15. prosince 2002

Opravy na Svaté Hoře

V letošním roce jsme se na Svaté Hoře mohli setkat s velkým stavebním ruchem. Nejdůležitější akcí roku, která má pro Svatou Horu význam na desetiletí, je oprava kamenné terasy, zvané horní ambit. V současnosti probíhají dokončovací práce.
K 15. listopadu byly ukončeny stavební práce a zbývají jen práce kamenické a kompletační. Tyto práce jsou však časově náročné pro své požadavky na přesnost a pro nutnost výměny některých kamenných prvků, ale vše nasvědčuje tomu, že bude celá akce v souladu s požadavky brzy ukončena a do 20.12. stavba zkolaudována.
Vzhledem k tomu, že nikdo nemohl znát stav a tedy ani pracovní postupy na horním ambitu, musel být původní rozpočet přepracován. Nebyly např. prováděny žádné injektáže, zato však došlo k výměně veškerých sítí, které byly umístěny do zvláštního kanálu pod severním schodištěm. Také je instalována trubka pro případnou instalaci zemního plynu v budoucnosti. Až přijdete na Svatou Horu, bude se vám na první pohled zdát, že se téměř nic nezměnilo. Na tomto místě musím zdůraznit, že se nejednalo o restaurátorské, ale o zajišťovací práce. Tedy – zdi jsou rovné, schody jsou přeloženy, zničené kameny vyměněny, ale na sochách i nadále bude mech. Restaurátorské práce na této terase jsou záležitostí budoucnosti. V následujících letech bude třeba očistit balustrádu (cca 2.000 – 3.000,- Kč za jednu kuželku) a zrestaurovat sochy (od 30.000,- do 70.000,- za sochu). Tato práce však jde dělat průběžně, nakolik budou peníze.
Druhou částí letošních oprav ambitu je vybudování WC v suterénu Mníšecké kaple. I zde jsou práce již v plném proudu. Sociální zařízení budou rozdělena na muže a ženy a bude tam také jedno zařízení pro invalidy. Vestavba do barokního interiéru je řešena tak, že původní prostor bude zachován a záchody budou ve vnitřní vestavbě.
K dispozici je státní dotace ve výši 8.000.000,- Kč. Z naší strany se vybralo přibližně 1.400.000,- Kč, počítáme-li v to dar kardinála Meisnera z Kolína nad Rýnem. Chtěl bych na tomto místě vám, dobrodincům, poděkovat a zároveň vás požádat, abyste ve své štědrosti neustávali. Konto na opravu ambitů je 35-520395309/0800 u České spořitelny Příbram.
V areálu svaté Hory dále proběhlo několik dalších oprav, které byly vyvolány nutností nebo havarijním stavem.
Na Zelený Čtvrtek nám úderem blesku vyhořelo zabezpečovací zařízení. Část opravy uhradila pojišťovna, část jsme museli uhradit z vlastních zdrojů. Předběžné náklady se pohybují kolem 65.000,- Kč.
Bylo otevřeno muzeum. Vitríny do něj stály 175.000,- Kč. Náklady na provoz muzea byly od června do října 70.000,- Kč, na vstupném se vybralo o něco více, přičemž zatím nemáme k dispozici přesné údaje.
Protože v loňském roce spadl u exercičního domu strom, byla poničena velká část plotu. V důsledku toho se ztrácelo dříví,a zahradu exercičního domu si pletli „pejskaři“ s prostorem pro venčení svých miláčků. Abychom tomu zamezili, postavili jsme ze západní strany zahrady nový plot, který stál 97.000,- Kč.
Když jsme za vodu místo 6.000,- Kč platili v létě 45.000,- Kč, pochopili jsme, že se studnou bude asi něco v nepořádku. Celý čerpací systém se musel vyměnit, což stálo přes 30.000,- Kč.
V exercičním domě proběhla první etapa nátěrů oken, které už byly v dezolátním stavu. Po demontáži jsme zjistili nutnost velkého množství truhlářských prací. Původní rozpočet byl 60.000,- Kč, ale nakonec jsme zaplatili kolem 150.000,- Kč.
V současné době probíhá v exercičním domě stavba plynové kotelny, protože stará uhelná byla už v dezolátním stavu, topič nespolehlivý a provoz drahý. Bylo přislíbeno 10.000,- € z organizace Kirche in Not, ale peníze stále nepřicházejí, přestože už více jak rok žhavě korespondujeme. Navíc se při přípravných pracích zjistilo, že podlaha ani komín z bezpečnostních důvodů nevyhovují, což znamenalo vícenáklady. Tato práce právě probíhá, takže neznáme přesnou výši nákladů.
Propuštěná kuchařka na nás v srpnu letošního roku podala u Okresního hygienika stížnost, takže se ukazuje jako podstatně nutná pro provoz Svaté Hory rekonstrukce kuchyně. Aby vyhovovala všem normám, bude stát minimálně 5.000.000,- Kč. Jinak hrozí její uzavření, což by znamenalo konec exercicií.
Když k tomu připočteme náklady na minimální provoz, což je cca 140.000,- Kč měsíčně na výplaty zaměstnanců (mají platy jen mírně nad minimem), 58.000,- měsíčně za plyn a cca 15.000,- měsíčně za elektřinu, můžeme si udělat obrázek o tom, jak je „snadné“ Svatou Horu udržovat v provozu. Přiznám se, že mi to působí nejednu bezesnou noc.
Proto bych vás rád povzbudil ke štědrosti a společné zodpovědnosti za toto posvátné místo. Číslo účtu pro běžný život Svaté Hory je 520395309/0800.
Rád bych na závěr připomenul, že za dobrodince se denně modlíme a v pátek v 7.00 hodin za ně sloužíme mši svatou.
Děkuji
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.