VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

O Matici Svatohorské

Počátky Matice Svatohorské

„Co je Matice Svatohorská? Je to církevně i úředně schválený svaz věřících, kteří morálně pomáhají šířiti v českém národě úctu a lásku k Panně Marii Svatohorské, Královně Čech, a finančně svými příspěvky pomáhají opravovati, zvelebovati a udržovati nejkrásnější a nejpamátnější českou poutní svatyni, baziliku milostné Panny Marie Svatohorské. (…) Každý návštěvník Svaté Hory by se měl státi členem Matice Svatohorské. (…) Přihlaste se proto všichni!“ Takto se píše o Matici Svatohorské a jejím poslání v časopise „Svatá Hora“ v roce 1940. V té době má Matice Svatohorská téměř 10.000 členů a přestože je válka, vyzývá ke členství v tomto dobrovolnickém spolku.

Vznik

Matice Svatohorská byla založena 20. listopadu 1921 na ustavující schůzi: „Aby tato poeticky krásná a kouzlem na každého působící svatohorská svatyně nestala se tak rozvalinou, dohodlo se několik přátel Svaté Hory a založili Matici Svatohorskou, jež si vytkla za účel pečovati o opravy a uměleckou výzdobu Svaté Hory. Nejprve chce provésti nutné opravy a pak touží do roku 1932, kdy tomu bude dvě stě let, co byla Panna Maria na Svaté Hoře slavnostně korunována, tak baziliku důstojně vyspraviti, aby všichni, kdož tam přijdou, viděli, že Čechové ctí a milují svou nebeskou Ochránkyni a váží si této národní své svatyně.“

Nové zvony pro Svatou Horu

Nové zvony pro Svatou Horu

Časopis

Bohulibý záměr „pečovati o Svatou Horu“ začala Matice Svatohorská šířit také tiskem: „Přesvědčena, že každá idea tiskem nejrychleji se šíří a utvrzuje, rozhodla se, že bude vydávati ,Věstník Matice Svatohorské’, jenž by šířil úctu k Matce Boží.“ Od roku 1922 tedy šestkrát do roka vychází časopis, později přejmenovaný na „Svatá Hora“, od října 1945 pak pod názvem „Mariánský Věstník Ave Maria“, aby tak svatohorští poutníci byli informováni o tom, co se na Svaté Hoře děje, jak po stránce duchovní, tak i materiální, jak je nakládáno s jejich dary, a v neposlední řadě sloužil i k dalšímu získávání členů Matice a oslovování možných dárců. Již roku 1923 je registrováno více než 6.000 odběratelů z nejširších vrstev obyvatelstva. Roku 1946 vychází časopis v obdivuhodném počtu 23.000 výtisků.

Buldozzer na Svaté Hoře

Buldozzer na Svaté Hoře

Členové Matice Svatohorské

Členy Matice Svatohorské se tehdy stávali kněží, monsignoři, děkané, vikáři, univerzitní profesoři, lékaři, městští tajemníci, nadlesní, obchodníci, naddůlní, radní města, policejní inspektoři a další, ale i obyčejní lidé. V členské základně existovaly i určité kategorie členství. Jednak to byli „členové zakládající“, kteří měli povinnost přispívat ročně alespoň 1.000 Kč, dále „členové řádní“, ti přispívali 20 Kč za rok, a v neposlední řadě „členové přispívající“, jejichž roční příspěvek činil nejméně 5 Kč (tehdejších 1.000 Kč odpovídá dnešním 15.000 Kč).

Rok po svém vzniku má Matice Svatohorská již téměř 4.000 členů, roku 1932 je to 9.450 členů a roku 1948 dokonce 13.000 členů.

Letecký pohled na svatohorský areál ještě před úpravami svatohorského náměstí

Letecký pohled na svatohorský areál ještě před úpravami svatohorského náměstí

Opravy na Svaté Hoře realizované Maticí Svatohorskou

1921-1933

Výsledek dvanáctileté práce Matice na Svaté Hoře:

 • výměna střechy na kostele, ambitech a rožních věžích
 • nový krov a střecha věže na bazilice i na všech ostatních osmi svatohorských vežích
 • oprava letního kůru a jednoho nosného pilíře
 • oprava Pražské brány
 • výměna Korunovačního mramorového oltáře
 • oprava všech soch horního ambitu
 • rekonstrukce všech obrazů v ambitech
 • oprava fresek otevřených kaplí
 • oprava zvonice
 • výměna žulové dlažby v dolním i horním ambitu
 • statické zabezpečení zdiva horních ambit
 • důkladná oprava vnitřních prostor baziliky a všech čtyř nárožních kaplí
 • očištění a nový nátěr všech štukových ozdob
 • zavedení elektrického světla a vodovodu
 • celková oprava klášterních budov
 • oprava všech kovových dveří
 • řízení potřebné kanalizace

a řada dalších drobnějších oprav.

Oprava svatohorského náměstí - po zboření starých krámků

Oprava svatohorského náměstí - po zboření starých krámků

1933-1948
 • oprava zvonů + nové zvony Svatohorské - elektrické zvonění
 • oprava ambitních obrazů
 • vybudování hlavního náměstí před Svatou Horou
 • pořízení zvonové hry
 • zřízení parku pro křížovou cestu
 • zbudování nové školy
 • oprava svatohorských schodů
 • výstavba moderních stánků pro prodej poutního zboží
 • křížová cesta doplněna novými měděnými obrazy
 • stavba exercičního domu
 • nový oltář českých patronů v exerciční kapli
 • dokončení balustrády na hlavním náměstí
 • drobné restaurační práce
 • obnova vnitřku Plzeňské kaple - nový obraz, svatostánek, svícny
 • mramorové obložení nových oltářů v basilice
 • čištění stropu basiliky
 • nový rozhlas
 • nový trůnek sošce P. M. Svatohorské
 • oprava exercičního domu
 • oprava šindelové střechy
 • nové dláždění na náměstí a u krámků
 • rozšíření příjezdové silnice
 • úprava náměstí
 • vybudování záchodků
 • okna ve svatohorských schodech
 • návrh osvětlení Svaté Hory
 • nové svícny v kapli P. M. ustavičné pomoci
 • sochy světců do výklenků v ambitech
 • oprava obrazů křížové cesty v dolních ambtitech
 • svítilny na náměstí
 • úprava pažitu
 • natěračské práce vstupních bran
 • rozebrány staré varhany
 • stavba nových varhan - „Aby pěly chválu Nejvyššímu a jeho přesvaté Matce“

Toto vše Matice Svatohorská s pomocí P. Marie byla schopna učinit za 27 let svého trvání.

Svatohorští ministranti zkoumají neobvyklé vozidlo

Svatohorští ministranti zkoumají neobvyklé vozidlo

Finanční prostředky potřebné k zvelebení Svaté Hory

Matice Svatohorská získávala finanční prostředky z členských příspěvků, dále z výnosu z vydávání časopisu a v neposlední řadě jako dary různých dárců.

Procesí na rozestavěném svatohorském náměstí

Procesí na rozestavěném svatohorském náměstí

„Plánované opravy na rok 1923 činí 651.290 Kč. (…) Je to úžasná suma, schopná naplniti lidi malé důvěry obavami, že se obnos z příspěvků a darů nesežene. Než výbor Matice Svatohorské chová skálopevnou důvěru, že Matička Svatohorská sama se postará, aby se sešel obnos, potřebný k důstojné opravě její svatyně,“ píše se v časopisu „Svatá Hora“.

Ve zprávě z valné hromady Matice Svatohorské roku 1930 je uvedeno: „Vchází tedy Matice do nového roku zase s dluhem. Že Matice ustavičně pracuje s dluhem, nelze přičítati nehospodárnosti a lehkomyslnosti vedoucích činitelů, ale nutnosti zrychlení oprav, aby byly provedeny do jubilejního roku 1932. (…) Každý návštěvník Svaté Hory vidí, že Matice peníze nejen sbírá, ale jich postupně na opravy účelné vynakládá. (…) Teprve na soudu Božím se dovíte, kolik chudých vdov a služek obětovalo své poslední úspory, aby přispělo k oslavě Rodičky Kristovy. Všem Vám, kteří jste pomohli, voláme upřímné Zaplať Pán Bůh.“

Bourání starých krámků

Bourání starých krámků

Matice Svatohorská po roce 1948

Po nástupu totalitního režimu roku 1948, který skoncoval se spolkovou činností, se zcela ztrácí písemné zprávy o Matici. Po pádu komunistického režimu a návratu redemptoristů na Svatou Horu se skupina dobrovolníků pod vedením tehdejšího svatohorského faráře Patera Josefa Břicháčka ujalo její obnovy. Svou dnešní právní podobu získala Matice Svatohorská zásluhou svatohorského faráře Patera Stanislava Přibyla, CSsR. Roku 2000 byla registrována u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. Orgány Matice se ustavily volbami na ustavující členské schůzi 10. června 2000.

Matice Svatohorská - současnost


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek