VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

Varhany v historii

Antika– vodní varhany

Za jednoho z možných přímých předchůdců varhan jsou považovány antické vodní varhany. Zachovalo se několik jejich vyobrazení a dokonce i samotný nástroj, který byl nalezen při archeologickém výzkumu Pompejí.

Vodní varhany na byzancké mozaice

Vodní varhany na byzancké mozaice

Antické vodní varhany se používaly jako nástroj světský, často též při nevázaných slavnostech.

Královský nástroj?
– import varhan do Evropy

Na začátku evropské akomodace varhan stál skutečně král. Byl to franský panovník Pipin Krátký (714-768), jemuž byly z byzanckého dvoru na důkaz přátelství zaslány mnohé dary, mezi nimi i varhany. Nebyly to ale varhany v podobě, jak je známe dnes. Nástroj byl menší, neměl ještě samostatnou skříň, do níž by byl uzavřen, ani prospekt - umělecky vysoce kvalitně provedenou čelní stěnu. Vzduch byl do varhan vháněn hlučnými kovářskými měchy.

Protože se jednalo o nástroj, který byl ve své době spojován spíše s dvorskými slavnostmi, církev varhany jako bohoslužebný nástroj dlouho odmítala.

Gotika, varhanní pravěk
(12. - 14. století)

Gotické varhany, již stojící v chrámové lodi, bychom asi neoznačili za zárodek tak složitého a krásného nástroje, který zmáne dnes. Kromě již zmíněných kovářských měchů skýtalo jejich používání i další úskalí: Klávesy se ovládaly zdlouhavým vytahováním a zasouváním (podobně, jako dnes zapínáme rejtříky) a později snad i fyzicky náročným stiskem pěstí. To dovolovalo jen hru dlouhých tónů, „cantu firmu“ začínajících vícehlasých vokálních skladeb.

Portativ na sloupu pařížské katedrály Notre Damme

 Portativ na sloupu pařížské katedrály Notre Damme

Nástroj také nebyl zpočátku schopen žádného, později jen velmi omezeného zvukového a dynamického odstínění - varhany totiž neměly rejstříkový aparát, jednotlivé řady píšťal nebylo možné samostatně zapínat a tak varhany zněly stále v „plénu“, plném silném zvuku.

Renesance, doba zvukové diferenciace
(14. - 16. století)

Technický i zvukový vývoj varhan však postupoval poměrně rychle vpřed.

Po oddělení nejhlubší řady píšťal od zbytku varhan - „Blockwerku“ - byl podniknut první krok na cestě k postupnému vzniku bohaté zvukové palety varhanních rejstříků. Rovněž technická stránka varhan, zejména systém ovládání jednotlivých tónu klávesami byl velmi zdokonalen. Klávesy se již ovládají stiskem prstu a mají téměř identickou podobu s klávesami současných nástrojů.

Positiv ze sbírek muzea v Norimberku

 Positiv ze sbírek muzea v Norimberku

Varhany získávají více klaviatur pro ruce - manuálů, a rovněž klaviaturu pro nohy - pedál. Rozlišujeme i různé typy varhanních nástrojů, podle velikosti a způsobu využití:

  • Portativ, malý nástroj ovládaný jednou rukou, zatímco druhá ruka čerpá míškem vzduch; nástroj zejména pro použití v procesí.
  • Positiv, varhany bez pedálu, větší než portativ, přenosné nebo i pevně umístěné.
  • Velké varhany, s pedálem a často i více manuály.

Varhany renesanční - kostel Nejsvětější Trojice ve Smečně, Ricercar Hanse Leo Hasslera

Baroko, zlatá doba varhanářství
(1600 - 1750)

Zatímco renesance dovedla rozdělit původní zvukový monolit gotických varhan v řadu individuálních zvukových rejstříků, barok za použití těchto znalostí přetavil varhany v symbiotický celek, který sice disponuje nespočtem možností zvukových kombinací, zároveň je však uvážlivě disponuje tak, aby dohromady vytvářely pojivý celek.

Barokní varhanářství především zdokonalilo systém rejstříkové a hrací traktury, přineslo nové systémy menzurace píšťal, rozmístění jednotlivých částí varhanního stroje v prostoru. Varhany Abrahama Starcka v klášterním kostele v Plasích

 Varhany Abrahama Starcka v klášterním kostele v Plasích

Barok je také dobou, kdy dochází k velké diferenciaci varahnářských stylů vzhledem k geografické poloze. Vznikají tak školy s někdy až diametrálně odlišnými přístupy k zvukové, technické, estetické i funkční podobě varhan. Zatímco Španělské varhany disponují řadou barevných jazykových rejstříků, varhany italské je téměř opomíjejí. Zatímco bohatém, protestantském na severu Německa se staví rozsáhlé nástroje s velkými rozsahy klaviatur a rejstříky bohatě obsazeným pedálem, jihoněmecké katolické a chudší varhanářství vystačí často s dvanáctitónovým pedálem a jedním či dvěma basovými rejstříky. Mezi velká jména evropského varhanářství se v této době zařadili i čeští varhnáři, z nichž někteří dosáhli svými výsledky na vrcholu evropské špičky. Jmenujme např. Abrahama Starcka z Lokte, rod Gartnerů a další.

Rovněž skladby pro varhany z období baroka jsou vrcholnými pracemi své oblasti. Pro varhany píší autoři, kteří na ně pravidelně koncertují, hrají na ně při liturgii a krom toho ovládají perfektně i kompoziční techniky, zejména kompozici polyfonní. Johann Sebastian Bach, ale i čeští skladatelé Josef Seger a Bohuslav Matěj Černohorský patří k výjimečným osobnostem v dějinách hudby.

Právě pro stavbu varhan zlaté barokní období je inspiračním zdrojem pro stavbu dvojice nových svatohorských varhan. Inspirace dobou, kdy varhany byly, kromě hodinového stroje, patrně nejdůmyslnějším mechanismem, vytvořeném výhradně za použití ruční práce ve vysoké technické i umělecké kvalitě.

Varhany barokní - Úryvek Fugy Františka Xavera Brixiho na varhany v kostele sv. Víta v Soběslavi

Romantismus, doba orchestrálního zvuku
(1820 - 1900)

Barokní varhany se svým brilantním zvukem pléna postupně přestaly vyhovat orchestrálnímu cítění 19. století. Přestože některé jeho principy přetrvaly hluboko do 19. století, docházelo přesto k postupnému zatemňování varhanního zvuku disponováním stále většího procenta hlubších hlasů, byť jemně dynamicky a barevně odstíněných. Snahy varhanářů se také upřely k technickým novinkám, které dovolovaly komplikovaný systém pomocných zařízení, zlehčení chodu kláves za použití pneumatické, ve 20. stol. i elektrické traktury.

Varhany v pařížské katedrále Notre Damme. Autorem je varhanář Aristide Cavaillé-Coll.

 Varhany v pařížské katedrále Notre Damme. Autorem je varhanář Aristide Cavaillé-Coll.

Varhany získávají nádech nástroje napodobujícího orchestrální zvuk a současně ztrácejí bilantní zvuk barokního pléna. Použití pneumatické hrací traktury pak zbavuje interpreta možnosti ovlivňovat přesné nasazení tónu, obraz varhaníkovy hry se tak stává méně přesným.

I v tomto období však, byť pod vlivem zcela jiného zvukového ideálu, vzniká množství kvalitních nástrojů.

Varhany romantické - kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně, chorální předehra O Gott, du frommer Gott Johannesa Brahmse.

Současnost, doba protichůdných řešení

I v průběhu romantismu existovaly oblasti, kde varhanáři neopomíjeli zkušenosti z předešlých období o vývoji varhan. Tak tomu bylo například ve Francii, kde barokní varhanářství plynule přešlo v romantickou epochu. Vznikají tak nástroje, které sice reflektují požadavky na romantický nástroj, ale nezříkají se zcela zkušeností starších varhanářských epoch. Příkladem tohoto přístupu je například francouzský stavitel varhan Aristide Cavaillé-Coll. Jeho nástroje vycházejí z požadavků po „orchetsrovosti“ varhanního zvuku, na druhé straně se ale nazříkají ani vyšších hlasů, chápou je však jinak než barokní varhanáři.

Varhany Aristida Cavaillé-Colla v katedrále Notre Damme v Paříži, Antiphona V. Marcela Dupré v podání Davida Linese

Varhany Aristida Cavaillé-Colla v katedrále Notre Damme v Paříži, nedělení varhanní improvizace Ddómského varhaníka Olliviera Latry (video)

Ve zcela jiné situaci se na prahu moderní doby nacházelo varhanářství středoevropské. Romantické nástroje zcela popřely návaznost na předešlý historický vývoj, v jejich duchu byly přestavovány mnohé starší nástroje, čímž došlo často k jejich nevratnému zničení. První reakcí na tuto situaci bylo „Varhanní hnutí“ v německé oblasti v první polovině 20. století. To se zpočátku snažilo o zachování některých hodnotných starých nástrojů, později vedlo i k reformě varhanářství. Začínají tak vznikat nové nástroje, které jsou inspirovány snahami o obnovu barokního cítění (tzv. neobarokní varhany).

V druhé polovině 20. století pak přichází nová vlna pochopení pro nástroje z romantického období. Kvalitní nástroje z barokního období jsou konečně chápány stejně hodné obdivu a péče jako nástroje romantické a naopak. V moderním varhanářství pak stavba „neobarokních“ varhan přechází ve stavbu kompromisních nástrojů, jakýchsi barokně—romantických varhan.

Neobarokní varhany v chrámu Mariahilfkirche v Mnichově

Neobarokní varhany v chrámu Mariahilfkirche v Mnichově

Varhany „neobarokní“ – chrám Mariahilfkirche v Mnichově, úryvek ze Svatodušní mše Oliviera Messiaena, hraje Mikoláš Troup.

Varhany „univerzalní“ - bazilika sv. Jakuba v Praze, úryvek z Improvizace Pavla Šmolíka na téma Petra Ebena.

Kromě snahy o stavbu kompromisních nástrojů, na nichž lze do jisté míry interpretovat většinu skladeb současného i předchozích stylových období rostou zejména v druhé polovině 20. století snahy o obnovu některých historicky cenných nástrojů z předchozích staletí v jejich původní zvukové podobě. Na tuto snahu již přirozeně navazuje i nový paralelní trend ve stavbě kopií historických nástrojů, nebo nástrojů výrazně se inspirujícícmi jejich historickými předlohami.

Podrobnosti o vnitřním uspořádání varhan se dozvíte zde.


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek