15. prosince 2004

Zahájení procesu vzniku...

Pastorační rady farnosti a Ekonomické rady farnosti

Schválením kněžskou radou ze dne 30.11.1999 byly vyhlášeny stanovy Pastoračních rad. Jejich definitivní platnost byla potvrzena dekretem arcibiskupa pražského č.j. arc/206/2004 ze dne 29. června 2004, s tím že nabývají účinnosti natrvalo od 31. července 2004.
Podle těchto stanov má každá farnost právo zřídit si pastorační radu. Každá farnost má zároveň povinnost zřídit si ekonomickou radu. Protože jedním z členů ekonomické rady farnosti je delegát pastorační rady, stává se právo na pastorační farní radu de facto povinností.
Z tohoto důvodu zahajuje i Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora proces vzniku obou rad farnosti. Součástí procesu je volba dvou členů Pastorační rady členy farnosti.

Dne 19.11.2004 byla jmenována volební komise pro volby do Pastorační rady farnosti ve složení: P. Piotr Nowicki, CSsR, paní Věra Langová, pan Vladimír Tvrdoň.

Od dnešního dne můžete do 4.12.2004 včetně podat písemný návrh kandidátů na členy Pastorační rady. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly farní rady. Své návrhy můžete odevzdat buď faráři nebo členům volební komise. Ti podle §7 bodu „o“ stanov Pastoračních rad společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky a vyžádají si jejich souhlas s kandidaturou.

5.12.2004 budou vyhlášeny volby do farní rady. Termín konání voleb bude (předběžně) v neděli 26.12. po všech mších.

Úkoly Pastorační rady a jejích členů jsou popsány ve stanovách farních rad, které jsou k dispozici k nahlédnutí v sakristii u kostelníka nebo na internetových stránkách Arcibiskupství pražského, konkrétně na adrese http://www.apha.cz/formulare/stanovy_PR_nov.doc

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.