6. června 2005

Kázání arcibiskupa Giovanniho Coppy při půlnoční mši v noci ze 4.6. na 5.6.2005

Mši svatou v noci ze 4. na 5. června 2005 celebrovali tři arcibiskupové, kteří v novodobých dějinách naší země zastávali nebo zastávají úřad velvyslance Svatého stolce v České republice, službu apoštolského nuncia, Diego Causero, Erwin Josef Ender a Giovanni Coppa. Posledně jmenovaný byl hlavním celebrantem a pronesl následující kázání:

Milí spolubratři biskupové a kněží, bratři a sestry!

Arcibiskup Giovanni Coppa 5.6.2005 na Svaté HořeJe mi velkým potěšením zúčastnit se dnešních oslav spolu s vámi. Po jedenáct roků j sem se zde účastnil duchovních i pastoračních aktivit, které se mi navždy otiskly do srdce. Ať už to byla každoroční duchovní cvičení, mnohé liturgické slavnosti, či mé 50. výročí kněžství. To vše bylo završeno vigilií a slavnou nedělní mší svatou při Národním setkání s českou mládeží v roce 1999. Jsou to nezapomenutelné zážitky.

Mimoto se mi denně oživuje vzpomínka na Pannu Marii svatohorskou, když ve své rezidenci ve Vatikáně uctívám kopii této krásné sochy. Vidíte, že se Svatou Horou zůstávám stále spojen!

1. Při této mši svaté v noci začínáme v určitém smyslu oslavy stého výročí povýšení zdejšího chrámu na Svaté Hoře na baziliku. Je krásné myslet na to, že Panna Maria na nás ze svého starobylého vyobrazení pohlíží s nekonečnou něžností. Avšak se stejnou něžností se na nás dívá Bůh Otec, který nám Marii daroval, Bůh Syn, který nás spolu se svatým Janem pod křížem svěřil do její ochrany jako její syny, Bůh Duch Svatý, který ve zdejší svatyni působil zázraky milosti - ve svátostech smíření a Eucharistie. Divy Boží se uskutečňují v tichu lidského nitra, probouzejí odvahu k opravdovým rozhodnutím obrácení a k cestě svatosti, pomáhají realizovat a hlásat evangelium ve světě. V těchto zázracích milosti, jež se po mnohá staletí odehrávají na tomto, v Čechách tak důležitém poutním místě, které papež svatý Pius X. svou autoritou ozdobil titulem Basilika Minor, je přítomná Maria, tichá a věrná, zářící a laskavá, mateřská a milosrdná. V tuto noční hodinu my všichni, když si uvědomujeme její blízkost, víme, že se za nás přimlouvá u Nejsvětější Trojice a vyprošuje nám milost být živými členy církve, věrnými služebníky evangelia, budovateli civilizace lásky.

2. Ve svatyni nad Příbramí je Maria uctívána jako Nanebevzatá. Nanebevzetí Panny Marie je hlavním mariánským svátkem v letních měsících. V Římě tomuto svátku říkají srpnové velikonoce, protože stejně jako o velikonocích slavíme přechod od hříchu k milosti tím, že si znovu prožíváme tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení, podobně při vítězství Panny Marie nad smrtí církev spatřuje uskutečnění svého vlastního věčného údělu a už jakoby zakouší své povolání do ráje. Východní církve se na svátek Nanebevzetí Panny Marie připravují po předchozích čtrnáct dní takzvanou „Malou postní dobou Panny Marie" a samotný svátek pak v liturgii slaví po následujících osm dní. V Nanebevzetí se soustřeďují všechna Mariina tajemství: její Neposkvrněné Početí, když začalo její poslání příchodem na svět, jakožto lidské bytosti; její Božské Mateřství, zdroj a počátek všech mariánských výsad; její oslavení s duší i tělem v konečném setkání se Synem, který ji spolu s Otcem ozdobil září Ducha Svatého. Maria byla skrze jí udělenou milost uchráněna porušení hrobu, aby se stala Matkou Jednorozeného Syna Otcova. Proto i náš svátek - výročí tohoto roku 2005 - v sobě nese všechny uvedené motivy, jež jej činí tak krásným. Měli bychom jej slavit s vírou a láskou.

3. Tento Svatohorský svátek ať je především svátkem radosti. Vždyť v Marii spatřujeme náš konečný úděl oslavení a dostáváme v ní závdavek radosti nebe, do kterého jsme všichni povoláni. Být křesťany totiž znamená být stvořeními radosti, která mají radost v sobě a rozdávají ji druhým v tomto světě plném tolika smutků a osamocení. Evangelium je „radostnou zvěstí", radostným poselstvím! Maria, „příčina naší radosti', ať z nás učiní pramen radosti pro druhé skrze lásku, pozornost, trpělivost, dobrotu a také třeba skrze jen jeden obyčejný usměv.

Náš svatohorský svátek ať je dále oslavou krásy. Liturgie o Marii říká: „Jsi krásná jako měsíc"! Ano, Maria je celá krásná, protože porodila Syna Božího, jenž je Moudrost, která stvořila všechny krásy světa. Maria nám ukazuje samotnou krásu Boha, protože ji vlastní od okamžiku svého početí. Ale i nám Bůh daroval Mariinu krásu, když jsme se ve svátosti křtu stali dětmi Božími. Ať nám ona pomůže tuto krásu uchovat, vyzařovat a v tomto světě poskvrněném zlem ochraňovat.

Konečně je svatohorský svátek svátkem milosti, protože Maria je plná milosti, je dílem Ducha Svatého. Milost, to není „něco", ale „Někdo", je to Bůh, který si z nás činí své svatostánky. Maria Nejsvětější ve skrytosti a chudobě odhalila světu milost. Země poskvrněná nenávistí tolika Kainů, kteří i dneska prolévají nevinnou krev, země skrápěná potem namáhajícího se a pracujícího člověka, se díky Marii znovu otevírá úsměvu Božímu. Také nám Bůh dává svou milost: můžeme se nazývat jeho dětmi a být tak stvořeními milosti. Ať nám Panna Maria pomáhá žít v milosti.

Panno Maria Svatohorská, pros za nás! Pomoz nám realizovat v sobě Boží plány. Učiň z nás stvoření radosti, krásy a milosti. Amen.

Spolu s výše jmenovanými arcibiskupy dále koncelebrovali Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup z Hradce Králové, Mons. Jude T. Okolo, papežský rada apoštolské nunciatury, P. Pavel Dokládal z Českomoravské fatimy z Koclířova a P. Stanislav Přibyl.

Giovanni Coppa, arcibiskup
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.