21. března 2013

11. Pána Ježíše přibíjejí na kříž

Křížová cesta - 11Ježíš řekl: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu." (srov. Jan 8,31-34)

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, že jsi svým křížem vykoupil svět.

 

Lidem nestačilo Ježíše zbičovat, nespravedlivě odsoudit. Potřebovali ho odstranit. Odstranit nepříjemnou pravdu z dosahu svého svědomí, které bylo otupělé. Přibitím na kříž jakoby chtěli Ježíši vzít svobodu - a její poslední zbytek - svobodu pohybu. A přitom náš Pán ochotně rozpřáhl ruce a ve své svobodě se nechal přibít na kříž. Byl to akt té nejkrásnější svobody, protože v každém okamžiku mučení měl Ježíš možnost všechno ukončit, smést své protivníky pouhým pohledem do jícnu podsvětí, před svůj trůn slávy. V každé chvilce nevýslovných muk, které si svobodně zvolil, mohl Ježíš jako všemohoucí Boží Syn odsoudit k věčné smrti každého, kdo mu ublížil. Jenomže Bůh tak nesmýšlí.

Ježíš Kristus přibitím na kříž zjevuje novou dimenzi svobody. Svobody, která je plná lásky, odpuštění, trpělivosti, poslušnosti Otci k záchraně těch, kteří ubližují, kteří jsou v otroctví hříchu. Toto otroctví hříchu je horší, než omezení svobody pohybu. Svobodu člověka, který ji zneužívá k trápení druhých, uzdravuje Boží Syn svobodou přibitou na kříži. Tak chce naplnit slovo svého Otce, které bylo vnuknuto o Mesiáši proroku Izajášovi:

`Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.' (Iz 61,1)

Probodené ruce a nohy našeho Spasitele jsou pro nás nejen symbolem Boží svobody, ale také výzvou, abychom přestali otročit našim žádostem, z kterých pramení naše hříchy. Ty nás zotročují a přibíjejí na oltář našeho egoismu, kde se stáváme satanovou obětí.

Volejme k našemu Vykupiteli:

Pane Ježíši, přibitý kvůli nám na kříži, shlédni z výsosti své svobody na dno našich uvězněných duší. Ve chvilkách pokušení nám dopřej milost, ať upřeme zrak směrem k naší skutečné svobodě a při pohledu na kříž se ochotně rozhodneme konat to, co si přeješ ty. Obdaruj nás milostí, ať nasloucháme tvému slovu, zůstáváme v něm, poznáme pravdu a ta ať nás osvobodí. Amen.

 

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.