26. května 2012

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2012

Logo Matice Svatohorské maléza období od 28. května 2011 (minulá výroční schůze)
do 12. května  2012 (poslední řádné zasedání výboru)

 

 

ÚVOD

Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich členství je odrazem snahy se jakýmkoli způsobem - modlitbou, vlastní prací či finančním příspěvkem - podílet
na tom, aby toto poutní místo stále více rozkvétalo do krásy a všichni se zde cítili jako doma. Všichni členové Matice Svatohorské pak tvoří jedno velké společenství. Každý pátek na sebe všichni vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž je v bazilice sloužena v 7 hodin mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a dobrodince Svaté Hory.

Představenstvo Matice Svatohorské je povinno svým členům podat každoročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy, která uzavírá druhý rok práce výboru.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Za rok 2011 se opět zvýšil počet nových členů Matice Svatohorské .
k 21. 5. 2011; k 26.5.2012
registrovaných 1223; 1232
zemřelých 36; 321
zrušilo členství 4; 0
nových členů 18; 9
aktivních 981; 911

VÝBOR MATICE, SCHŮZE VÝBORU A VÝROČNÍ SCHŮZE

Poslední výroční schůze se uskutečnila dle Stanov Matice Svatohorské 21.5.2011 na Svaté Hoře. Program byl zahájen v 10 hodin mší svatou v bazilice, které předsedal P. Jan Paseka, člen Matice Svatohorské. Následovalo shromáždění členů a oceněných dárců v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní modlitba, předání bronzových a stříbrných medailí dárcům nad 10000Kč a nad 50000Kč, občerstvení a prohlídka Svaté Hory. V refektáři zatím pokračovalo jednání výroční členské schůze přednesením výroční zprávy, zprávou revizní komise, diskusí, obrazovou prezentací s výkladem, občerstvením, prohlídkou Svaté Hory s výkladem a závěrečným požehnáním v bazilice. Výbor Matice svatohorské se scházel pravidelně jednou za měsíc s výjimkou letních prázdnin. Výbor pracoval celý rok bez personálních změn.

HOSPODAŘENÍ

Revizní komise provedla v měsíci květnu 2012 revizi hospodaření Matice Svatohorské za rok 2011. Podrobné informace o hospodaření Matice Svatohorské jsou obsahem zprávy revizní komise, která bude následovat.

ČINNOST

Velké varhany
Na stavbě velkých varhan pan varhanář Šlajch intenzivně pracuje a posílá jednu fakturu za druhou. Veškerá práce a úsilí všech členů výboru je věnována tomuto projektu - zajišťování financování. Varhany, jejichž stavba probíhá od prosince 2008, dále rostou. Bylo proinvestováno již 4.763.023 Kč.
V roce 2011 byly varhanářskou dílnou Vladimíra Šlajcha provedeny práce za 1.469.160 Kč. Byla dokončena stavba varhanní skříně, dále se pokračuje na traktuře a vzdušnicích budoucích varhan. K 30.04.2012 bylo na stavbu varhan shromážděno celkem 4.796.717 Kč, což je cca 32 % celkové ceny nástroje, z toho se za rok 2011 podařilo shromáždit 1.440.726 Kč (za rok 2010 to bylo 943.291 Kč). Od 1.7.2011 je možné na stavbu varhan přispívat také odesláním dárcovské SMS. Cena DMS je 30 Kč, na varhany se odesláním jedné DMS přispěje 27 Kč. K 30.04.2012 bylo odesláno celkem 666 DMS, což představuje téměř 18.000 Kč. Za štědrost Vám všem srdečně děkujeme! Velký dík patří Nadaci ČEZ, která doposud největší darovanou částkou 500.000 Kč podpořila v rámci grantového řízení Podpora regionů stavbu unikátních varhan pro Svatou Horu. Záštitu nad stavbou varhan převzal nově i kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.
V průběhu prvního pololetí roku 2011 došlo k demontáži starých varhan. Po konzultaci s organologem Arcibiskupství pražského je část varhan uložena v depozitu a zdevastované části byly sešrotovány, dřevěné spáleny.
Varhanářská dílna V. Šlajcha bude dále pracovat na zhotovení hracího stolu a pokračovat ve výrobě traktury. Je třeba objednat speciální součástky, aby mohlo být s pracemi započato. V nadcházejícím roce 2012 bychom s pomocí Vás, dárců a dobrodinců Svaté Hory, rádi dokončili stavbu varhanního stolu, vyhotovení měchů a nakoupili a naintonovali varhanní kovové píšťaly. Jen pořízení všech kovových píšťal pro nové varhany je otázkou téměř 2.500.000,- Kč. Každého i sebemenšího daru bude potřeba!

Nové Vánoční CD
Matice Svatohorská vydala nové vánoční CD Svatohorského chrámového sboru a komorního orchestru s více než hodinou vánoční a tříkrálové hudby v nákladu 500 ks. Nahrávka je uvedena zvukem svatohorských zvonů. Kromě skladeb J. J. Ryby, F. X. Brixiho, K. Břízy, R. Rejška a dalších autorů obsahuje CD též vánoční biblická čtení v podání P. Přibyla, CSsR. CD bylo prodáváno za 100 Kč ve svatohorském poutním muzeu a na objednání mailem či písemně. Byl proveden dotisk, i ten je již rozprodán.

Kalendář akcí 2010/2011 - přispění na vydání:
Dalším vkladem k provozu poutního místa bylo opětovné uspořádání a vytištění celoročního kalendáře akcí na Svaté Hoře. Matice pořádá i další akce, zvláště kulturního charakteru, např. cyklus koncertů "Hudba v nezvyklých souvislostech" organizovaný péčí svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, na který Matice získala grant od Města Příbram. Matice také přispívá do časopisu Svatá Hora a měsíčního zpravodaje Města Příbram Kahanu.

Časopis
V období 1. republiky, kdy se díky Matici uskutečnily zásadní projekty, např. stavba exercičního domu, oprava náměstí a celého areálu, stavba varhan, začala Matice s vydáváním časopisu Svatá Hora, který byl jejím věstníkem. V návaznosti na tento historický fakt se ke dni 7. dubna 2011 Matice Svatohorská stala opět jeho vydavatelem. Převzala jej po vzájemné dohodě od Římskokatolické farnosti. Prvním impulzem jeho znovuzrození byl skromný počátek novodobé éry časopisu pod patronátem P. Josefa Břicháčka. K dalšímu rozvoji došlo zejména péčí svatohorského faráře P. Stanislava Přibyla. S odchodem P. Přibyla ze Svaté Hory časopis postupně převzali šéfredaktoři P. Josef Michalčík a poté P. Anton Verbovský. Roku 2011 nakonec dochází k opětovnému převzetí vydávání časopisu Maticí Svatohorskou. Hlavní podíl na vydávání časopisu má Pavel Šmolík, svatohorský regenschori, a Miroslav Zelenka, grafik a tiskař, jimž bychom chtěli vyjádřit naše upřímné díky.

Benefiční koncert
Ve spolupráci s ing. Ivanem Fuksou, který zajistil dva interprety z Národního divadla v Praze (sólistu ND Vratislava Kříže a trumpetistu orchestru ND Vladimíra Rejlka), se uskutečnily dva benefiční koncerty. Koncerty proběhly 8.6.2011 a 15.3.2012 ve Svatohorské bazilice. Třetí koncert proběhl 20.11.2011 kdy nové varhany na Svaté Hoře přijela podpořit houslistka Gabriela Demeterová a Prof. Jaroslav Tůma. Celý výtěžek vstupného byl poukázán na stavbu nových velkých varhan.

Mobilní pódium
Matice Svatohorská finančně spolupracovala s farností na realizaci nového mobilního pódia instalovaného při velkých slavnostech na schodiště před korunovačním oltářem. Nahradilo dřevěné pódium, které již bylo v havarijním stavu. Pódium je zhotoveno z kovových profilů a desek voděodolné tvrzené překližky, je stavebnicové a snadno se s ním manipuluje. Pódium má za sebou první rok provozu a velmi se osvědčilo.

Oprava varhan P. Břízy ve zkušebně Svatohorského sboru
V měsíci listopadu proběhla demontáž, čištění a ladění varhan v residenci kláštera. Využívají je varhaníci a Svatohorský sbor ke zkouškám. Jsou majetkem řádu Redemptoristů. Oprava se prováděla po patnácti letech a došlo k navýšení rozpočtu. Matice Svatohorská byla požádána o proplacení schodku v rozpočtu ve výši 10000Kč. Výbor Matice Svatohorské žádost Kongregace a ředitele kůru akceptoval.

ROZPRACOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Plánování dalších akcí - zvelebování areálu Svaté Hory - bylo pozastaveno. Čeká se na výsledek grantového řízení. Grant je určen na celkovou rekonstrukci areálu Svaté Hory. Matice Svatohorská se podílela na financování projektové dokumentace.

Českoněmecký festival varhanní hudby 2012
Festival pořádá Matice Svatohorská, uskuteční se celkem osm koncertů. Koncerty budou probíhat v kostele sv. Kajetána v Praze, na Svaté Hoře a v městech Bavorského příhraničí. Na koncertech v Čechách vystoupí interpreti z Německa a naopak. Koncerty budou probíhat od 15. června do 29. září 2012. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách Svaté Hory. Vstup na všechny koncerty je volný. Festival probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti.

ZÁVĚR

Chtěla bych poděkovat členům výboru Matice Svatohorské za veškeré jejich úsilí v průběhu hodně síly a inspirace do dalších úkolů.Všem členům Matice Svatohorské, dárcům a dobrodincům děkuji za jejich pomoc, podporu a modlitby. V neposlední řadě děkuji P. Josefu Michalčíkovi za jeho pomoc a podporu a přeji mu hodně spokojenosti a síly v jeho úřadě.


Věra Langová
předsedkyně výboru Matice Svatohorské

Svatá Hora 12. května 2012
Téhož dne projednáno výborem Matice Svatohorské a doporučeno ke schválení Výroční schůzí.

Schváleno Výroční členskou schůzí 26. května 2012

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.