29. května 2001

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2001

Logo Matice Svatohorské maléza období od 10. června 2000 do 9. června 2001

 

Ustavení a řízení

Po téměř ročním období příprav navrhl přípravný výbor Matice svatohorské obnovení její činnosti a předložil Ministerstvu vnitra ČR ke schválení návrh stanov. Po jeho schválení (s drobnými úpravami) pozval přípravný výbor 580 lidí, kteří byli zapsáni jako přispívatelé Svaté Hory, na ustavující členskou schůzi Matice na den 10.6.2000. Tato schůze schválila obnovu činnosti Matice jako občanského sdružení, její stanovy. V nich je Matice definována jako sdružení přátel a příznivců Svaté Hory.

Ustavující členská schůze vyslovila souhlas s činností přípravného výboru a pak zvolila podle článku 7a stanov na dobu jednoho roku sedmičlenný výbor a tříčlennou kontrolní komisi. Výbor nato zvolil ihned podle článku 7b stanov ze svého středu předsedu, kterým se na první volební období stal Zdeněk Cikler.

Při první schůzi zvoleného výboru byly jeho funkce rozděleny jednotlivým členům takto:
Václav Hofmeister - místopředseda a pokladník
Zdeňka Machutová - jednatelka
JUDr. Josef Hájek - právní záležitosti
Mgr. Iva Klusalová - marketing, styk s médii a cizinou
Mgr. Štěpán Faber - zapisovatel
Vladimír Dubnický - člen
(Věra Langová - náhradnice)

Do kontrolní komise byli zvoleni:
P. Jiří Hájek
Ing. Jaroslav Kučera
Mgr. Ing. Jan Cikler

Protektorem Matice je podle čl.9 stanov vždy současný svatohorský farář, kterým je nyní P. Stanislav Přibyl, CSsR. Má mj. právo účastnit se všech schůzí výboru Matice a potvrzovat jeho usnesení.

Členové výboru se rozhodli, že se výbor bude scházet pokud možno jednou měsíčně, což se dodrželo, takže v uplynulém volebním období se výbor Matice sešel celkem 12x. K účasti na zasedání výboru byli pozváni vždy i náhradníci (bez práva hlasovat), aby byli seznámeni s jednáním výboru.

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů výboru neměl žádné zkušenosti s touto činností, je třeba první volební období považovat za období rozjezdu a kladení základů činnosti obnovené Matice.

Jedinou změnou ve složení výboru v tomto volebním období byla rezignace JUDr. Josefa Hájka 5.2.2001 ze zdravotních důvodů. Na jeho místo automaticky nastoupila podle článku 7b stanov náhradnice Věra Langová.

Členové

Matice svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory, kteří mají rádi Matku Boží a jsou ochotni podporovat Svatou Horu finančně i duchovně a jsou s ní duchovně spojeni.

Při obnovení činnosti bylo v matrice zapsáno 580 dárců, z nichž většina vyjádřila rozhodnutí stát se řádnými členy Matice. Předkládáme přehled počtu členů v době od 10.6.2000 do 31.5.2001.

Členové Matice obdrželi od protektora Matice P. Stanislava Přibyla dopis, ve kterém je seznámil s potřebami a situací Svaté Hory i Matice a pozval je i na dnešní výroční členskou schůzi.

Na minulé vikariátní konferenci byly v příbramském vikariátu kněžím rozdány propagační plakátky a přihlášky k členství v Matici s prosbou, aby upozornili své farníky na možnost stát se jejími členy. Podle výsledku by se akce mohla rozdělit na další bližší i vzdálenější farnosti.

Příkladem může být P. Bořivoj Bělík z farnosti Kladno-Rozdělov, který nám najednou předal přihlášky více než 40 členů včetně příspěvků. Pokusili jsme se požádat i mladší členy Matice, aby vytvořili jakési satelitní skupinky, které by mohly mj. i získávat nové členy.

Finance Výbor založil u České spořitelny v Příbrami konto a doporučil podle čl. 7b stanov výši členských příspěvků na 400,- Kč pro výdělečně činné, 200,- Kč pro ostatní. Současně zdůraznil, že je možno přispívat i více či méně podle možnosti jednotlivých členů.

Výbor nechal natisknout složenky a velmi se osvědčil způsob, že složenky na úhradu příspěvků jsou rozesílány jednotlivým členům už s vyplněným variabilním symbolem (členským číslem). Každý z členů dostal i průkaz Matice, kde je rovněž toto členské číslo uvedeno.

Výbor chápe příspěvky členů jako řádný zdroj příjmů (i když jsou relativně malé, jsou svým způsobem zajištěné). Sponzorské a jiné dary jsou zdrojem mimořádným, který je zatím velmi nízký.

Příspěvky jsou a budou podle dohody s P. Přibylem používány na různé potřeby Svaté Hory a to buď přímo, kdy se Matice stane investorem příslušné akce, nebo nepřímo, když určitou částkou přispěje svatohorské farnosti.

Účetnictví Matice vede na základě živnostenského listu paní Štěpánka Havlíčková za odměnu, dohodnutou vždy na určité období.

Přehled příjmů a vydání

Větší vydání ve prospěch Svaté Hory za první rok existence Matice:
15.225,- Kč - replika dveří u místnosti č. 1 v rezidenci
50.000,- Kč - restaurování vzácného barokního obrazu
61.000,- Kč - záloha na opravu vrat Pražské brány

Aktivity

Infostánek a pořadatelská služba při Korunovaci 2000. Eventuelní opakování letos se uskuteční podle dohody s P. Přibylem.

Dozorčí služba o víkendech v bazilice: zajišťovali v minulém roce rovněž zčásti členové Matice. Letos nebude asi třeba, protože bazilika nemá být večer tak dlouho otevřena.

Propagace Matice v našich i zahraničních sdělovacích prostředcích, oslovení krajanských spolků, propagace členství zahraničních dárců v Matici, kontakt s rádiem Maria ve Vídni (zatím nevyužit), nabídka novinářské stáže v USA (zatím nevyužito), německá verze přihlášek, případně zprostředkování darů (vše Mgr. Iva Klusalová).

Přihlášky do Matice jsou neustále doplňovány v předsíni baziliky.

Otázka nových varhan

Podúčet pro prostředky na varhany zatím nezaložen, s ing. Markem Čihařem domluvena propagační a vysvětlující akce. Zatím uveden v časopisu Svatá Hora jeden článek a rozhovory s ing. Čihařem se objevily v regionálních rádiích (kontakt zprostředkoval Mgr. Štěpán Faber a Mgr. Iva Klusalová). Zpráva o nových varhanách byla rovněž v dopise P. Přibyla členům.

Oprava vrat pražské brány

Vrata jsou opravena nákladem Matice. Předpokládaný náklad činí asi 250.000,- Kč a částka bude uhrazena z příspěvků členů. Nabídky zaslaly 4 firmy.

Vzhledem k možnosti střetu zájmů (jedna z firem je v příbuzenském vztahu s předsedou) požádal předseda P. Přibyla, pana Hofmeistera a paní Langovou, aby z došlých nabídek vybrali nejvhodnější a dohodli s příslušnou firmou opravu.

Tato pracovní skupina zvolila firmu restaurátora - kováře Josefa Mücka, která se oprav ujala. Účastníci výroční členské schůze mohou výsledek vidět na vlastní oči.

Pokud bude z členských příspěvků dostatek prostředků, bude se v opravách tohoto rázu pokračovat. Uvažuje se o možnosti investovat do opravy střechy lucerny Pražské kaple.

Administrativa

V tomto volebním období bylo rozesláno velké množství dopisů, převážně složenky a poděkování za příspěvky a dary, příp. odpovědi na dotazy.

Každé úterý dopoledne byli zástupci Matice k dispozici pro členy Matice i zájemce v kanceláři svatohorské farnosti.

Administrativní práce obstarávala převážně paní Věra Langová, někdy i se svými dětmi, aby se množství korespondence vůbec zvládlo.

Seznam členů Matice uvedla paní Langová do souladu se skutečným stavem (někde se vyskytovaly duplicity či některé jiné nedostatky a nepřesnosti) a matriku průběžně doplňuje. Seznam je nyní uložen v databázi počítače a je tak možno rychle a přehledně se informovat o všech potřebných údajích členů Matice.

Přehled o stavu Matice svatohorské ke dni 31.5.2001

a) členové
registrováno členských čísel 938
z toho zemřelo 49
stav registrovaných 889
z toho zaplatilo příspěvky v r. 2000 570
v roce 2001 541

 

Příjmy200020012002
členské příspěvky218.560, - 282.427, -500.987, -
dary15.900, -3.578, -19.478, -
úroky171,57565,88737,45
celkem234.631,57286.570,88521.202,45
Vydání   
bankovní poplatky1.132, -1.246, -2.378, -
poštovní poplatky6.451,408.400, -14.851,40
kancelářské potřeby1.545,401.885,503.430,90
nákup příruční pokladny525, - 525, -
tisk složenek5.292, - 5.292, -
vedení účetnictví5.400, -5.940, -11.340, -
investice15.225, -111.000, -126.225, -
celkem35.570,80128.471,50154.042,30
Zůstatek k 31.5.2001199.060,77158.099,38357.160,15
na běžném účtu  352.699,70
v hotovosti  4.460,70


c) objem odeslané pošty

Přibližný počet odeslaných dopisů
Rok 2000 - 1200
Rok 2001 - 1500
Celkem - 2700
 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.