15. června 2002

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2002

Logo Matice Svatohorské maléza období od výroční schůze konané dne 9. června 2001 ke dni 25. května 2002

 

Členská schůze a volba do orgánů Matice
Poslední výroční členská schůze se uskutečnila dle ustanovení stanov Matice svatohorské dne 9.6.2001. Této schůzi předcházela benedikace zrestaurované hlavní brány, která byla obnovena z prostředků Matice svatohorské. V procesní části, která následovala po mši svaté, kterou celebroval protektor Matice P. Mgr. Stanislav Přibyl, bylo zvoleno sedmičlenné předsednictvo na další, tentokráte tříleté funkční období.
Byli zvoleni: Mgr. Iva Klusalová, Věra Langová, Mgr. Štěpán Faber, Vladislav Dubnický, ing. Bohumír Havlíček, Václav Hofmeister, Mgr. Martin Mottl. Jako náhradníci byli zvoleni Mgr. Jan Traxler, Ludmila Dostálová. Do revizní komise byli zvoleni: ing. Jaroslav Kučera, ing. Robert Šíp, Vlasta Hassmannová. Jako náhradník byla zvolena Anna Weberová.
Po skončené výroční schůzi se sešli nově zvolení, aby zvolili předsedu. Protože po několikáté volbě nový předseda nezískal nadpoloviční většinu hlasů, byla volba odložena na další zasedání, které se pak uskutečnilo 29.6.2001. Předsedou byl zvolen Václav Hofmeister, místopředsedou Vladislav Dubnický a jednatelem Věra Langová.
Na dalším, 14. zasedání předsednictva, jehož se účastnili i členové revizní komise, byla předsedkyní této komise zvolena paní Vlasta Hassmannová.

Členská základna
Matice svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory, kteří se stali členy proto, že jsou ochotni jakýmkoli způsobem, ať finančním, či vlastní prací, pomáhat Svaté Hoře a být s ní v duchovním spojení. S radostí vám dnes můžeme oznámit, že se stav našeho sdružení zvýšil. Dle přehledu, který byl pořízen k minulé výroční schůzi, bylo k 31.5.2001:
Zaregistrovaných členů celkem 938
Zemřelo 49
Aktivních 889.
Ke 20. květnu 2002 je stav členů následující:
Zaregistrovaných členů 1056
Zemřelo 14
Nových členů přibylo 118
Členství zrušilo 9
Aktivních členů 993

Administrativa
Seznam členů je veden jednak v počítači a pro kontrolu v knize – „matrice“ – ručním doplňováním.Tuto práci již po druhé volební období zodpovědně provádí paní Věra Langová. Rovněž vyřizování korespondence a odpovědi na Vaše dopisy jsou dílem Věry Langové.

Činnost
Předsednictvo se scházelo pravidelně každý měsíc s výjimkou školních prázdnin. Celkem se uskutečnilo 10 schůzí předsednictva.
Některé aktivity byly započaty předcházejícím předsednictvem:
- zřízení satelitních poboček sdružení v místech, kde sídlí více členů sdružení (např. v Praze nebo ve větších městech). Tato problematika byla předmětem jednání téměř všech zasedání, avšak nenašlo se vhodné řešení. Pokud by někdo z přítomných byl ochoten v této věci pomoci, ať se k tomu v diskusi vyjádří;
- propagace Matice svatohorské v zahraničních médiích. Mgr. Klusalová zajistila vydání zpráv o Matici a Svaté Hoře v krajanských časopisech v USA a ve Skandinávii. Rovněž se podařilo oslovovat česká média, ať rádia (Proglas, ČRo Plzeň) či noviny a časopisy;
- otázka nových varhan pro baziliku byla předmětem jednání na předcházející výroční schůzi. Na 13. zasedání předsednictva 29.6.2002 byl stanoven postup k zajištění realizace tohoto projektu:
a) stanovení ceny investice a zpracování projektu
b) vypracování harmonogramu příprav a realizace
c) založení podúčtu na tento účel v České spořitelně
d) uspořádání benefičního koncertu – 18. zasedání
e) oslovení členů sdružení dopisem – 17.3.2002
Nové varhany pro baziliku jsou prvořadým úkolem, kterým se předsednictvo zabývá na všech svých zasedáních.

Nové úkoly, tak jak byly projednávány na zasedání předsednictva:
14. zasedání – 31.8.2001
- předsednictvo odsouhlasilo úhradu za zrestaurování vzácného Škrétova obrazu Panny Marie Svatohorské s anděly. Cena restaurátorské práce činila 49.000,- Kč. V současné době je obraz zapůjčen k vystavení Okresnímu muzeu v Příbrami;
- paterem protektorem byla podána informace o záměru zřízení expozice (muzea) svatohorských sbírek a Matice byla požádána o finanční spoluúčast. S realizací bylo započato pracovníky údržby a náročné práce byly zadány k provedení odborným firmám. Jednalo se o elektroinstalaci, úpravu ústředního topení, opravy omítek, vymalování. V jedné z místností byla vybourána betonová podlaha a nahrazena podlahou z keramických dlaždic, O Vánocích zde již byla instalována výstava betlémů. V současnosti se vyrábějí vitríny pro exponáty.
17. zasedání – 30.11.2001
- byla podána informace o jednání s panem senátorem ing. Zdeňkem Vojířem, který přislíbil pomoc při obnově zázračného svatohorského pramene. Pramen je i nadále v nebývalém zájmu mnohých poutníků. Důlní činností uranových dolů ve svatohorské šachtě v padesátých letech pramen natolik zeslábl, že se téměř ztratil. Ing. Vojíř jednal s vedením SUL Diamo o možnosti oživení pramene. Jednání je zdlouhavé a stále otevřené;
- projednáno a schváleno zaplacení restaurátorských prací hlavních vchodových dveří do baziliky. Ty se nacházely ve stavu nutných oprav, neboť byly na mnohých místech zcela prorezlé. Práce byla provedena uměleckým kovářem panem Josefem Mückem a dne 1. března byly opět vráceny na své místo. Panu Mückovi bylo uhrazeno 115.500,- Kč ve čtyřech splátkách.

Hospodaření Matice svatohorské
Hospodaření sdružení za období od června 2001 bylo za účelem dnešní výroční schůze uzavřeno k 30. dubnu 2002 a je součástí zprávy revizní komise, o jejíž zpracování předsednictvo revizní komisi požádalo.
V lednu letošního roku provedla revizní komise dílčí kontrolu hospodaření v roce 2001 a pořídila o provedené kontrole zápis, který předložila předsednictvu na 19. zasedání 22. 2. 2002.

Zpracoval Václav Hofmeister, přeseda Výboru Matice Svatohorské

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.