15. prosince 2002

Lidové misie

Jak jsme již psali v jednom z minulých čísel Svaté Hory, uskutečnila se v březnu letošního roku v pražské provincii redemptoristů provinciální kapitula. Úkolem tohoto shromáždění bylo kromě jiného stanovit pastorační priority...

Už od začátku obnovy naší provincie po komunismu, tedy více než 10 let byla mezi prioritami misijní činnost spolubratří. Pořádaly se příležitostné duchovní obnovy a jiné mimořádné akce ve farnostech, ale na skutečné misie jsme se zatím nezmohli. Bylo to dáno především personální tísní.
Po letošní kapitule jsme ustanovili misijní komunitu na Králíkách, poutním místě v královéhradecké diecézi. Při této aktivitě nám vyšel vstříc zvláště královéhradecký biskup Dominik Duka OP, kterému také touto cestou srdečně děkujeme. Do Králík přišel po vysvěcení náš novokněz P. Jiří Šindelář a z Frýdku se přestěhoval polský spolubratr P. Krzysztof Strzelczyk. Tak byl položen základ komunitě, která se bude věnovat misiím, které jsou podle církevního práva jednou z řádných aktivit pro obnovu víry.
Kodex církevního práva uvádí, že „podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby“ (kán. 770).
Jedná se o doporučení pořádat svaté  misie, které jsou jedním z mimořádných prostředků pastorace. Podle tradice mají svůj styl, vypracovaný významnými misionáři v minulosti. Shodně s touto tradicí se lidové misie skládají z katechetických a eschatologických kázání, a také různorodých pobožností. To vše působí, že jsou misie hlásáním výzvy k obrácení a k přijetí z toho vyplývajících morálních závazků.
Dlouhá tradice mluví o tom, že sv. misie jsou slavením tajemství spásy. Jsou to velké dny, které hlásáním Božího slova a slavnostmi přibližují tajemství Božího milosrdenství. Misie nejsou exerciciemi pro farnost, protože se zabývají základními pravdami víry i povinnostmi, které z nich vyplývají. Je výrazně zaměřeny na obrácení a očištění se pokáním. Tématikou i liturgickými slavnostmi mají silně otřást naší „zavedenou“ a formální zbožností.
Misijní kázání musí být rozhodná a prakticky zaměřená. Misijní slavnosti mají pestrý liturgický rámec. Misie se konají čas od času, a tak nemohou zevšednět. Misie mají mít delší trvání a měli by je vést nejméně dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí.
Z misionářské tradice vyplývá nejen tématika jednotlivých kázání, ale i slavnosti či liturgické obřady, které misionáři vedou a které mají přispět k oživení náboženského ducha celé farnosti.
Cílem lidových misií je tedy vnitřní obrácení křesťanů a oživení víry ve farnosti. Je to rovněž velká příležitost navázat kontakt s těmi, kteří do kostela nechodí nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života a víry v dnešním světě. Tato výzva k obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po celé farnosti. K tomu slouží několikaměsíční příprava.

Příprava lidových misií ve farnosti   
Zkušenosti ukazují, že nepřipravené misie přinesou farnosti malý užitek. Proto řádná příprava misií trvá 6 – 12 měsíců, podle druhu a velikosti farnosti. V některých případech (např. velmi malá farnost) je možné přípravu zkrátit na 3 – 4 měsíce. Především místní farář si musí udělat vlastní obrázek o tom, čím lidové misie jsou a co obnášejí. Musí si uvědomit důležitost misií a přípravy na ni.
Jakmile se pan farář přihlásí u misionářů, je třeba s ním domluvit vhodnou dobu konání misie, její průběh a termín zahájení přípravy, která má probíhat ve spolupráci s misionáři a může se konat následujícím způsobem:

Vzdálenější příprava:
Ohlášení misie ve farnosti. Vhodnou příležitostí jsou větší svátky, shromáždění farnosti.
Osobně seznamovat lidi ve farnosti s událostí, jakou misie bezpochyby je. Může to být během návštěv v domácnostech, při posvěcení domu, během přípravy rodičů na křest dítěte, během jiných připrav a setkání (svatba, biřmování, katecheze, biblické hodiny, modlitební setkání, apod.).

Bližší příprava (asi 3 měsíce před začátkem misie):
Vytváření atmosféru očekávání a výzva k modlitbě za blížící se misii.
Zapojení laiků, společenství a hnutí, nemocných do přípravy. Každý může něčím přispět.
Upozorňování věřících na termín misie, aby neplánovali např. dovolenou, svatbu, zábavu či nějaké akce mimo farnost.
Vyvěšení stručných písemných informací a plakátů o misiích.
Navázání kontaktů s představiteli města (obce), udělání rozhovoru či článku do místních médií - do Akt kurie, Zpravodaje, místních novin, kabelové televize apod.

Bezprostřední příprava (měsíc před misií):
Zesílení výzev k modlitbě, např. společná modlitba v kostele po mši svaté, během setkání laiků a hnutí, výzvy k modlitbě za misii v rodinách.
Je vhodné připravit novénu k Duchu svatému.
Je třeba přesně rozepsat program misie, vytisknout, rozdat do rodin, vyvěsit na veřejnosti a s pomocí laiků šířit tyto informace také mezi těmi, kteří do kostela nechodí. Každý je na misii zván.
Uspořádají se alespoň dvě „misijní neděle“, kdy se místní farář nebo sami misionáři v homilii zaměří na plánované misie.
Je-li to možné, je dobré nabídnout zvláště nepraktikujícím křesťanům a lidem nevěřícím setkání (program) mimo kostel, např. v kulturním středisku, s nějakou věřící osobností (herec, vědec, politik). Jde o navázání kontaktu s lidmi, kteří do kostela nepřijdou.
Je třeba zajistit vhodné zpovědnice, ozvučení v kostele a jiné záležitosti technického rázu.
Nakonec je potřeba zajistit bydlení a stravu pro misionáře, případně i pro jejich spolupracovníky.
Při příležitosti lidových misií se neřeší osobní účty s farníky typu: „Počkejte, přijdou misionáři!“ Jde o to, aby se připravila půda pro Boží slovo.
Během přípravy se nekonají žádné sbírky na potřeby misionářů. Sbírka na misie se koná podle tradice na závěr misií – v  neděli během mší svatých.

Pokud by některá farnost měla zájem o lidové misie, je možné přihlásit se na adresu: Misijní komunita na Hoře Matky Boží, Kopeček 1, 561 69 Králíky, tel. 465 631 744

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.