30. června 2008

Pouť do bavorského Bodenmaisu

Jana HovorkováVěřící z Bavorska jsou častými poutníky na Svatou Horu. Jedním z bavorských míst, odkud přicházeli a přicházejí na Svatou Horu poutníci, je městečko Bodenmais. Bodenmaiští přijíždějí především na Korunovaci. Při příležitosti jejich slavnosti - přenesení milostné sošky Panny Marie do místního farního chrámu - se do Bodenmaisu v neděli 22. června 2008 vydali věřící ze Svaté Hory.

 

V časných ranních hodinách vyjela skupina věřících ze Svaté Hory autobusem směrem k Šumavě. V Bavorském lese, patnáct kilometrů za Železnou Rudou, pod vrcholkem Velký Javor se jim otevřel pohled na Bodenmais, lázeňské městečko s hornickou a sklářskou tradicí. V 8.30 hodin za doprovodu místní kapely se Bodenmaiští v tradičních bavorských krojích, členové místních spolků a další věřící vydali v procesí k farnímu kostelu zasvěcenému Panně Marii Nanebevzaté. V 9 hodin byla zahájena slavnostní mše svatá, které předsedal místní farář P. Josef Schmaderer. Promluvu přednesl jáhen Martin Peintinger. Dalšími jáhny u oltáře byli Josef Schecht, který pravidelně doprovází poutníky z Bodenmaisu na Svatou Horu, a Štěpán Faber, člen výboru Matice Svatohorské. Hudbu při bohoslužbě zajišťoval orchestr a sbor, jak místní, tak z Klatov.

Každý rok, po 16. červnu, svátku svatého Benna (Zbyněk), si touto slavností místní připomínají přenesení milostné sošky Panny Marie, která je kopií sošky Panny Marie z Loreta (Itálie), do místního Pouť do Bodenmaisu - procesí s milostnou soškouchrámu. Milostnou sošku nechal vyřezat bavorský kurfiřt Max Emanuel I. v roce 1705 a dal ji umístit právě do farního kostela, aby se posílila víra místního obyvatelstva. V 18. století směřovalo k Matce Boží do Bodenmaisu mnoho poutníků, v místní knize zázraků je zaznamenáno několik vyslyšení proseb. V roce 1803 byly tyto poutě ve spojitosti se sekularizací v Bavorsku bohužel zakázány. Ačkoli sem dnes směřuje pouze několik skupin poutníků ročně, je milostná soška Bodenmaiským velmi drahá.

Svou úctu k Panně Marii vyjadřují místní i slavnostním procesím, které každoročně následuje po mši svaté. Na nosítkách uprostřed procesí, ozdobena květy, obklopena družičkami, je nesena milostná soška. Dále členové spolku horníků nesou sochu svaté Barbory, hasiči sochu svatého Floriána a děti, které se připravují na první svaté přijímání, nebo ženy pak sošku malého jezulátka. Procesí prochází celým slavnostně vyzdobeným městečkem za doprovodu bavorských mariánských písní. Procesí je zakončeno před farním chrámem.

Slavnostní šat letošní připomínce přenesení milostné sošky Panny Marie dodalo i slunečné počasí. Po skončení procesí se poutníci ze Svaté Hory shromáždili v kostele a jáhen Josef Schlecht jim krátce pověděl o úctě místních k Panně Marii a slavnosti samotné. Ve farním centru byl pro hosty i místní Pouť do Bodenmaisu připraven tradiční bavorský oběd. Byli zde také členové poutnického spolku z Bodenmaisu, kteří kromě jiných poutních míst v Německu, každoročně putují právě i na Svatou Horu. Na obnově poutí z Bodenmaisu na Svatou Horu, které nebyly již od vypuknutí 2. světové války možné, měl velkou zásluhu především svatohorský znalec profesor Reinhard Haller, který je rovněž autorem několika publikací o poutních cestách z Bavorska na Svatou Horu, o českých madonách v Bavorsku nebo o mariánských obrazech a sochách na různých poutních místech v Evropě. Profesor Haller se po obědě ujal slova a vyprávěl o putování na Svatou Horu před 1. světovou válkou, v meziválečném období a o složitém hledání stezek pro pěší na Svatou Horu v 80. letech 20. století. On sám poprvé připutoval na Svatou Horu se skupinou poutníků ještě v době komunismu, v roce 1983. Bylo to poté, co se obtížně dopátral, kudy poutní stezky na Svatou Horu vedly - za pomoci ještě žijících pamětníků či pohlednic, které bavorští poutníci zasílali příbuzným a přátelům z míst, jimiž procházeli. Poutníci z Bodenmaisu chodívali na Svatou Horu po Svatodušních svátcích, cesta pěšky jim trvala zpravidla osm dní. Někteří bodenmaiští poutníci byli na Svaté Hoře pěšky dokonce více než třicetkrát. Často při „kulaté" pouti na Svatou Horu dostávali pamětní diplomy. Dnes je pro členy bodenmaiského poutnického spolku mnohdy složité se uvolnit ze zaměstnání, a proto, před dvěma lety poprvé a letos znovu, někteří z nich přijeli na Korunovaci na kole. Cestu dlouhou asi 140 km tak ujedou za jeden den.

Po prezentaci profesora Hallera mohli poutníci ze Svaté Hory využít krátké volno k procházce po městečku, k prohlídce prodejní výstavy skla nebo k návštěvě Bennofestu, místní lidové slavnosti, nazvané právě po svatém Bennovi.

V odpoledních hodinách se autobus s poutníky již vracel do Čech. Jednou ze zastávek na zpáteční cestě byla Dobrá Voda u Hartmanic, kde raritou místního barokního kostelíku svatého Vintíře je skleněný oltář z přelomu 20. a 21. století. Další zastávkou pak byla Sušice s kaplí Anděla Strážce na kopci nad městem.

Pouť do bavorského Bodenmaisu pořádala Matice Svatohorská, která je občanským sdružením dobrodinců a přátel Svaté Hory. Přáteli Svaté Hory a ctiteli Panny Marie Svatohorské jsou právě i poutníci z Bodenmaisu. Pouť věřících ze Svaté Hory se tak stala viditelným znamením obnovení vzájemných poutních vztahů.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.