27. prosince 2007

Kázání apoštolského nuncia, arcibiskupa Diega Causero

Mons. Diego CauseroKázání, které přednesl apoštolský nuncius, arcibiskup Diego Causero, během nešpor o slavnosti požehnání nových chórových varhan.

 

Nejdůstojnější pane kardinále, Vaše Eminence,
důstojní otcové,
drahé sestry a bratři v Kristu,

dnešní den si s nostalgií připomínám liturgický zvyk typický pro některé východní obřady; den po narození Páně je vyhrazen něžnému lidskému jednání: navštěvujeme Pannu Marii, abychom se s ní těšili z radostné události Ježíšova narození.

Jedná se o obyčej, který se, a to právem, opakuje u každé matky. Ona s jásotem a hrdostí ukazuje své dítě: manželovi, příbuzným a přátelům, kteří přicházejí a obdivují novorozeně, navzájem si blahopřejí a přinášejí dárky. Je to pohled na rodinu, který naplňuje něhou.

Dnes jsme také my přišli na Svatou Horu, do domu Panny Marie, abychom ji velebili, neboť největší dar daný Bohem lidem se naplnil skrze ni.

Přicházíme jako pastýři a s úžasem hledíme na veliké tajemství Narození: „Když hluboké ticho všechno objímalo, a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe" (Mdr 18,14) a „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi" (Jan 1,14).

Přicházíme jako pastýři, ale napodobujeme anděly, kteří zpívali u jesliček Pánu chvály. Evangelium říká, že „náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ‘Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení" (Lk 2,13-14).

Betlémská událost je opravdu hodna chvály a vděčnosti, protože v ní se viditelně ukazuje, že „tak Bůh miloval svět,že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16).

Dnes máme pro Pannu Marii, pro Ježíška, pro celou Nejsvětější Trojici překvapení: náš zpěv díků, Detail prospektových píšťal - z bazilikydnes i v časech budoucích, bude podpořen, posílen a okrášlen líbezným tónem nových varhan, které nejdůstojnější pan kardinál Miloslav Vlk za okamžik požehná. Varhany spojí svůj hlas s hlasem nás lidí, abychom zpívali Pánu píseň novou. Nevybral jsem tuto větu jen náhodou; jedná se o pozvání, které nám bylo předloženo při zpěvu žalmu při mši svaté o Svaté noci: „Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci (...) Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte! (...) Hrejte (...) s doprovodem zpěvu" (Žl 97).

Na tomto místě bych chtěl svěřit naše rozjímání vedení jednoho z učitelů církve, kterým říkáme Otcové, protože svým učením a svatostí živili v církvi víru v prvních stoletích jejího šíření. Jedná se o svatého Augustina, který vybízí ke zpěvu, ale zároveň varuje, když říká: existují dva způsoby zpěvu - jeden hlasem a hudebními nástroji a druhý životem.

Poslouchejme: Byli jsme vybídnuti, abychom zpívali Hospodinu novou píseň. Zpěv je znamením radosti a uvážíme-li danou věc pozorněji, je také výrazem lásky. Ten, kdo ví, jak milovat život, který je nám dán v Ježíši, a Otcovo milosrdenství i něhu Panny Marie, ví jak zpívat chvály. Ó bratři, ó děti, ó křesťanský lide, ó svaté nebeské pokolení, ó znovuzrození v Kristu, ó stvoření nebeského světa, slyšte mě, spíše to, co je řečeno mým prostřednictvím: ‘Zpívejte Hospodinu píseň novou'.

Ano, říkáš, zpívám! Zpíváš, určitě, slyším to, že zpíváš: ale dbej na to, že tvůj život nemá svědčit proti tvému hlasu. Zpívejte hlasem, zpívejte srdcem, zpívejte ústy, zpívejte vaším svatým způsobem života.

Můžete se ptát: Jak mohu vzdát důstojně Pánu chválu za přijatá dobrodiní? Co Pánu zpívám? Vy sami jste jeho chválou. A jak bude vypadat jeho chvála? Tak, že budete žít ve svatosti.

Jsme zde, rozjímáme nad jesličkami, společně se modlíme a zpíváme. Harmonie spojuje vjedno tóny, hlasy a srdce, aby z nás tak učinila před Pánem jeden jediný lid.

Události Vánoc už od počátku předpokládají hudbu a dojetí, Požehnání varhan - apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero kážeprotože Bůh dal světu naději způsobem nejlidštějším a nejněžnějším, skrze dar Dítěte. Je to nevídaná událost: narozením Ježíše Krista má Bůh účast na událostech tohoto světa, protože vidí, že stvoření je krásné, a ví, že v každém člověku jsou skryty obrovské schopnosti. My i svět, v němž žijeme, máme před sebou budoucnost plnou naděje. Proto se probuďme, vždyť Bůh skrze svého Syna Ježíše spojil své síly s našimi, abychom společně obnovili tvář země.

Spojme se s anděly z betlémské jeskyně a zpívejme - alespoň srdcem - naše krásné vánoční zpěvy. Nedejme si vzít jesličky a vánoční písně: jsou dědictvím dlouhé křesťanské tradice vytvořené vírou a géniem předešlých generací. Jsou cestou, která nám umožňuje vidět v Bohu něžné a otcovské srdce, plné milosrdenství a váhavé v hněvu.

Na závěr bych vám chtěl doporučit dvě písně, které se nacházejí už v evangeliu: jsou to zpěvy vánoční, i když byly inspirovány Duchem svatým již před Ježíšovým narozením. Příchod Páně byl totiž inspirací pro hudbu a zpěv již od počátku.

„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid," „z milosrdné lásky našeho Boha" (Lk 1,68.78), tak mluví Zachariáš o narození Jana Křtitele, předchůdce Páně. A Panna Maria zpívá: „Velebí má duše Hospodina (...), neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici" (Lk 1,46b.48a).

Ano, Bůh shlédl i na naši nepatrnost. Také my budeme nazváni blahoslavenými, protože v Ježíši se „projevila Boží dobrota všem lidem." „(On) vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků" (Tit 2,14).

Amen.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.