VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

Varhany již hrají

Následující výčet různých příležitostí, při nichž byly využity nové svatohorské chórové varhany zahrnuje pouze nejvýznamnější akce.

Instalace chórových varhan
18. prosince 2007

Dokončené chórové varhany byly instalovány varhanářem Vladimírem Šlajchem 18. prosince 2007. Jejich původní umístění v pravé zadní části hlavní lodi svatohorské baziliky (vpravo pod kůrem) se ukázalo jako nepříliš vhodné. Nástroj zde byl umístěn na exponovaném místě, kudy procházeli návštěvníci bohoslužeb i turisté. Z důvodů zajištění bezpečnosti nástroje a rovněž s ohledem na jeho lepší vyznění v prostoru bylo nakonec rozhodnuto přemístit chórové varhany do prostoru presbytáře, po pravé straně oltáře.

Chórové varhany improvizovaně umístěny bez pódia v presbytáři svatohorské baziliky

Chórové varhany improvizovaně umístěny bez pódia v presbytáři svatohorské baziliky

Vzhledem k velikosti chórových varhan bylo nutno vyřešit pro umístění nástroje problematický prostor presbytáře, sestávající se z mnoha menších ploch spojených schody. Nejprve byl tento problém vyřešen provizorními prostředky (improvizovaným vypodložením varhan), později bylo pro tento účel pořízeno pódium, zajišťující dostatečně velký prostor pro pohodlné umístění chórových varhan v presbytáři umožňující jejich bezproblémový transport.

Chórové varhany umístěny na pódiu v presbatáři svatohorské baziliky

Chórové varhany umístěny na pódiu v presbatáři svatohorské baziliky

Žehnání chórových varhan
26. prosince 2007

Slavnost požehnání nového nástroje se konala o svátku sv. Štěpána, 26. prosince 2007. Žehnání proběhlo při slavnostních nešporách, kterým předsedal pražský arcibiskup Kardinál Miloslav Vlk a účastnil se jich i papežský nuncius Diego Causero.

Celebranti a varhaník při slavení nešpor

Celebranti a varhaník při slavení nešpor

Pro příležitost požehnání nových chórových varhan, které se poprvé rozezněly při Magnificat, vznikla i zbrusu nová liturgická hudba: Nešpory pro sbor, lid, varhany a komorní instrumentální soubor na motivy vánočních písní, které zkomponoval svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Ten se ujal i vedení hudební složky liturgie. Na varhany hrál Jaroslav Tůma.

V rámci nešpor bylo rovněž předáno ocenění některým dárcům, a to ve formě pamětních plaket. Těm nevýznačnějším pak byly předány kopie prospektových píšťal nových varhan.

Po nešporách následoval koncert. V jeho první půli přednesl Jaroslav Tůma chorálové předehry s vánoční tématikou Johanna Sebastiana Bacha. Následovalo rozdělení chórových varhan na dva samostatné celky. Na takto rozestavený nástroj přednesl inerpret společně s Pavlem Šmolíkem Canzonu pro dvoje varhany Giuseppe Guamiho.

Hudební ansámbl

Hudební ansámbl

V druhé části koncertu pak zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Svatohorského chrámového sboru, sólistů a orchestru pod taktovkou Pavla Šmolíka.

Slavnost žehnání chórových varhan byla zakončena rautem v prostorách barokní svatohorské rezidence.

Při liturgii

Nejčastějším použitím chórových varhan je hudební doprovod liturgie. Tím se rozumí všechny bohoslužby během týdne:

 • každodenní mše svaté, celkem 22 týdně
 • nedělní zpívané nešpory
 • mariánské pobožnosti, pobožnosti křížové cesty
 • svatby, křty a další

Kromě obvyklých všedních a nedělních bohoslužeb s lidovým zpěvem a varhanním doprovodem se každou neděli v 9.00 hodin koná mše svatá za účasti Svatohorského chrámového sboru. Jeho varhanní doprovod na chórové varhany zajišťuje Miloslava Šmolíková.

Při slavnostních příležitostech, jakými jsou napřílad Velikonoce nebo Vánoce, slavnost Korunovace, Poutní slavnost ad. je pro liturgii přpravován náročnější hudební doprovod, často za účasti orchestru. Mimo jiných byla pro Boží Hod vánoční v roce 2008 připravena Orgelsolomesse Johanna Georga Zechnera. Jak již z názvu skladby vyplývá, jedná se o mešní kompozici, která hojně využívá sólových varhan. Její repríza je plánována při velikonočních svátcích roku 2010.

Příkladem užití chórových varhan při provozování figurální hudby v exteriéru Korunovačních kaplí je provedení Mše D dur „lužanské“ Antonína Dvořáka při slavnosti Korunovace 2009.

Při koncertech

Ve svatohorské bazilice paralelně probíhají dva typy koncertů.

Prvním z nich jsou koncerty Svatohorského chrámového sboru, odvíjející svoji náplň od aktuálního období liturgického roku. Mezi tyto koncerty tradičně patří Adventní, Vánoční, Tříkrálový, Postní a Velikonoční koncert. Tyto akce jsou samozřejmě nemyslitelné bez varhanního doprovodu. V některých případech - neúčastní-li se koncertu orchestr - jsou varhany dokonce jediným dopovodným nástrojem.

Tak tomu bylo například při Tříkrálovém koncertu 5. ledna 2009, na němž mimo jiné zaznělo i Motteto „Reges de Saba“ Františka Xavera Brixiho.

Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra při nočním koncertu 15. srpna 2009 na Svaté Hoře

Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra při nočním koncertu 15. srpna 2009 na Svaté Hoře

Druhou skupinou jsou koncerty z cyklu „Hudba v nezvyklých souvislostech“, který se snaží inovativním způsobem dramaturgie zasáhnout co nejširší spektum posluchačů. Kupříkladu v roce 2009 byla součástí tohoto cyklu následující čtveřice koncertů, přičemž dva z nich využily i nové chórové varhany:

 • „Hudba na nezvyklém místě“
  - Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavír I. a II.
  Při těchto dvou jarních koncertech bylo ve dvou večerech provedeno zmíněné Bachovo dílo na klavichord v prostorách nově zrekonstruovaného „biskupského“ pokoje ve svatohorské rezidenci.
 • „Hudba v nezvyklém čase“
  - Ave Maria.
  Noční koncert pod širým nebem u Korunovačního oltáře proběhl v předvečer Poutní slavnosti a představil různá zhudebnění mariánské antifony Ave Maria v interpretaci souboru Pražských pěvců, proložených varhanními improvizacemi Pavla Šmolíka.
 • „Hudba pro nezvyklé nástrojové obsazení“
  - Koncert pro dvoje varhany.
  Na svatohorské chórové varhany jako na dvojici nástrojů hráli manželé Miloslava a Pavel Šmolíkovi.

Při nahrávání CD

Ve dnech 2. – 4. srpna 2008 byla okna svatohorské baziliky dloho do noci osvětlena - probíhalo nahrávání prvního CD na nové chórové varhany, které pod názvem „Hudba pro dva klávesové nástroje, tři až čtyři ruce a dvě až čtyři nohy“ vydavatelství ARTA. Interprety skladeb jsou český varhaník Jaroslav Tůma a jeho americký kolega s českými kořeny Karel Paukert. Chórové varhany jsou na nahrávce představeny ve skladbách různých stylových období a rovněž je využito obou možností jejich rozestavení - jako jediného nástroje i jako dvojice samostatných nástrojů.

Karel Paukert za dolním strojem chórových varhan při nahrávání CD

Karel Paukert za dolním strojem chórových varhan při nahrávání CD

Ostatní příležitosti

Přinesení Betlémského světla je každoroční předvánoční příežitostí k setkání a rozjímání nad vánočním poselstvím. Tato tradiční akce pořádaná příbramskými skauty je již tradičně doprovázena kulturním programem. V jeho rámci se uplatňují i nové chórové varhany.

Svatohorské poutní muzeum ve spolupráci s Maticí svatohorskou od roku 2008 nabízí nový turistický produkt: prohlídku areálu Svaté Hory s krátkým varhanním koncertem. V úvodu asi 20 minutového koncertu jsou posluchačům představeny nové chórové varhany a rovněž projekt na stavbu varhan velkých. Následuje vlastní hudební produkce. Interpretem je nejčastněji svatohorský regenschori Pavel Šmolík. V roce 2009 se konalo 27 těchto prohlídek.

Množství zvukových ukázek chórových varhan naleznete v Archivu nahrávek.


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek