27. prosince 2007

Další klenot do pokladnice Svaté Hory – nové varhany

Jana HovorkováNa svátek svatého Štěpána, 26. prosince, byly požehnány nové chórové varhany a jejich tóny poprvé naplnily svatohorskou baziliku. Tím se splnil sen mnohých.

Slavnost požehnání varhan obrazem - fotogalerie

 

Slavnost zahájil v 16.30 hodin P. Stanislav Přibyl, CSsR, svatohorský farář (Přivítání o slavnosti požehnání chórových varhan). Poté, co uvítal nejvýznamnější hosty, tedy především kardinála Miloslava Vlka a arcibiskupa Diega Causero, apoštolského nuncia v České republice, zdůraznil, že slavnost žehnání varhan není příliš častou událostí, protože varhany se nestaví na pár let ani na délku lidského života, ale mohou přežít staletí. Proto i z tohoto důvodu se jedná o výjimečný a historický okamžik. O výjimečnosti slavnosti svědčila i plná bazilika.

Požehnání varhan - úvodní slovo kardinála Miloslava VlkaVarhany se mohly stát skutečností díky štědrosti dárců, velkých i malých, trpělivé mistrné práci pana varhanáře a jeho spolupracovníků a úsilí řady osob, více či méně viditelných, i modlitbám... Stavba varhan dokázala spojit mnoho lidí vjedno. Stejně tak jako hudba samotná, jak uvedl pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk na úvod slavnosti, jejíž důležitost tkví právě v tom, že spojuje lidi ve společenství.

Následovalo poděkování dárcům, kterého se ujala Věra Langová, předsedkyně Matice Svatohorské (Poděkování dárcům a předání upomínek). Matice Svatohorská je občanským sdružením přátel a dobrodinců Svaté Hory, které si vzalo pod křídla projekt stavby nových varhan a vystupuje tedy i v roli investora.

Jmenovitě bylo poděkováno významným dárcům. Nejprve pěti z nich, kteří darovali více než 100.000 Kč. Ti jako výraz vděčnosti obdrželi prospektovou píšťalu, stříbrnou pamětní medaili, vydanou za účelem podpory stavby varhany, a listinu s poděkováním. Tři dárci, jejichž dar byl vyšší než 50.000 Kč, dostali stříbrnou medaili a listinu s poděkováním. Jako „dárce" lze však označit všechny podporovatele stavby nových varhan, mezi které patří rovněž účinkující benefičních koncertů, které Matice Svatohorská pořádala na podporu stavby varhan.

Chórové varhany pro Svatou Horu vznikaly ve varhanářské dílně v Borovanech u Českých Budějovic. Pan Vladimír Šlajch, varhanář, po poděkování dárcům nový nástroj krátce představil.

Chórové varhany mají unikátní technické řešení. Jedná se o jedenáctirejstříkový nástroj, který se skládá ze dvou na sebe položených positivů a pedálu. Daní za toto ojedinělé řešení je nestandardní vzdálenost mezi manuály. Varhany je tak možno používat buď jako dvoumanuálový nástroj s pedálem nebo jako dva jednomanuálové nástroje, z nichž ten dolní je s pedálem.

Projekce dokumentárního snímku nazvaného „Varhany pro Svatou Horu" umožnila přítomným pohled pod povrch věcí, do zákulisí vzniku varhan. Na přípravě třináctiminutového snímku se podíleli Michael Otřísal a Allan Lazarov, oba z České televize.

Projekce o vzniku varhan byla posledním bodem úvodní části slavnosti. Následovala modlitba nešpor, které předsedal kardinál Miloslav Vlk. Kázání přednesl apoštolský nuncius, arcibiskup Diego Causero, který slavnost požehnání varhan spojil s obrazem pastýřů, přicházející s úžasem i s dary k jesličkám, slovy: „Dnes máme pro Pannu Marii, pro Ježíška, pro celou Největější Trojici překvapení: náš zpěv díků, dnes i v časech budoucích, bude podpořen, posílen a okrášlen líbezným tónem nových varhan..." (Kázání apoštolského nuncia, arcibiskupa Požehnání varhan - kardinál Miloslav Vlk okuřuje nové varhanyDiega Causero). Před samotným požehnáním varhan Matice Svatohorská oficiálně předala nové varhany farnosti Svatá Hora. Poté se pan kardinál ujal vlastního požehnání a varhany se poprvé rozezněly. Před zakončením nešpor bylo požehnáno víno „z největší píšťaly". Jedná se o starobylou tradici, kdy se žehná takové množství vína, které by bylo možné nalít do největší píšťaly varhan. U nových svatohorských varhan je to píšťala C pedálového rejstříku Principalbas a její obsah je 78,2 l. Zároveň 27. prosince slaví církev svátek svatého Jana. Tento svátek rovněž obsahuje zvyk žehnat víno. Požehnané víno pak bylo rozléváno při recepci do karaf s motivem stavby nových varhan. Nešpory byly zakončeny požehnáním a zpěvem písně "Narodil se Kristus Pán".

Poslední částí slavnosti byl koncert. Nejprve rozezněl nový nástroj varhaník Jaroslav Tůma, který rovněž krátce představil jednotlivé skladby starých mistrů. Poté byly varhany rozděleny na dva nástroje. Skladbu pro dvoje varhany hráli Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík, svatohorský regenschori. Závěr koncertu patřil České mši vánoční „Hej, mistře!", kterou Jakub Jan Ryba složil a poprvé uvedl o Vánocích v roce 1796 v nedalekém Rožmitálu pod Třemšínem. Rybova mše zazněla v podání Svatohorského chrámového sboru a orchestru pod taktovkou Pavla Šmolíka. Na varhany, stále rozdělené na dva nástroje, hrál Jaroslav Tůma a P. Stanislav Přibyl.

Nové chórové varhany, v hodnotě necelých 3,5 milionů korun, jsou první etapou projektu stavby varhan pro Svatou Horu. Bezprostředně na sbírku na stavbu chórových varhan navazuje sbírka na stavbu velkých varhan pro západní kůr baziliky, kde se dnes nachází dosluhující nástroj, nevalné kvality z roku 1948. Velké varhany by měly mít tři manuály, 27 rejstříků a spolu se statickým zabezpečením kůru a všemi navazujícími pracemi by měly stát 15.000.000,- Kč. Měl by je stavět rovněž mistr Šlajch.

Dary je možné zasílat na adresu: Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram, poukázat na účet číslo 19-523967309/0800 nebo osobně složit v sakristii na Svaté Hoře. Projekt stavby nových varhan lze podpořit také zakoupením bronzové pamětní medaile vydané za účelem podpory projektu stavby nových varhan. Výnos z prodeje těchto bronzových medailí je určen na financování varhan.

Chórové varhany umístěné opravdu v chóru, tedy po straně v presbytáři, jsou bezesporu chloubou svatohorské svatyně a zároveň nepochybně důstojnou předchutí varhan velkých.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.