31. května 2011

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2011

Logo Matice Svatohorské maléza období od 29. května 2010 (minulá výroční schůze) do 21. května 2011 (poslední řádné zasedání výboru)

 

 

ÚVOD

Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich členství je odrazem snahy se jakýmkoli způsobem - modlitbou, vlastní prací či finančním příspěvkem - podílet
na tom, aby toto poutní místo stále více rozkvétalo do krásy a všichni se zde cítili jako doma. Všichni členové Matice Svatohorské pak tvoří jedno velké společenství. Každý pátek na sebe všichni vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž je v bazilice sloužena v 7 hodin mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a dobrodince Svaté Hory.

Představenstvo Matice Svatohorské je povinno svým členům podat každoročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy, která uzavírá první rok práce nově zvoleného výboru.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Za rok 2010 se opět zvýšil počet nových členů Matice Svatohorské.
k 21. 5. 2010; k 21.5.2011
registrovaných 1212; 1205
zemřelých -; 20 + 16
zrušilo členství 5; 4
nových členů 17; 18
aktivních 994; 981

VÝBOR MATICE, SCHŮZE VÝBORU A VÝROČNÍ SCHŮZE

Poslední výroční schůze se uskutečnila dle Stanov Matice Svatohorské 29.5.2009 na Svaté Hoře. Program byl zahájen v 10 hodin mší svatou v bazilice, které předsedal P. Josef Michalčík, protektor Matice Svatohorské. Následovalo shromáždění členů a oceněných dárců v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní modlitba, předání bronzových a stříbrných medailí dárcům nad 10000Kč a nad 50000Kč, občerstvení a prohlídka Svaté Hory. V refektáři zatím pokračovalo jednání výroční členské schůze přednesením výroční zprávy, zprávou revizní komise, diskusí, obrazovou prezentací s výkladem, občerstvením a závěrečným požehnáním v bazilice. Výbor Matice svatohorské se scházel pravidelně jednou za měsíc s výjimkou letních prázdnin a měsíce ledna. Výbor pracoval celý rok bez personálních změn.

HOSPODAŘENÍ

Revizní komise provedla v měsíci květnu 2011 revizi hospodaření Matice Svatohorské za rok 2010. Podrobné informace o hospodaření Matice Svatohorské jsou obsahem zprávy revizní komise, která bude následovat.

ČINNOST

Velké varhany
Na stavbě velkých varhan pan varhanář Šlajch intenzivně pracuje a posílá jednu fakturu za druhou. Veškerá práce a úsilí všech členů výboru je věnována tomuto projektu - zajišťování financování. Varhany, jejichž stavba probíhá od prosince 2008, dále rostou. Bylo proinvestováno již 3.500.000 Kč.
V roce 2010 byly varhanářskou dílnou Vladimíra Šlajcha provedeny práce za 1.800.000 Kč. Jedná se zejména o stavbu varhanní skříně a traktury, které vyžadují minimální vynakládání prostředků na nákup materiálu. Výše pravidelných plateb Matice varhanářské dílně totiž nedovoluje postupovat větším tempem a investovat tak např. do výroby cínových píšťal apod. Ze zmíněného 1.8 mil. Kč, proinvestovaného loňského roku, pochází z veřejné sbírky přibližně 800.000 Kč. Téměř 1.000.000 Kč darovali na tento účel členové občanského sdružení Matice Svatohorské. Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání 6. září 2010 poskytli na stavbu varhan účelovou dotaci v hodnotě 200.000 Kč.
V průběhu prvního pololetí roku 2011 dojde k demontáži starých varhan. Snahou je, aby nástroj byl alespoň zčásti využit jako materiál pro stavbu menšího nástroje, bude-li to možné.
Varhanářská dílna V. Šlajcha bude dále pracovat na zhotovení hracího stolu a pokračovat ve výrobě traktury. Je třeba objednat speciální součástky, aby mohlo být s pracemi započato. Proto je nutné shromáždit větší finanční obnos.

Nové Vánoční CD
Matice Svatohorská vydala nové vánoční CD Svatohorského chrámového sboru a komorního orchestru s více než hodinou vánoční a tříkrálové hudby v nákladu 500 ks. Nahrávka je uvedena zvukem svatohorských zvonů. Kromě skladeb J. J. Ryby, F. X. Brixiho, K. Břízy, R. Rejška a dalších autorů obsahuje CD též vánoční biblická čtení v podání P. Přibyla, CSsR. CD bylo prodáváno za 100 Kč ve svatohorském poutním muzeu a na objednání mailem či písemně. CD jsou téměř rozprodána, zvažujeme dotisk pro příští Vánoce.

Haptický model
V prosinci 2010 zakoupila Matice Svatohorská haptický (dotykový) model Svaté Hory vyrobený z kovové slitiny. Je určen především pro nevidomé, model ale poskytne nevšední letecký pohled i všem ostatním poutníkům i turistům.
Model je umístěn v ambitu. Jeho výroba trvala 9 měsíců, je zhotoven v měřítku 1:300, váží 25 kg a je sestaven z 1423 dílů. Autory jsou Jan a Emil Zedníkovi.

Kalendář akcí 2010/2011 - přispění na vydání:
Dalším vkladem k provozu poutního místa bylo opětovné uspořádání a vytištění celoročního kalendáře akcí na Svaté Hoře. Matice pořádá i další akce, zvláště kulturního charakteru, např. cyklus koncertů "Hudba v nezvyklých souvislostech" organizovaný péčí svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, na který Matice získala grant od Města Příbram. Matice také přispívá do časopisu Svatá Hora a měsíčního zpravodaje Města Příbram Kahanu.

Časopis
V období 1. republiky, kdy se díky Matici uskutečnily zásadní projekty, např. stavba exercičního domu, oprava náměstí a celého areálu, stavba varhan, začala Matice s vydáváním časopisu Svatá Hora, který byl jejím věstníkem. V návaznosti na tento historický fakt se ke dni 7. dubna 2011 Matice Svatohorská stala opět jeho vydavatelem. Převzala jej po vzájemné dohodě od Římskokatolické farnosti. Prvním impulzem jeho znovuzrození byl skromný počátek novodobé éry časopisu pod patronátem P. Josefa Břicháčka. K dalšímu rozvoji došlo zejména péčí svatohorského faráře
P. Stanislava Přibyla. S odchodem P. Přibyla ze Svaté Hory časopis postupně převzali šéfredaktoři
P. Josef Michalčík a poté P. Anton Verbovský. Roku 2011 nakonec dochází k opětovnému
převzetí vydávání časopisu Maticí Svatohorskou.

ROZPRACOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Opravy a zpřístupnění zvonice pro návštěvníky Svaté Hory.
Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu zvonice se výbor Matice Svatohorské usnesl poskytnout finanční prostředky na její opravu a zpřístupnění návštěvníkům Svaté Hory jako jeden z návštěvních okruhů prohlídky Svaté Hory.
Investorem této akce bude farnost jako majitel zvonice a Matice jí na tento účel poskytne finanční prostředky ve výši 250 000Kč + zvonařské práce. Úpravy provede firma Distav na podkladě smlouvy s farností. V současné době se projektem úprav zvonice zabývá architekt a firma Distav připravuje smlouvy. Práce měly započít ihned po uzavření smluv, ale na základě jednání s technikem hasičů a novými předpisy se jednání zastavila. Bylo by nutné instalovat hlásící zařízení, jehož provoz stojí 10 000Kč měsíčně. Toto finanční zatížení je pro Svatou Horu neúnosné.

Benefiční koncert
Ve spolupráci s ing. Ivanem Fuksou, který zajistil dva interprety z Národního divadla v Praze (sólistu ND Vratislava Kříže a trumpetistu orchestru ND Vladimíra Rejlka), se letos opět uskuteční benefiční koncert. Koncert proběhne 8.6.2011 ve Svatohorské bazilice. Jste všichni srdečně zváni. Celý výtěžek vstupného bude poukázán na stavbu nových velkých varhan.

ZÁVĚR

Chtěla bych poděkovat členům výboru Matice Svatohorské za veškeré jejich úsilí v průběhu hodně síly a inspirace do dalších úkolů.Všem členům Matice Svatohorské, dárcům a dobrodincům děkuji za jejich pomoc, podporu a modlitby. V neposlední řadě děkuji P. Josefu Michalčíkovi za jeho pomoc a podporu a přeji mu hodně spokojenosti a síly v jeho úřadě.


Věra Langová
předsedkyně výboru Matice Svatohorské

Svatá Hora 21. května 2011
Téhož dne projednáno výborem Matice Svatohorské a doporučeno ke schválení Výroční schůzí.

Schváleno Výroční členskou schůzí 28. května 2011

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.