7. června 2008

Výroční zpráva Matice Svatohorské 2008

Logo Matice Svatohorské maléza období od 26. května 2007 (minulá výroční schůze) do 2. května 2008 (poslední řádné zasedání výboru)


 

ÚVOD

Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich členství je odrazem snahy se jakýmkoli způsobem - modlitbou, vlastní prací či finančním příspěvkem - podílet
na tom, aby toto poutní místo stále více rozkvétalo do krásy a všichni se zde cítili jako doma. Všichni členové Matice Svatohorské pak tvoří jedno velké společenství. Každý pátek na sebe všichni vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž je v bazilice sloužena v 7 hodin mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a dobrodince Svaté Hory.

Představenstvo Matice Svatohorské je povinno svým členům podat každoročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy, která uzavírá první rok práce nově zvoleného výboru.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Za rok 2007 se opět zvýšil počet nových členů Matice Svatohorské a to především díky propagaci Svaté Hory a též Matice Svatohorské v příloze Katolického týdeníku.

k 27. 5. 2007; k 2. 5. 2008
registrovaných 1147; 1174
zemřelých 25; 11
zrušilo členství 2; 2
nových členů 9; 27
aktivních 996; 1012

V letošním roce zrušili členství 2 členové s odůvodněním, že vzhledem ke svému stáří raději zruší členství, než aby pak po jejich smrti zůstaly nějaké pohledávky, nebo příbuzní nevěděli, jak s jejich členstvím v Matici naložit. Ovšem Matice Svatohorská je sdružení přátel Svaté Hory, a to živých i zemřelých, proto ač jsme sice tomuto jejich přání vyhověli, není důvod členství z podobných důvodů rušit.

VÝBOR MATICE, SCHŮZE VÝBORU A VÝROČNÍ SCHŮZE

Poslední výroční schůze se uskutečnila dle Stanov Matice Svatohorské 26. 5. 2007 na Svaté Hoře. Program byl zahájen v 10 hodin mší svatou v bazilice, které předsedal P. Stanislav Přibyl, protektor Matice Svatohorské. Následovalo shromáždění členů v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní modlitba, přednesení výroční zprávy, zpráva revizní komise, volba nového výboru, diskuse a závěrečné požehnání v bazilice.

Dne 1. června 2007 proběhlo mimořádné zasedání výboru Matice Svatohorské, na kterém bylo voleno představenstvo výboru. Předsedkyní byla zvolena Věra Langová, místopředsedkyní Jana Hovorková a jednatelkou Anna Blachowiczová. Poté představenstvo výboru převzalo od bývalého předsedy Pavla Šmolíka účetní, inventarizační a korespondenční agendu.

Na 8. června 2007 bylo svoláno další mimořádné zasedání výboru za účelem zlepšení propagace a zajištění finančních prostředků na stavbu nových varhan pro baziliku. Další schůze byly pravidelné.

HOSPODAŘENÍ

Revizní komise provedla v měsíci březnu 2008 revizi hospodaření Matice Svatohorské za rok 2007 a neshledala žádné nesrovnalosti. Podrobné informace o hospodaření Matice Svatohorské jsou obsahem zprávy revizní komise, která bude následovat.

ČINNOST

V uplynulém roce byl hlavní důraz činnosti výboru Matice Svatohorské kladen na zdárné dokončení a hlavně zaplacení nových chórových varhan pro baziliku. Za tímto účelem byl vydán inzerát v Katolickém týdeníku, propagace byla též uveřejněna v časopise Svatá Hora, byly raženy stříbrné medaile pro dárce nad 50 tisíc korun a bronzové k prodeji za 1000 Kč na podporu stavby nových varhan. Matice Svatohorská se finančně i obsahově podílela na prezentaci Svaté Hory v příloze Katolického týdeníku (č. 49/2007) - 17 nových členů Matice se přihlásilo právě z podnětu svatohorské přílohy.

Díky vašim darům a přispění velkých i malých dárců byl shromážděn obnos potřebný na financování varhan. Termín žehnání nového nástroje byl stanoven na 26. 12. 2007. Veškeré úsilí členů výboru a pana protektora bylo věnováno přípravě této slavnosti. Byly vydány velké certifikáty pro dárce nad 50 tisíc korun, brožura k žehnání varhan s programem slavnosti, zajištěno víno k požehnání během slavnosti, pozvánky pro oficiální hosty, pan Šlajch nechal vyrobit prospektové píšťaly pro dárce nad 100 tisíc korun se stojany k pověšení na zeď. Cateringová firma z Prahy zajistila občerstvení na chodbě rezidence pro pozvané hosty. V průběhu slavnosti byl promítán dokument o stavbě nových varhan, který natočil tým pana Michala Otřísala a Allana Lazarova z České televize.

Na podzim 2007 byl opět vydán Kalendář akcí na Svaté Hoře, na jehož financování se podílela také Matice Svatohorská. O tento Kalendář akcí je každoročně velký zájem. Matice Svatohorská se také prezentovala v příloze Katolického týdeníku Pouť na Svatou Horu (č. 18/2008), vydaném na začátku května 2008. Znovu zde byla vytištěna přihláška ke členství v Matici Svatohorské.

ROZPRACOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Druhou částí projektu stavby nových varhan pro Svatou Horu je stavba velkého nástroje pro západní kůr v bazilice. Bude jej stavět opět pan varhanář Vladimír Šlajch. K dispozici je již kresba zachycující předpokládaný vzhled varhan. Varhany by měly mít 3 manuály, 27 - 30 rejstříků. Spolu se statickým zabezpečením kůru a dalšími pracemi je předběžný rozpočet stanoven na 15 milionů korun. Sbírka na velké varhany bezprostředně navazuje na sbírku na chórové varhany.

Je potřeba se věnovat intenzivní propagační činnosti pro zvýšení povědomí o Matici Svatohorské i Svaté Hoře jako takové. Jednou z forem je rozjednané natáčení CD se skladbami provedenými na nových chórových varhanách. Na nahrávce budou i díla hraná na dvoje varhany, tedy na chórové varhany rozložené na dva nástroje. Je to jednak propagace samotných nových chórových varhan a též stavby velkých varhan. Bude se jednat o neprodejná reklamní CD.

Výbor Matice Svatohorské se rozhodl podpořit opravu interiéru zvonice, aby bylo možné do tohoto prostoru přivádět návštěvníky během prohlídek a aby jim byl umožněn pohled na Příbram z této věže. Projekt na zpřístupnění zvonice se zpracovává.

Pro náročný každodenní provoz Svaté Hory, zejména v zimním období, je potřeba zajistit výměnu kotle pro ústřední vytápění areálu. Výbor Matice Svatohorské se rozhodl tuto investici financovat.

Výbor Matice Svatohorské schválil pořízení programu pro lepší evidenci dárců, zejména těch, kteří přispívají na stavbu varhan a posílají své dary složenkou, bez uvedení variabilního symbolu.

Vzhledem k budoucí zákonné povinnosti vedení účetnictví podvojným způsobem souhlasil výbor Matice Svatohorské se zahájením převodu jednoduchého účetnictví na podvojné a se zakoupením příslušného programu.

I na letošní Korunovaci přijedou opět poutníci z bavorského Bodenmaisu. Výbor Matice Svatohorské se proto rozhodl tyto jejich poutě na Svatou Horu opětovat také poutí při příležitosti slavnosti v Bodenmaisu, kdy si místní připomínají přenesení jejich milostné sošky do tamějšího farního chrámu. Tato pouť se bude konat v neděli 22. 6. 2008. Jedná se rovněž o snahu o navázání konkrétních kontaktů se svatohorskými poutníky.

ZÁVĚR

V závěru bych chtěla poděkovat výboru Matice Svatohorské za veškeré jeho úsilí v průběhu celého roku a všem členům Matice Svatohorské, dárcům a dobrodincům za jejich pomoc, podporu a modlitby. V neposlední řadě děkuji P. Stanislavu Přibylovi, protektorovi Matice Svatohorské, za jeho trpělivost, ochotu a iniciativu, s níž naše sdružení podporuje.

Na Svaté Hoře dne 2. května 2008


Věra Langová
předsedkyně výboru Matice Svatohorské

Téhož dne projednáno výborem Matice Svatohorské a doporučeno ke schválení Výroční schůzí.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.