21. dubna 2014

Prázdný hrob

X Prázdný hrobPrvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."


Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.

Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. (Jan 20,1-9) 

 

Je to zvláštní, že Pán Ježíš své zmrtvýchvstání zahalil rouškou tajemství. Bez svědků, v intimitě svého člověčenství a božství nemanifestuje veřejně tak důležitou událost pro celé lidstvo. Někdo by si mohl myslet, že kdyby jeho vzkříšení uviděli farizeové a zákoníci, tak by v něj uvěřili. Není to však tak jednoduché. Ježíš v závěru podobenství o žebráku Lazarovi a boháči, který si hleděl jenom sám sebe, říká:

"Když boháč v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´ Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám.´ Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´ Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´ On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´ Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´" (Lk 16,20 - 31)

Ježíš dobře věděl, že kdyby se ukázal těm, kteří nechtěli přijmout jeho evangelium, nepřijali by ho ani jako zmrtvýchvstalého. Museli by totiž změnit své hříšné chování.

A tak ať nám tento den stačí pohled na prázdný, uklizený hrob. Složená rouška je také znamením, že zmrtvýchvstalý Ježíš přináší řád i do těch nejmenších detailů našeho života.

Marie Magdalská, když přicházela ke hrobu, měla v srdci mrtvého Ježíše, kterého chtěla nabalzamovat vonnými mastmi. Zapomněla na jeho slova: "Třetího dne vstanu." Náš život je někdy jako hrob, ve kterém si nosíme mrtvého Ježíše. Je to tehdy, kdy s Bohem nepočítáme. Kdy je v našem chování mrtvý, zabitý. Je to v situacích, ve kterých si nenosíme v sobě jeho slovo a žijeme pouze podle našich vlastních měřítek, mínění druhých a názorů tohoto světa.

Volejme k našemu Pánu:

Ježíši Zmrtvýchvstalý, přijď a proměň hrob našeho srdce ve svůj věčný příbytek. Chceme podle slov sv. Pavla usilovat o to, co pochází shůry. (srov. Kol 3,1-4) Chceme nechat umřít naše hříšné chování a začít žít tvým životem. Obdaruj nás silnou vírou ve tvé zmrtvýchvstání, ať se v nás naplno ukáže tvůj věčný život. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.