maléza období od 31. května 2003 do 29. května 2004

 

Představenstvo Matice Svatohorské vám předkládá výroční zprávu o činnosti za období od poslední výroční schůze, která se konala 31. května 2003 k dnešnímu dni 29. května 2004, tj. za třetí a poslední rok současného pracovního představenstva. Počítaje od počátku obnovení Matice Svatohorské za třetí rok její činnosti.

Členská základna
Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory, kteří se stali členy proto,že se rozhodli jakýmkoliv způsobem, jak finančním či vlastním přičiněním či prací, pomáhat Svaté Hoře a být s ní v duchovním spojení.
S radostí můžeme dnes konstatovat, že členů Matice Svatohorské stále přibývá. Chceme vás nyní seznámit se změnami v členské základně, které nastaly ke dni konání dnešní výroční schůze. Uzavření evidence členské základny pro výroční schůzi jsme provedli ke dni 15. dubna 2004.

Stav členů k minulé výroční schůzi byl:
Zaregistrovaných 1082
zemřelých 77
členství zrušilo 9
celkem aktivních členů bylo 996
ke dni 15. dubna je stav členů
zaregistrovaných 1102
přibylo nových členů 20
zemřelo 5
celkem aktivních členů 1011

Administrativa
Evidence členů od založení Matice je vedena v „knize členů“ – matrice členské základny, ve které jsou zaznamenány veškeré změny v členské základně. Duplicitně je vedena evidence v počítači, v této evidenci je také sledován přehled o zaplacení příspěvků (darů) jednotlivými členy.
Z dalších dokladů je veden protokol o došlé a odeslané korespondenci.

Z činnosti
Představenstvo Matice Svatohorské se scházelo pravidelně každý měsíc, kromě letního období, období prázdnin a dovolených v měsících červnu a červenci. Celkem se uskutečnilo 9 schůzí.
Revizní komise provedla v měsíci lednu revizi hospodaření Matice o účetní a administrativní celistvosti za rok 2003. Zprávu o výsledku provedené revize předložila k projednání na představenstvu na jeho schůzi 27. února. Z této revize vyplynul úkol, aby koupě dřeva pro stavbu nových varhan byla řádně ošetřena potřebnými doklady.
Jedná se o následující:
- doklad o množství zakoupeného dřeva v konkrétní peněžní hodnotě
- smlouva o uskladnění dřeva u zhotovitele varhan
Jinak revize konstatovala, že evidence hospodaření v roce 2003 je v naprostém pořádku.
Pokračovalo se v organizování sbírky na nové varhany pro Svatou horu. Za účelem získání více prostředků byly pořádány varhanní koncerty v basilice na Svaté Hoře.
Podobně jako v minulém období i letos byl zorganizován benefiční koncert. Mgr. Klusalová zajistila profesora Štěpána Raka, předního našeho kytaristu. Koncert se uskutečnil 4. května od 19 hodin v basilice na Svaté Hoře.

Z dalších akcí uvádíme:
Představenstvo zorganizovalo zájezd na národní pouť do Staré Boleslavi dne 27. září.
Na základě návrhu P. protektora St. Přibyla převzala Matice odpovědnost za zrestaurování stářím velmi sešlých vrat do dvora kláštera. Za tím účelem vstoupili jsme v jednání s restaurátorem panem Muckem, který provedl na Svaté Hoře opravy hlavního vstupu – Pražské brány a opravu hlavních vstupních dveří do basiliky. Oprava těchto vrat byla smluvně objednána za částku 300 tisíc Kč. V případě doplnění zavírání vrat elektrickým pohonem by se náklad na opravu navýšil ještě o 90 tisíc Kč. Vrata měla být dle ujednání opravena ještě do konce roku 2003, ale vyskytly se určité obtíže, Jednak se restaurátorovi nepodařilo sehnat dostatečně vyschlé dubové dřevo a při montáži vrat komplikovalo montáž v minulosti nabourané a tak i vysunuté kamenné ostění, do kterého nebylo možno vrata vůbec osadit.
Na příští rok 2005 připadá 100leté výročí baziliky. P. protektor požádal představenstvo, aby převzala Matice spoluzodpovědnost za přípravy a realizaci oslav. Hlavní oslavy se uskuteční ve dnech korunovace 4. a 5. června 2005. Při této příležitosti organizuje Biskupská konference uskutečnění národní pouti na Svaté Hoře. Obracíme se již dnes na vás, aby při této pouti pokud možno pomohli při zajištění zdárného průběhu.
Matice Svatohorská hodlá v letošním roce uskutečnit pro děti svatomikulášskou nadílku. O přípravě této akce budete včas informováni.
Na základě požadavku P. protektora představenstvo zorganizovalo jarní brigádu na úklid prostranství Svaté Hory. Brigáda se uskutečnila 20. března. Přes nepřízeň počasí se jí zúčastnilo cca 30 brigádníků. Pán Bůh zaplať všem, kteří s úklidem pomohli.
Počátkem letošního roku byly zavedeny úřední hodiny představenstva Matice a to vždy v pondělí od 13 do 15 hodin v prostorách proboštství.
Pro větší zviditelnění Matice byla u hlavního vstupu v dolních ambitech zřízena vývěsní skříňka. Největším přínosem k vaší informovanosti je rubrika Matice v časopise Svatá hora. Zásluhou Mgr. Klusalové jste tak pravidelně a včas informováni o činnosti představenstva. Těchto informací se nedostává jen vám, ale i všem čtenářům časopisu.

Hospodaření Matice Svatohorské
O výsledku hospodaření Matice Svatohorské ke dni uzávěrky pro tuto schůzi vám podá zprávu revizní komise, která bude přednesena ihned po této výroční zprávě.

 

 

 

 

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.