6. července 2006

80 let od smrti P. Wilhelma Janauschka

 30. června 2006 uplynulo 80 let od smrti redemptoristy P. Wilhelma Janauschka, který zemřel v pověsti svatosti. Při této příležitosti se konalo ve Vídni v kostele Maria am Gestade slavnostní triduum.

Kardinál Christoph SchönbornPrvní večer, přesně ve výroční den smrti, sloužil mši svatou v tomto kostele vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, OP. Této slavnosti se zúčastnili kromě vídeňského provinciála P. Lorenze Voitha redemptoristé z vídeňské provincie, ze zahraničí pak provinciál pražské provincie P. Stanislav Přibyl a další hosté z České republiky a ze Slovenska. 

P. Wilhelm Janauschek je bezesporu zajímavou osobností, a to už svým jménem, které je evidentně českého původu. Narodil se 9. října 1859 ve Vídni a byl 23 října téhož roku pokřtěn ve farním kostele sv. Augustina. Od roku 1869 navštěvoval velmi náročné Schottengymnasium. Poté, co absolvoval 5. ročník, vstoupil roku 1876 do noviciátu redemptoristů v Eggenburgu. O dva roky později složil sliby v Mautern, roku 1882 přijal jako třiadvacetiletý kněžské svěcení. Působil v Leoben jako ředitel juvenátu (menšího semináře), později na Králíkách a v Českých Budějovicích jako katecheta na obecných školách. Roku 1890 byl P. Janauschek znovu povolán do Eggenburgu, aby se stal novicmistrem. Tomuto úkolu se věnoval až do okamžiku, kdy byl jmenován provinciálem redemptoristů vídeňské provincie. Tento úřad zastával až do roku 1907. Byl tedy provinciálem právě v době, kdy vznikla pražská provincie (1901).

Roku 1907 mu byl svěřen dům ve Vídni - Hernalsu, kde byl dva roky rektorem. O dva roky později se stal rektorem u kostela Maria am Gestade. V této funkci byl roku 1912 jako mimořádný vizitátor v Čechách. Zápisy v kronikách jsou lakonicky stručné: „12.1. oznámena byla mimořádná visitace: visitator vld. P. Vilém Janauschek, rektor Vídeňský, socius P. Karel Plešek, rektor Brněnský; započne 15. února. Poslední mimořádná visitace v naší provincii byla r. 1907... Od 15. - 19. II. Byla konána opět po 5 letech mimořádná visitace kanonická vl. P. Vil. Janauschkem, rektorem ve Vídni na Nábřeží a vl. P. Karlem Pleškem, rektorem brněnským. Recess nebyl žádný předčítán. 20.II. odjeli na visitaci do Obořiště, 26.II. vrátili se na Sv. Horu, odkud odjeli domů." (Kronika domu na Svaté Hoře II, str. 153). Po straně je latinsky připsáno P. Janauschkem: „Vidi in Visitatione canonica extraordinaria die 19. Februarii 1912. P. Gulielmus Janauschek, C.Ss.R. Visitator extraordinarius." Podobně stručný je i zápis v kronice plzeňského kláštera: „Dne 12. února zavítal do kolleje naší generální visitator vdp. P. Janoušek Vilém, rektor Vídeňský, se sociem vdp. P. Karlem Pleškem, rektorem Brněnským. Po vykonané visitaci sv. odejeli dne 15. února ráno rychlíkem na Sv. Horu." V kronice je opět Janauschkův podpis: „Vidi in visitatione extraordinariae canonica, die 15. Februarii 1912. P. Gulielmus Janauschek, C.Ss.R., Visitator extraordinarius."(Plzeň, Chronica A, str. 122,123). P. Ladislav Daňka zaznamenává ve svém díle „Paměti o českých redemptoristech" ve jmenném rejstříku u jména Janauschek svou osobní vzpomínku: „Pozapomenutou mateřštinu svého mládí si v pozdějších letech velmi slušně obnovil, a když naší provincii r. 1912 visitoval, pravil nám bohoslovcům, jak je tomu rád, jak mu tato obnovená znalost posloužila ve službě duším." (str. 91)

Roku 1921 se P. Janauschek stal rektorem v Leoben a o tři roky později se vrátil zpět na Maria am Gestade, aby se ujal úřadu ekonoma. Krátce na to onemocněl a byla u něj zjištěna nevyléčitelná rakovina. Svou nemoc hrdinně snášel. Zemřel v pověsti svatosti 30. června 1926 v nemocnici ve Vídni - Gumpendorfu. Pohřben byl na ústředním hřbitově ve Vídni, ale už 15. dubna 1934 bylo jeho tělo přeneseno do kostela Am Gestade. Téhož roku ustanovil vídeňský arcibiskup beatifikační komisi. V časopise vídeňských redemptoristů „Klemensblätter" od té doby zveřejňují ověřená vyslyšení modliteb na jeho přímluvu. Do června roku 2006 jich bylo shromážděno 11900.

P. Janauschek žil podle svého hesla: „Nejlepší je to, co chce Bůh" a vyznačoval se tím, že byl věrný Bohu v maličkostech. Ve svém životě zastával mnoho významných postů - byl misionářem, novicmistrem, provinciálem, rektorem, exercitátorem. Především však byl vyhledávaným zpovědníkem.

Redemptoristé i vídeňský arcibiskup doufají v jeho brzké svatořečení. Zdá se, že se už stal zázrak, potřebný pro beatifikaci. Podle slov kardinála Schönborna by to byl první svatý, který se ve Vídni narodil a také zemřel.

Modlitba za blahořečení Božího služebníka Wilhelma Janauschka:
Pane Ježíši Kriste, náš Vykupiteli, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni. Děkujeme ti za mnohé milosti, které jsi dal svým věřícím na přímluvu tvého služebníka Wilhelma. Prosíme tě, dej ať je výrokem církve započten mezi blahoslavené jako viditelné znamení tvé dobroty a lásky k nám lidem. Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.