6. července 2006

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2006

Logo Matice Svatohorské maléza období od 28. května 2005 (minulá výroční schůze) do 26. května 2006 (poslední řádné zasedání výboru)

 

Úvod

Matice svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich členství je odrazem snahy jakýmkoli způsobem: modlitbou, vlastní prací či finančním příspěvkem se podílet na budování a provozu tohoto poutního místa, a to jak po stránce materiální, tak po stránce duchovní. Všichni členové Matice svatohorské pak tvoří jediné velké společenství. Každý pátek na sebe všichni vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž v bazilice je sloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice svatohorské a dobrodince Svaté Hory.
Představenstvo Matice svatohorské je pak povinno svým členům podat každoročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy.

Členská základna
Rok 2005 byl opět nepříznivý růstu počtu členů Matice svatohorské, a to především díky téměř vyrovnanému počtu nově příchozích členů a členů, kteří v průběhu letošního roku zemřeli. Následuje přehled počtu členů:

k 27. 5. 2005/k 16. 5. 2006
zaregistrovaných 1127 / 1138
zemřelých 23/12
zrušili členství 1/0
nově příchozích 25/11
celkem aktivních 1013/1012
platících ?/537

Podobně jako loni apeluji: evangelizace, a tedy i získání nových členů Matice, je možná pouze, činí-li se nejen slovem, ale především příkladem a modlitbou. Bude-li naše snaha v tomto směru skutečná a opravdová, výsledky se nutně musí dostavit. Současné výsledky opravdovost našich snah však nepotvrzují.

Výbor Matice, schůze výboru a členská schůze
Poslední výroční schůze se uskutečnila dle stanov Matice svatohorské 28. 5. 2005. Program byl zahájen dopolední mší svatou. Pokračoval shromážděním členů v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní modlitba, přednesení Výroční zprávy, zprávy Revizní komise a diskuse.
Složení výboru doznalo od poslední výroční schůze těchto změn:
Diakon pan Štěpán Faber odstoupil ze své funkce k 1. únoru 2006. Jako důvod byl uveden obecný nesouhlas s pojetím práce výboru.
Mgr. Iva Klusalová rovněž odstoupila od své funkce ve výboru Matice. Důvodem bylo neztotožnění se s koncepcí výboru.
Odstupujícím členům výboru bylo oficiální i osobní cestou vyjádřeno poděkování za jejich práci pro Svatou Horu a Matici.
Na uvolněná místa nastoupili podle platného znění stanov Matice náhradníci, kteří při volbách představenstva získali největší počet hlasů. Jsou jimi Mgr. Martin Mottl a Ing. Rostislav Marek.
Poprvé se zúčastnili březnového zasedání výboru.
Výbor (od 31. března 2006 ve změněném složení) se scházel (vyjma měsíců července a srpna) pravidelně, vždy poslední pátek v měsíci.
Revizní komise provedla v měsíci lednu 2006 revizi hospodaření Matice za uplynulý rok 2005 a neshledala žádné nesrovnalosti.

Činnost
Následující výčet z činnosti Matice svatohorské je sestaven v chronologickém pořadí, tj. tak, jak byly jednotlivé body na pravidelných schůzích výboru postupně projednávány a schvalovány.

• Benefiční koncerty
19. června 2005 se konal další benefiční koncert, tentokrát vystoupil známý mladý houslista Pavel Šporcl. Návštěva koncertu byla hojná.
Dalším benefičním koncertem bylo vystoupení kytaristy Lubomíra Brabce. Konal se 22. listopadu 2005. Celkový výtěžek z obou koncertů přesáhl 40 tisíc Kč.

• Poutní zájezd
Loňský poutní zájezd na pražskou Loretu (25. června 2005) byl velmi úspěšný. Autobus byl plný a účastníci byli spokojeni s programem. Naproti tomu silně negativní zkušenosti nám přinesl zájezd na Národní Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi (28. října 2005), na nějž se přihlásilo minimum účastníků, z nichž nakonec jela jediná účastnice.

• 100 let svatohorské Baziliky
V sobotu 4. a 5. června 2005 probíhaly oslavy 100 let od povýšení poutního kostela na papežskou Basilicu Minor. Členové představenstva Matice se na akci podíleli jako členové organizačního výboru. Dále Matice financovala tisk programových brožur, jejichž součástí byla i stať Petra Piťhy „Zastavení při pouti na Svatou Horu". Tuto šedesátistránkovou brožuru obdrželi všichni účastníci poutě zdarma a byla jim jistě hodnotnou památkou. Náklady byly 100 tisíc Kč. Dále Matice zajistila tisk a sestavení stínítek na svíce pro světelný průvod s modrotiskem s motivy Svaté Hory. Tato suma činila 14.470,- Kč

• Půjčka farnosti
V loňském roce byla zapůjčena suma 350 tisíc korun farnosti na financování nové úpravy liturgického prostoru baziliky. Finanční prostředky byly zapůjčeny z účtu na stavbu nových varhan. Liturgický prostor je již posvěcen, slouží a je důstojnou náhradou dřívějšího provizoria. Splatnost půjčky byla prodloužena do září 2006.

• Nové varhany
Stav účtu na podporu stavby nových varhan v bazilice se stále zvyšuje, i když pomaleji než v minulých letech. Hrubým odhadem máme teď k dispozici (po započtení dřeva, uloženého u varhanáře Šlajcha a půjčky farnosti) cca 1 mil. Kč, což je 1/8 až 1/10 výsledné ceny projektu, který od jeho zadání již prošel dalším vývojem. V projektu se počítá s pořízením dvou nástrojů, jednoho na západní kůr baziliky (za ca 8 mil. korun) a jednoho menšího pro použití u korunovačního oltáře a v ostatních vnějších prostorách. Menší nástroj pak bude zvukově disponován pro toto použití. Stav stávajících svatohorských varhan je takový, že při jejich občasném použití při koncertech jsme nuceni přidávat do programu upozornění a omluvu za jejich technické i zvukové nedokonalosti. Z toho důvodu jsem jako místní ředitel kůru navrhl toto řešení: pořídit v nejbližší době alespoň malý nástroj (zamýšlený pro použití vně baziliky), který by po nezbytně nutnou dobu zajišťoval i provoz v bazilice, a to do postavení nových velkých varhan. Náklady na jeho stavbu jsou v reálné výši našich možností v nejbližší budoucnosti (cca 2 mil. korun), při zadání v příštím roce a složení zálohy by nástroj mohl být dokončen během 18 měsíců, tj. v polovině roku 2008. Jako silně motivující uvádím fakt, že na tento nástroj by se skutečně reálně mohli složit v plné výši drobní dárci. V případě osmimilionové investice do velkých varhan se mi toto zdá jako nemožné.
Představenstvo tento návrh zvažuje a doporučuje k diskuzi na Výroční schůzi.

• Podúčet na podporu hudby na Svaté Hoře
Existence podúčtu na podporu hudby na Svaté Hoře nese své první plody. Je jimi podpora koncertní činnosti v letošním roce ve svatohorské bazilice. Ta zahrnuje i koncerty během duchovních obnov. Podle finanční situace na účtu se počítá i s podporou hudby při liturgii.

• Opravy v roce 2006
Jako nutné opravy a současně dobrá investice se ukazuje pokračování v opravách historicky cenných kovaných dveří. V minulém a letošním roce byly naplánovány opravy vchodových dveří do kláštera z ambitu, dále pak oprava vchodových dveří svatohorského poutního muzea a instalace vnitřního proskleného zádveří, které umožní pro obsluhu snesitelný provoz muzea i v zimním období. Oprava vchodových dveří do kláštera a muzea byla dokončena. Otázka proskleného zádveří byla představenstvem diskutována a odložena s tím, že provozovatel Svatohorského poutního muzea, jímž je Sacromontana, s.r.o může realizaci projektu zádveří zvládnout finančně sám.

• Dceřinná sdružení Matice
Během minulé Výroční schůze jsme se pokusili o získání kontaktů osob, které by byly ochotny zprostředkovat kontakt se členy Matice ve vzdálenějších lokalitách. Při dalších diskuzích ve výboru a konzultacích byla tato činnost zamítnuta především proto, že členové Matice poskytují své osobní údaje, a ty je možné použít pouze s jejich souhlasem. Věc byla uzavřena na doporučení protektora nepouštět se do akcí, které by se mohly ocitnout na hranici zákona o ochraně osobních údajů, byť v dobrém úmyslu. Omlouváme se všem, kteří nabídli svoji pomoc, že ji nemůžeme v současné době tímto způsobem využít.

• Kalendář akcí
Jako v loňském roce i letos Matice přispěla z ½ (12.602,10 Kč) na vytištění 7 tisícové emise „Kalendáře akcí" na Svaté Hoře, zahrnujícího přehled konaných poutí, význačných liturgických příležitostí, exercicií a kulturních akcí. Zájem o tento přehledný rozpis je stále velký. Počítáme s dotiskem.

Plánovaná činnost

• Pokračování v již započatých akcích
Hlavní důraz klademe na úspěšné dokončení již započatých akcí. Jsou jimi především opravy historických dveří, podpora dění na Svaté Hoře (účet na hudbu), podpora stavby nových varhan a jiné pravidelné drobné akce jako např. pouti.
Kromě těchto pravidelných nebo již započatých záležitostí jsme byli v poslední době upozorněni na následující potřeby:

• Bezbariérový vstup do areálu
Opět se vynořila otázka nutnosti bezbariérového vstupu do svatohorského areálu. V blízké minulosti zde byla např. velká skupina nepohyblivých poutníků. Jejich transport před dvě schodiště s celkem více než třiceti stupni bylo zdlouhavé a náročné. Svatá Hora by jistě měla být přístupna zejména lidem handicapovaným, a to i tělesně. Otázka realizace podobného projektu již v minulosti narazila na problematiku historické hodnoty místa po umělecké (architektonické) stránce. Domníváme se, že je nutné znovu se o realizaci pokusit.

• Dětské hřiště
Na potřebu prostoru pro vyžití rodin s dětmi upozornil t.č. jáhen Petr Beneš, CSsR, který s mladší generací a zejména s rodinami a dětmi pracuje. Tuto problematiku bude nutné řešit zejména s městským úřadem, který jistě bude náš zájem na vytvoření prostoru pro děti podporovat.

Hospodaření
Přehled hospodaření Matice svatohorské podá ihned po skončení mého referátu předsedkyně revizní komise paní Marta Křivánková.

Závěr
V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárné realizaci výše uvedených projektů, a to v první řadě Bohu a Matce Boží Panně Marii, spolupracovníkům z výboru Matice a všem ostatním jejím členům, bez jejichž finančních příspěvků a modliteb by dílo nemohlo dojít zdárného konce.

Na Svaté Hoře, v pátek 26. května 2006

Pavel Šmolík, předseda Výboru Matice Svatohorské

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.