VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

Vnitřní stavba nástroje
– pohled dovnitř varhan

Vzhledem k velkému rozsahu různých přístupů ke stavbě varhan, a to jak v průběhu historie tak i vzhledem k geografické poloze varhanářské oblasti, není možné v následující stati zohlednit všechny systémy, které varhany zahrnují a které prodělaly složitý historický vývoj. Budeme se proto věnovat pouze takovým formám vnitřního zařízení varhan, které byly použity na" varhanách chórových a jsou plánovány pro stavbu velkých varhan na Svaté Hoře.

Zlacená římsa Horního stroje chórových varhan

Zlacená římsa Horního stroje chórových varhan

Dechový klávesový nástroj

Jelikož varhanní zvuk vzniká v píšťalách, které rozeznívá proud vzduchu, řadí se varhany po bok ostatních dechových nástrojů, jakými jsou napříkllad flétna, hoboj, trubka ad. Naštěstí u varhan proud vzduchu nedodávají lidské plíce - při obvyklé velikosti tohoto nástroje by to byl notný zástup dýchajících - ale měchy nebo ventilátor.

Další odlišností varhan od ostatních dechových nástrojů je systém hry. Zatímco většinu dechových nástrojů tvoří jedna píšťala, která se drží v ústech a obsluhuje se vpodstatě přímo prsty, které zakrývají dírky v nástroji a tak dovolují hrát tóny různé výšky, u varhan je tomu zcela jinak. Varhany disponují pro každý tón zvláštní píšťalou. Mezi klávesou a píšťalami, vydávajícími zvuk, je pak složitý mechanismus, sloužící k jejich rozeznívání, nazývaný traktura (původně se jednalo o systém mechanických táhel, odtud název z lat. „trahere“ = táhnout).

Pohled do píšťaliště chórových varhan

Pohled do píšťaliště chórových varhan

Varhanní skříň

Celé ústrojí varhan je uzavřeno ve varhanní skříni. Horizontálně ji lze rozčlenit na postment a prospekt.

Postament je spodní část varhanní kříně, sokl, v němž se nalézá především technické zázemí - měchy, traktura a někdy též hrací stůl.

Prospekt je horní část varhanní skříně, čelní stěna varhan. Často je bohatě zdobená řezbami, mramorováním a pod. V prospektu také stojí některé píšťaly, ozdobně uspořádány obvykle do symetrických polí. Je to však jen zlomek počtu píšťal, kterým varhany disponují (například svatohorské chórové varhany: v prospektu je pouze 17 píšťal, uvnitř skříně pak dalších 600).

Varhanní skříň má hned několik funkcí:

 • ochrannou a statickou
  – zajišťuje stabilní umístění jednotlivých částí varhan a chrání je proti náhodnému poničení fyzickou činností kolem se pohybujících osob
 • zvukovou
  – varhanní skříň, vyrobená z kvalitního dřeva, je spolurezonátorem; spoluzní s varhanními píšťalami, zlepšuje celkové vyznění nástroje a správně směřuje jeho zvuk do prostoru
 • estetickou
  – dotváří celkový estetický dojem z nástroje, zejména svoji přední částí, prospektem.
Detail dřevěné (dubové) retné píšťaly

Detail dřevěné (dubové) retné píšťaly

Píšťaly

Zdrojem zvuku každých varhan jsou píšťaly. Podle způsobu, jakým v píšťale vzniká tón, můžeme rozlišit dva druhy píšťal:

 • retné
  – tón v nich vzniká aktivitou tenkého proužku vzduchu, který naráží na ret (labium) píšťaly, podobně jako například u zobcové flétny
 • jazykové
  – tón vzniká kmitáním kovového jazýčku, rozechvěného proudem vzduchu, podobně jako například u klarinetu (ten však má jazýček - plátek třtinový).

Jednotlivé píšťaly jsou dále uspořádány do řady, která začíná nejhlubším a končí nejvyšším tónem té které klaviatury - manuálu nebo pedálu. Tato řada se nazývá rejštřík.

Detail kovové retné píšťaly s intonačními nástroji

Detail kovové retné píšťaly s intonačními nástroji

Rejstříky

Rejstřík má tedy tolik píšťal, kolik je kláves na příslušném manuálu / pedálu. Menzury jednotlivých píšťal rejstříku jsou dimenzovány tak, aby každý rejstřík zněl od nejhlubších tónů až po nejvyšší ve stejné barvě zvuku. Různé rejstříky se pak od sebe zvukově liší.

V hracím stole nalezneme táhla, zvaná manubrium, která slouží k zapínání jednotlivých rejstříků. O každého manubria je popisek, který názvem určuje přibližnou barvu zvuku rejstříku, číslem pak jeho polohučím menší číslo, tím výše rejstřík zní).

Již jsme hovořili o rozdílu mezi retnými a jazykovými píšťalami. V jihoněmecké oblasti varhanářství (a tedy i v Čechách) byly jazykové rejstříky v drtivé menšině. Menší nástroje, jako například svatohorské chórové varhany, jimi nedisponují vůbec. Naopak nové velké varhany budou osazeny čtyřmi jazykovými rejstříky. Budou jimi Trompeta Pozoun, Hoboj a Vox humana.

Následující zvukové ukázky jazykových rejstříků pocházejí z varhan Aristida Cavaillé-Colla z katedrály Notre Damme v Paříži.

Manubria varhan Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu

Manubria varhan Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu

Retných rejstříků budou v nových velkých svatohorských varhanách téměř tři desítky, a to ze všech jejich typových skupin:

 • principály
  – rejstříky píšťal střední menzury (průměru / světlosti píšťaly) se sonorním zvukem; páteřní hlas varhan
 • flétny
  – rejstříky s píšťalami širší menzury, často i kónických, měkkého flétnového zvuku různých barevných odstínů
 • smyky
  – rejstříky s píšťalami úzké menzury, napodobující tišším ale ostrým tónem zvuk smyčcocých nástrojů.

Zvukové ukázky retných rejstříků nových chórových varhan a jejich kombinací:

Principálové rejstříky Flétnové rejstříky

Rejstříkování

Skutečné využití zvukových možností varhan však nespočívá v jednotlivé hře na samostatné rejstříky, ale v možnosti spojovat je v nové zvukové kombinace. V následujících odkazech naleznete několik zvukových ukázek, zahájených představením jednotlivých rejstříků a poté výsledného zvuku jejich spojením.

Hra na dva manuály.
Jaroslav Tůma při natáčení dokumentu o nových chórových varhanách

Hra na dva manuály.

Jaroslav Tůma při natáčení dokumentu o nových chórových varhanách

Hrací stůl

Centrem, odkud je ovládán celý nástroj, je hrací stůl. Může být umístěn v postemntu varhan (je tedy vestavěn do spodní části varhanní skříně). Pak mu říkáme Spielschrank. Druhou variantou je volné umístění hracího stolu v prostoru před varhanami. Pak se nazývá Spielstisch.

Součástí hracího stolu jsou manuály – klaviatury pro ruce a pedál – klaviatura pro hru nohama. Zatímco pedálová klaviatura bývá zpravidla pouze jedna, manuálů mívají varhany často více. Chórové varhany na Svaté Hoře jsou dvoumanuálové, tj. mají dva manuály (a pedál). Velké varhany pro svatohorskou baziliku budou třímanuálové.

Jednou ze základních vlastností vícemanuálových varhan je možnost využít jeden manuál pro hru pravou rukou na sólovou registraci, zatímco levá ruka na jiném manuále doprovází na tišší barvu.

Ve zvukové ukázce z chorální předehry Johanna Sebastiana Bacha „O Mensch, bewein´ dein´ Sünde Groß“ (Ó považ, člověče, jak velký hřích) je sólová melodie hrána na Principál 4´na Horním manuálu, doprovod pak na flétnové hlasy Copula maior a Copula minor na Dolním manuálu nových chórových varhan.

Další úryvek, tentokrát ze Sonaty F dur Carla Phillippa Emanuela Bacha ukazuje, jak lze střídáním manuálů dosáhnout efektu echa - ozvěny.

Manuály – klaviatury pro ruce. Chórové varhany na Svaté Hoře

Manuály – klaviatury pro ruce. Chórové varhany na Svaté Hoře

Stroje

Ke každému manuálu či pedálu patří tzv. varhanní stroj. To je část varhan s určitým počtem rejstříků, ovládaná jednou z klaviatur. Název stroje obvykle odráží jeho umístění nebo funkci. V plánované dispozici velkých varhan nalezneme pět strojů:

 • Hlavní stroj
  – páteřní stroj varhan, umístěný po stranách zápoadního okna; zejména schopný zvučného pléna, ovládaný druhým (středním) manuálem
 • Spodní stroj
  – umístěný v postamentu velkých varhan, po stranách hracího stolu; stroj s největším počtem jemných, barevných rejstříků, ovládaný prvním (spodním) manuálem
 • Positiv
  – malý stroj umístěný nad hlavou varhaníka, vystupující do prostoru; stroj jako subtilní alternativa k Hlavnímu stroji; ovládaný třtím (horním) manuálem
 • Pedál
  – stroj pro hru basových tónů, ale i vyšších hlasů cantu firmu; umístěný v bočních skříních v oknech nad postraními kaplemi; ovládaný pedálnicí (klaviaturou pro nohy)
 • Korunní stroj
  – subtilní stroj, umístěný nad západním oknem baziliky těsně pod stropem, vybavený jedíným rejstříkem Kornetem, ovládaný pedálnicí; slouží ke hře cantu firmu ve vysoké poloze.
Plánované rozmístění strojů velkých varhan

Plánované rozmístění strojů velkých varhan

Vzdušnice

Rejstříky jednoho stroje bývají obvykle umístěny na jedné vzdušnici. Stručně řečeno: vzdušnice je skříň, která slouží jako distributor vzduchu pro píšťaly. Hlavní součástí zásuvkové vzdušnice je mřížina. Jejím uzavřením „dnem“ a „stropem vznikne vzdušnice s množstvím kvádrovitých vnitřních prostorů - kancel, každá z nich pro píšťaly jedné klávesy. Otevřením ventilu do kancely proudívzduch k píšťalám příslušné klávesy.

Rejstříky se zapínají zařízením, nazývaným zásuvka. Jedná se o pohyblivou lištu, uloženou na horní části vzdušnice, překrytou píšťalnicí s píšťalami. Všechny tři vrstvy jsou propojeny vrtanými otvory, které vedou z kancely skrz zásuvku do píšťal. Pokud otvory v zásuvce, vzdušnici a píšťalnici souhlasí, rejstřík je zapnut a píšťaly hrají. V případě, že zásuvkou posuneme, překryje se tak cesta vzduhu z kancely a rejstřík je vypnut.

Řez zásuvkovou vzdušnicí

Řez zásuvkovou vzdušnicí

Mezi stropem (červená) vzdušnice a píšťalnicí (hnědá) se nalézají zásuvky (světle růžová). Při stisku klávesy se otevře ventil (zelená) ve spodní části vzdušnice a do tónové kancely (šedá) proudí vzduch.

Měchy a ventilátor

Plícemi varhan jsou měchy. Aby byl zajištěn stálý přísun vzduchu konstantního tlaku, používalo se v minulosti vždy minimálně dvojice měchů, které se střídaly. Později byl jeden měch používán jako čerpací, druhý jako zásobník (podobně jako například u dud). V současnosti je běžné používání elektrického ventilátoru, která je připojen k zásobnímu měchu.

Ventilátor je v zásadě vzduchová odstředivka: lopatkové kolo se roztočí uvnitř válcové skříně, vznikne odstředivá síla, které tlačí vzduch na stěny skříně, z níž pak vychází pod tlakem výstupním otvorem. Na stejném principu fungují například některé vysoušeče vlasů - fény.

Tlak vzduchu ve varhanách se pohybuje mezi 500 a 1.000 Pa.

Měchy

Měchy

Traktura

Spojení mezi klávesou a tónovým ventilem ve vzdušnici, a tedy přenos impulzu od interpreta do nástroje, zajišťuje hrací traktura, systém táhel a převodů. Rejstříková traktura - spojení mezi manubriem zajišťuje zapínání jednotlivých rejstříků.

Traktura pedálu varhan Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu

Traktura pedálu varhan Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek