11. dubna 2013

První svědkové Ježíšova zmrtvýchvstání

Ženy a zmrtvýchvstalý KristusKdyž uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to." Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí." (Mt 28,1-10)

 

Můžeme pokračovat dál v skládání mozaiky naší víry v Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Je potřebné si uvědomit, že neděláme empirický důkaz na způsob definicí současné vědy. Nechceme vymezit náš život ani na pouhou možnost matematického a fyzikálního popisu skutečnosti, ani se nechceme opírat o nejisté vidiny lidí. Vycházíme ze základní zkušenosti našeho smyslového poznání, které je spojeno s naším srdcem, vnitřním prožíváním a samozřejmě s Boží milostí, která dává víru.

Pokud si představíme situaci žen, které přišly ráno k hrobu, aby pomazaly Ježíšovo mrtvé tělo, musíme vzít do úvahy také strach, který prožívaly, určitou syrovost situace, kdy byly připraveny na balzamování umučeného těla svého učitele. Také byly plné obav, kdo jim odvalí kámen. Židé používali velké kameny ve tvaru velkého kotouče, aby jimi chránili vchod do hrobu. Tyto kameny nazývaly "golel". U bohatých hrobů byly tyto kameny mnohem větší a těžší, aby chránily tyto hroby před vykradením. Dr. Thorburn, odborník na židovskou historii říká: "Na to, aby se pohnulo tímto kamenem, bylo potřeba několik mužů."

Pečeť, kterým byl kámen zapečetěn, měla být jistotou, že i kdyby strážci usnuli a učedníci by ukradli Ježíšovo tělo, bylo tak zjevné, že někdo zvenčí kamenem pohnul. Zapečetění se uskutečnilo za přítomnosti římských stráží, které měly chránit tuto pečeť římské autority a moci. Tak se mělo předejít krádeži a podvodu. Navíc - každý, kdo by porušil římskou pečeť, provinil by se tak proti římským zákonům a na to byly přísné tresty. Ženy se vlastně neměly jak dostat k mrtvému Ježíšovu tělu a jakkoli by vojáky prosily, nebyly by vyslyšeny.

Matouš uvádí svědectví žen, které první den po sobotě šly ke hrobu. Jako jediný z evangelistů uvádí velké zemětřesení, když se objevil anděla. Kámen se zároveň pohnul z místa a byl od otvoru odvalen. Byla zlomena pečeť a ženy se mohly podívat do hrobu, kde Ježíšovo tělo nenašly. Pak anděl vyslovil své svědectví: "Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých…" Ženy, které byly při pohřbu, viděly prázdný hrob na vlastní oči. Setkali se s bytostí, kterou nazvaly andělem. Těch několik žen mohlo zachytit svým zrakem tuto tajemnou bytost, kterou uviděly i římští vojáci. Bojovat proti někomu z masa a kostí - toho se vojáci nebáli. Ale ve své víře v římské bohy, tváří v tvář tajemné bytosti, která způsobila zemětřesení, odvalila kámen, porušila římskou pečeť a mluvila k přítomným ženám, to bylo moc i na otrlé římské vojáky.

Mnohem důležitější svědectví však je první setkání žen s živým Ježíšem. Jak po slovech anděla běžely podat radostnou zvěst o tom, co viděly a co jim anděl řekl, setkali se s Ježíšem tváří v tvář a dokonce se ho dotýkaly. Objímaly mu nohy a klaněli se. Slyšeli jeho slova. Tedy je to běžná lidská smyslová zkušenost několika lidí najednou: ženy viděly živého Ježíše, slyšely živého Ježíše, dotýkaly se živého Ježíše. A přitom před několika dny byly přítomny jeho pohřbu a balzamování.

Nyní také my přistupme k zapečetěnému hrobu, dotkněme se jeho pečetě. Nahmátněme velikost kamene. Podívejme se zrakem reality, která je historicky zapsána jako svědectví, na římské stráže. V krátkém a silném zemětřesení nechme sebou zatřást. Ztraťme na chvilku rovnováhu a zakusme strach z nejistoty a úzkost, kterou má člověk, když se zachvěje země. Podívejme se na odvalený kámen a omráčené stráže. Nechme se ozářit světlem bytosti, která k nám mluví: "Neboj se. Ježíš, který byl ukřižován, není zde. Pojď se podívat na místo, kde ležel. Jdi rychle oznámit učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých." A tak vstupme se ženami do šera hrobky vytesané ve skále. Podívejme se na plátna, kterými ženy vlastnoručně ovinuly Ježíšovo mrtvé tělo, kterého se dotýkaly. Viděly tehdy na jeho těle rány, všechny znaky umučení. Nahmátněme si tato plátna, dotkněme se roušky, kterou ovinuly Ježíšovu hlavu. Prožijme tu podivnou prázdnotu Ježíšova hrobu. A nyní vyjděme ven.

Společně se ženami pospíchejme k apoštolům. Nechme se zastavit Ježíšem. Tak jako ženy, tak také my můžeme vidět Ježíše. Poprvé ho můžeme uvidět. Říká nám slova, která říká ženám: "Buďte pozdraveni, buď pozdraven." Ježíš mě zdraví, oslovuje. Jako zmrtvýchvstalý. Teď přijde "vědecký, empirický" moment. Společně s ženami mohu pokleknout a vztáhnout svou ruku k Ježíšovi - a nahmátnout jeho nohy s jizvami po hřebech. Cítím odpor na svých hmatových buňkách. Ježíš není duch. Je živý člověk. Živý Bůh.

Přistupme v duchu ke hrobům našich nejbližších. Rozpomeňme se na jejich pohřeb. A představme si realitu, o které Ježíš říká a potvrzuje mocí svého vzkříšení: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" (Jan 11,25-26)

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.