2. dubna 2013

Prázdný hrob - uvěřit v Ježíšovo zmrtvýchvstání

Prázdný hrob2Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. (Lk 24,1-12)

 

Přímý svědek Ježíšova zmrtvýchvstání není. Akt obnovy Ježíšova těla mocí Otcovou i mocí Ježíše samotného probíhal v intimitě Nejsvětější Trojice - působením Ducha Otce i Syna. Ale v tajemství velikonoc nám Bůh toto své jednání postupně odhaluje. Předkládá ho nejdříve rozumu a později i smyslovému poznání několika vybraným lidem. A nabízí toto tajemství také našemu rozumu, našemu srdci a dokonce i vnitřní zkušenosti našeho života - když svou vůlí přilneme k Ježíši zmrtvýchvstalému a necháme více a více pronikat náš život jeho životem.

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista jako historická objektivní událost se má stát živou událostí našeho života a má se stát součástí zkušenosti, která převyšuje poznání smyslové.

V dnešní době jsme zaplavováni různými zprávami, co se kde děje. Můžeme si také nastudovat dějiny světa, kde se co stalo. O Ježíšově zmrtvýchvstání se nedovídáme jako o nějaké novince. Vždyť rok co rok slavíme v liturgii tuto slavnost. A přece každý rok je pro nás něčím novým. Proč je to tak důležité?

Pokud Ježíš Kristus vstal z mrtvých, potvrdil své slovo, které za svého pozemského života několikrát říkal: "Syn člověka bude trpět, ale třetího dne bude vzkříšen." Navíc - Ježíš svým zmrtvýchvstáním zpečeťuje pravdivost každého slova, a tedy i toho, co řekl o posmrtné věčné existenci člověka. Ta podle něj záleží na tom, jak člověk na zemi žije. Tedy naše věčnost - věčné štěstí nebo neštěstí - je tvořeno naším způsobem života.

My Ježíše nevidíme. Ale neviděli ho ani ti, kterým později zvěstovali jeho zmrtvýchvstání apoštolové a ti, co s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání jedli a pili u společného stolu. V životě těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista, přijali odpuštění hříchů a změnili svůj život, začala proudit síla života samotného Ježíše - jeho láska, věčný život.

Tedy není jedno, jak žijeme. Ježíš svým zmrtvýchvstáním radikálně oslovuje naši svobodu, naši vůli, náš život. Když se opřeme o jeho slovo, přijmeme ho za svého osobního Spasitele a podle jeho slov budeme žít, pak v nás začne proudit jeho zmrtvýchvstalý život. Láska nás přetvoří do podoby Božího Syna.

Ježíš svým zmrtvýchvstáním potvrzuje skutečnost propojení skutků lásky s věčným nebem. Na druhé straně potvrzuje, že  zlými skutky, egoistickým uzavřením se před druhými, si připravujeme věčné zatracení, kdy člověk navěky bude v mukách svého nenaplněného "já" a navíc zakusí plný dopad trestu za popírání svého svědomí a pravdy.

Kdo uvěří v Syna člověka, má život. Kdo neuvěří, zůstává ve smrti.

Naše účast na Ježíšově vzkříšení se může změnit v živé svědectví. Tedy jako apoštol Jan i Petr - utíkejme se podívat k prázdnému hrobu. Ve víře můžeme spatřit pruhy plátna a roušku. Můžeme prohloubit naši víru i tento rok. Obnovme tedy každodenní ranní a večerní modlitbu. Přijímejme od Ježíše zmrtvýchvstalého odpuštění hříchů ve svátosti smíření. Utíkejme svým srdcem na nedělní eucharistii, kde se nás ve svatém přijímání dotkne sám Ježíš a obnoví v nás moc svého Ducha - lásku k Bohu i k bližním.

Pane Ježíši, Synu Boží, věřím v Tebe a věřím Tobě. Přijď a pomoz mi, ať uvádím každé tvé slovo do svého života, ať také ve mně proudí tvůj věčný život. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.