16. října 2005

250 let od smrti sv. Gerarda Majelly

Petr beneš, CSsR, jáhenV svatohorských ambitech hned vedle vchodu do kláštera redemptoristů se nachází obraz sv. Gerarda Majelly. Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších světců kongregace redemptoristů. V Čechách však až tak známý není. V církvi je uctíván jako patron maminek a těhotných žen.

Sv. Gerard Majella16. října 2005 si je tomu 250 let, co zemřel v Materdomini na jihu Itálie. Proto je v kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele tento rok právě rokem sv. Gerarda. Oltář tohoto světce se nachází v Praze v redemptoristickém kostele sv. Kajetána a Matky ustavičné pomoci v Nerudově ulici. Kéž by se toto místo, kam se redemptoristé po letech vrátili, stalo místem úcty i k tomuto světci, jehož přímluvu za rodiny a matky dnes tolik potřebujeme.

Gerard Majella se narodil roku 1726 v Muro, malém jihoitalském městečku. Jeho matka mu dokázala zprostředkovat všeobjímající lásku Boží. Když bylo Gerardovi dvanáct let, zemřel mu otec a Gerard se stal živitelem rodiny. Vyučil se u místního krejčího, který ho velmi týral. Po vyučení začal pracovat jako komorník u biskupa v Lacedonii. I když ostatní sluhové od nepříjemného pána vždy brzo utekli, Gerad tam vydržel tři roky až do biskupovy smrti. Celé hodiny trávil před Nejsvětější svátostí.

V roce 1745 ve věku 19 let se vrátil do rodného městečka a zřídil si tam krejčovskou dílnu. Ta sice prosperovala, ale peněz neměl nazbyt, protože téměř vše vždy rozdal. Odkládal stranou, co potřebovaly jeho matka a sestry, a zbytek dával chudým nebo na mše za duše v očistci.

V postě roku 1747 se rozhodl oddat se zcela Kristu.Ukládal si tvrdý sebezápor a vyhledával pokořování. Přihlásil se do kapucínského kláštera, ale nepřijali jej. Chvíli zkoušel žít jako poustevník. Tak se toužil podobat trpícímu Kristu, že přijal hlavní roli v pašijových hrách v katedrále v Muro.

Při misiích  v rodném městě se seznámil s redemptoristy a rozhodl se k nim vstoupit. Pro slabé zdraví byl však odmítnut. Tak dlouho však naléhal, že jej nakonec přijali. P. Paolo Cafaro jej poslal do noviciátu s poznámkou: „Posílám vám jednoho neužitečného řeholního bratra.“

Sliby složil roku 1752 a brzy svou skvělou službou vrátného, krejčího a kostelníka vyvrátil slova pátera Cafara.

Ačkoli od mládí žil v andělské čistotě, byl obviněn jednou ženou z obtěžování. Nebránil se, přijal trest. Teprve později vyšla najevo lež oné ženy. Gerard to snášel s takovou pokorou, že sám sv. Alfons, zakladatel kongregace, řekl tehdy: „Bratr Gerard je světec.“ Už za jeho života se rozšířila pověst o jeho svatosti, takže za ním přicházelo mnoho lidí pro radu v duchovním životě. Měl dar číst ve svědomí lidí a byl proslulý mnohými dokumentovanými zázraky.

Zemřel v Materdomini, kde je dnes významné poutní místo, na následky tuberkulózy 16. října 1755 v den a hodinu, které sám předpověděl. V roce 1893 jej papež Lev XIII. Blahořečil, kanonizován byl Piem X. roku 1904.

 

Sv. Gerard, patron maminek a těhotných žen

Po celý život se Gerard staral o maminky a malé děti. Z konce jeho života se nám zachoval známý příběh, který přispěl k tomu, že je vzýván jako ochránce matek.

Když odcházel z návštěvy jedné rodiny, mladé děvče si všimlo, že tam zapomněl kapesník. Když mu jej podávala, vybídl ji Gerard, aby si kapesník ponechala, prý ho jednou bude potřebovat. Po letech prožívala dívka velmi těžké těhotenství. Vzpomněla si na Gerardův kapesník a poprosila, aby jí ho přinesli. Vzala si jej a pomodlila se k bratru Gerardovi o přímluvu. Její stav se začal zlepšovat, dítě se narodilo v pořádku a i maminka znovu nabyla sil.

„Sv. Gerard Majella prokazoval zvláštní starost o novorozené děti a těhotné matky, zejména ty, které měly fyzické či psychické problémy. Proto je dodnes vzýván jako zvláštní ochránce těhotných žen.Taková láskyplná péče, pro něj tak typická, ať je pro vás a vaše věřící pobídkou, abyste milovali a bránili lidský život a vždy mu sloužili.“ (Jan Pavel II. v listu redemptoristům k roku sv. Gerarda)


Modlitba ženy za dar početí dítěte

 

Svatý Gerarde, mocný přímluvce u Boha, divotvůrce našich dní, utíkám se k tobě a hledám tvou pomoc. Víš, že naše manželství nebylo zatím požehnáno dětmi, a víš, jak moc můj manžel a já po tomto daru toužíme.Prosím, předlož naše prosby Tvůrci života, od něhož pochází všechno otcovství, a pros za nás u Něho, aby nám požehnal dítětem, které bychom vychovali jako Jeho dítě a dědice nebe. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.