29. prosince 2006

Svatý Tomáš Becket

Roman Janáč, CSsRPříběh sv. Tomáše Becketa, kterého si připomínáme 29. prosince, a krále Jindřicha se v hrubých rysech podobá počínání krále Heroda poté, co se dozvěděl o narození Ježíše Krista, Božího Syna.

 

Tomáš Becket se narodil v Londýně na začátku 12. století. Začal studovat teologii a v pětadvaceti letech byl vysvěcen na jáhna. Stal se pomocníkem canterburského arcibiskupa Teobalda, který ho pro jeho moudrost poslal na studium církevního i světského práva do Boloně v Itálii.

V polovině 12. století nastoupil na anglický trůn Jindřich II., který se snažil získat neomezenou moc nejen nad šlechtou ale i nad církví. Na doporučení arcibiskupa Teobalda byl Tomáš povýšen na správce královské kaple a na státního kancléře. Vztahy mezi králem a Tomášem byly velmi přátelské a král bral Tomáše všude s sebou. Za několik let však nastal zlom. Arcibiskup Teobald zemřel a král si přál mít svého přítele na nejvyšším církevním místě v Anglii. Tomáš se zdráhal, poněvadž tušil, že se ne ve všem shodne s králem, a to jak v otázkách církevních, tak světských. Tomáš králi řekl: „Brzy mne budete nenávidět stejně, jako mne teď milujete! Stanu-li se arcibiskupem, nebudu trpět vaše zasahování do věcí církevních." Tomáš se však arcibiskupem stal, ale jeho život se radikálně změnil, už se tolik nevěnoval králi a jeho aktivitám, ale věnoval se horlivě pastoraci, modlitbě, studiu, a péči o chudé.

Tak došlo brzy ke konfliktu, kdy chtěl král tzv. clarendonskými konstitucemi uvést církev zejména v soudních a právních otázkách do velké závislosti na panovníkovi. Král Jindřich vyčítal církvi, že chrání kdejakého zločince, a tímto aktem chtěl s počínáním církve skoncovat.

Král Jindřich hnal Tomáše za neposlušnost před soud, ale ten se T. Becketodvolal k papeži. Biskupové Anglie však Tomáše zradili, přidali se na stranu krále a Tomáš byl nucen z Anglie uprchnout do Francie, kde zůstal šest let. Král se však bál uvalení interdiktu, zákazu konání bohoslužeb, na svou zemi a snažil se o smír s Tomášem. Tomáš se vrátil, měl však v rukou plnou moc od papeže a exkomunikoval všechny biskupy. Protože Tomáš nechtěl odvolat exkomunikaci biskupů, byl v canterburské katedrále při večerní modlitbě zavražděn královskými rytíři.

Král Jindřich později pochopil a litoval svého morálního selhání a činil u hrobu samotného Tomáše pokání. Papež Alexandr III. prohlásil 21. února 1173 Tomáše za svatého.

V 16. století za vlády Jindřicha VIII., který odtrhl anglikánskou církev od Říma, byl Becketův hrob zneuctěn. Dávno mrtvý arcibiskup byl nesmyslně pohnán před soud, a když se do třiceti dnů nedostavil, byl odsouzen jako velezrádce, jeho hrob zničen a kosti spáleny.

Stejně jako na pozadí včerejšího příběhu s Herodem, tak i dnes s králem Jindřichem stojí proti sobě moc a zájmy světské, a moc a zájmy Boží. A tato vzájemná pozice se podstatně nezměnila ani dnes. Stále nalézáme, že tyto dvě instituce na sebe narážejí. Ale jít i v současnosti s Bohem, znamená jít často proti proudu, proti trendům doby. Zachovávání Božích a křesťanských pravidel a identity je ovšem rozhodující pro věrohodnost vyznání. Člověk stojící na straně církve a Boha nemůže upustit a podrobit se rozhodnutím, která nejsou slučitelná se zákonem Božím, se zákonem lásky a spravedlnosti.

Svatý Tomáš bojoval za čistotu Kristovy církve, snažme se, abychom se i my stylem a svědectvím svého života stávali solí země a světlem světa, a tak přinášeli pokoj a vzájemné porozumění.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.