30. května 2010

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2010

Logo Matice Svatohorské maléza období od 29. května 2009 (minulá výroční schůze)
do 21. května 2010 (poslední řádné zasedání výboru)

 

ÚVOD

Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich členství je odrazem snahy se jakýmkoli způsobem – modlitbou, vlastní prací či finančním příspěvkem – podílet  

na tom, aby toto poutní místo stále více rozkvétalo do krásy a všichni se zde cítili jako doma. Všichni členové Matice Svatohorské pak tvoří jedno velké společenství. Každý pátek na sebe všichni vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž je v bazilice sloužena v 7 hodin mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a dobrodince Svaté Hory.

Představenstvo Matice Svatohorské je povinno svým členům podat každoročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy, která uzavírá třetí rok práce výboru.


ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Za rok 2009 se opět zvýšil počet nových členů Matice Svatohorské.
k 30. 5. 2009; k 29. 5. 2010

registrovaných: 1184; 1201
zemřelých: 23; 15
zrušilo členství: 0; 4
nových členů: 21; 21
aktivních: 979; 981

VÝBOR MATICE, SCHŮZE VÝBORU A VÝROČNÍ SCHŮZE

Poslední výroční schůze se uskutečnila dle Stanov Matice Svatohorské 29.5.2009 na Svaté Hoře. Program byl zahájen v 10 hodin mší svatou v bazilice, které předsedal P. Josef Michalčík, protektor Matice Svatohorské. Následovalo shromáždění členů v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní modlitba, přednesení výroční zprávy, zpráva revizní komise, diskuse, obrazová prezentace s výkladem, občerstvení, prohlídka nově zrestaurovaného biskupského pokoje a závěrečné požehnání v domácí kapli kláštera.

Výbor Matice svatohorské se scházel pravidelně jednou za měsíc  s výjimkou letních prázdnin a měsíce ledna. Výbor pracoval celý rok bez personálních změn.

HOSPODAŘENÍ

Revizní komise provedla v měsíci květnu 2010 revizi hospodaření Matice Svatohorské za rok 2009. Podrobné informace o hospodaření Matice Svatohorské jsou obsahem zprávy revizní komise, která bude následovat.

ČINNOST

Opravy a zpřístupnění zvonice pro návštěvníky Svaté Hory
Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu zvonice se výbor Matice Svatohorské usnesl poskytnout finanční prostředky na její opravu a zpřístupnění návštěvníkům Svaté Hory jako jeden z návštěvních okruhů prohlídky Svaté Hory.

Investorem této akce bude farnost jako majitel zvonice a Matice jí na tento účel poskytne finanční prostředky ve výši 250 000Kč + zvonařské práce. Úpravy provede firma Distav na podkladě smlouvy s farností. V současné době se projektem úprav zvonice zabývá architekt a firma Distav připravuje smlouvy. Práce započnou ihned po dokončení projektu a smluv.

Velké varhany
Největší projekt, kterému se Matice Svatohorská za poslední rok věnuje, je stavba velkých varhan pro Svatou Horu. Veškerá práce a úsilí všech členů výboru je věnována tomuto projektu – zajišťování financování. Na stavbě velkých varhan pan varhanář Šlajch intenzivně pracuje a posílá jednu fakturu za druhou. Ve varhanářské dílně Vladimíra Šlajcha v Borovanech byly minulý rok zhotoveny všechny dřevěné píšťaly nástroje, celkem 180 píšťal za 510.000 Kč. Spolu s nimi byla vyrobena i nejhlubší a největší píšťala budoucího nástroje – tón C1 rejstříku Subbas 16´ o délce cca 280 cm. Byly pořízeny píšťaly čtyř jazykových rejstříků, celkem 192 píšťal za 425.000 Kč. Píšťaly vyrobila německá firma Giesecke Gőttingen. Bylo provedeno zaměření nástroje přímo na kůru svatohorské baziliky, nezbytné pro další zpracování projektu. Byla zhotovena kompletní projektová dokumentace pro varhanní skříň, vzdušnice a trakturu nového nástroje. 5. ledna 2010 byly zahájeny přípravné práce na stavbě varhanní skříně, traktury, vzdušnic a hracího stolu: pořízení přířezů, které budou ponechány zrání a detailní dopracování dokumentace příslušných dílů. Tyto práce byly zahájeny zpracováním přířezů na hřídele a klížením hřídelnic. Doladěny technologické detaily stavby varhanní skříně.

15. února 2010 byly zahájeny truhlářské práce na vlastní varhanní skříni. 5. března 2010 byl v dílně Vladimíra Šlajcha poprvé v hrubých rysech sestaven postament (spodní část hlavní skříně) varhan.21. května 2010 jsou dokončeny všechny manuálové vzdušnice nástroje základní rám prospektové části hlavní varhanní skříně. V letošním roce se proinvestovalo cca. 1 milion korun.

Na financování stavby velkých varhan zřídila Matice Svatohorská veřejnou sbírku. Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 15. prosince 2009.

V prosinci 2010 byla instalována na svatohorské ambity nová nástěnka Matice Svatohorské, kterou zhotovil p. varhanář Šlajch. Příchozí poutníci i turisté zde naleznou informace o aktivitách Matice Svatohorské v historii i současnosti.

V lednu roku 2010 byly spuštěny nové internetové stránky zabývající se stavbou svatohorských varhan: www.svata-hora.cz/varhany. Jsou zde informace o projektu, průběhu stavby, Matici Svatohorské v minulosti i současnosti, novinkách ve varhářově dílně. Vše je doplněno fotografiemi a zvukovými nahrávkami.

Doražba bronzových medailí
Jelikož bronzové medaile s motivem chórových varhan byly vyprodány, Byla nutná doražba dalších medailí. Na návrh pana Chvalníka byla výborem Matice Svatohorské odsouhlasena změna lícové strany medaile – motiv chórových varhan za náčrtek nových velkých varhan.

Benefiční koncert
Paní Miloslava Šmolíková kontaktovala pana Pavla Šporcla za účelem benefičního koncertu.Termín koncertu se zatím nepodařilo dohodnout.

Ve spolupráci s ing. Ivanem Fuksou, který zajistil dva interprety z Národního divadla v Praze sólistu ND Vratislava Kříže a trumpetistu orchestru ND Vladimíra Rejlka, se koncert uskutečnil 26.5.2010 ve Svatohorské bazilice. Oba interprety na varhany doprovázel a sólovou improvizaci provedl ředitel kůru pan Pavel Šmolík. Koncert měl hojnou účast, celý výtěžek ze vstupného, cca 20 000 Kč, byl poukázán na sbírkové konto velkých varhan.

Další aktivity v roce 2010
Matice Svatohorská připravila a vydala nové celobarevné letáky o své historii a současných aktivitách a projektech v nákladu 10.000 ks. Cílem je informovat samotné členy Matice o historii tohoto sdružení přátel Svaté Hory, dále si klade za cíl podnítit zájem o toto občanské sdružení mezi širší veřejností a získat tak nové členy.

V únoru 2010 byla převedena Evidence členů a dárců Matice Svatohorské do elektronické podoby. Nová elektronická evidence má přispět k větší přehlednosti o příspěvcích a darech a také má usnadnit práci a komunikaci se členy a dárci.

Matice Svatohorská  získala minulý rok grant od Města Příbram a Středočeského kraje na koncertní cyklus "Hudba v nezvyklých souvislostech", za jejichž podpory se tyto koncerty mohly uskutečnit.

ROZPRACOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Bezbariérový přístup
Existuje vypracovaný projekt pro bezbariérový přístup do baziliky (nájezdová plošina k Březnické bráně + výtah), je třeba najít možnosti jeho financování. Projekt je kompletní včetně všech povolení. Vypracování projektu financoval MU Příbram, ale nechce být investorem vlastní stavby. Celková částka provedení prací činí 3 500 000Kč. Výbor souhlasil s tím, aby se matice tímto projektem zabývala, koordinací byla pověřena paní Miloslava Šmolíková, která prověřila možnosti získání grantů a finančních dotací. Protože Matice nedisponuje dostatečnou personální kapacitou, byl projekt předán farnosti.

ZÁVĚR

Chtěla bych poděkovat  odstupujícím členům výboru Matice Svatohorské za veškeré jejich úsilí v průběhu celého volebního období a kandidátům do nového výboru hodně síly a inspirace do další práce. Všem členům Matice Svatohorské, dárcům a dobrodincům děkuji za jejich pomoc, podporu a modlitby. V neposlední řadě děkuji P. Josefu Michalčíkovi  za jeho pomoc a podporu a přeji mu hodně spokojenosti a síly v jeho úřadě.

Věra Langová
předsedkyně výboru Matice Svatohorské

Svatá Hora 21. května 2010
Téhož dne projednáno výborem Matice Svatohorské a doporučeno ke schválení Výroční schůzí.

Schváleno Výroční členskou schůzí 29. května 2010.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.