Skip to main content

Organizace

Bohatá nabídka akcí ani údržba areálu Svaté Hory by nebyla možná bez spolupracujících organizací. Kdo nám pomáhá?

Matice Svatohorská

Andělská sbírka

Tato veřejná sbírka je určena na finanční pokrytí výroby kopií z baziliky v minulosti zcizených předmětů:

• dva adorující stříbrní andělé
• šest stříbrných tepaných svícnů
• stříbrný trůnek pod sošku Panny Marie Svatohorské

Originály byly odcizeny v roce 2012 a tvořily součást stříbrného oltáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami na Svaté Hoře. Předpokládané náklady na výrobu duplikátů jsou 4.500.000,- Kč.

Finanční příspěvky můžete posílat na transparentní bankovní účet: 615 780 23 59/0800 (Česká spořitelna a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782).  Sbírku můžete dále podpořit darem v hotovosti na Svaté Hoře a účastí na benefičních akcích.

Na konci roku 2023 byla podepsána smlouva na celé dílo se zhotovitelem p. Jiřím Urbanem z Turnova. Za rok trvání veřejné sbírky se vybralo 365.000 Kč.

Proto mohlo být objednáno zhotovení 3 ks svícnů v ceně 705.000 Kč s dodáním do konce roku 2024. Díky Vám všem!

Rádi bychom s Vámi sdíleli aktuální stav prací k 18. 3. 2024, které je možné realizovat jen díky Vašim příspěvkům na Andělskou sbírku:

–        zakoupen stříbrný materiál na výrobu svícnů

–        vytvořen technický nákres skeletu svícnu v rozměrech dle originálu

–        pracuje se na dohotovení hladkého modelu 1:1, který poslouží zároveň jako kopyto pro kovotvarování

–        připraveno je i rozkreslení zrekonstruovaných reliéfů kovotepání

Děkujeme všem dobrodincům za jejich příspěvky a těšíme se na pokračování prací na výrobě zcizených předmětů.

Co je Matice Svatohorská?

Matice Svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně prospěšné občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory, které si klade za cíl pečovat o duchovní zázemí Svaté Hory, shromažďovat příspěvky na opravy a údržbu baziliky a celého poutního areálu, podporovat propagační, agenturní a publikační činnost v oblasti náboženské a morální a snažit se vytvářet příznivé podmínky pro příchozí poutníky.

Všichni členové Matice Svatohorské tvoří jedno velké společenství. Každý pátek v 7 hodin je v bazilice sloužena za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské mše svatá. Poslední sobotu v květnu se každý rok koná Pouť Matice Svatohorské a výroční členská schůze. Zde je každé tři roky volen sedmičlenný výbor, který je výkonným orgánem Matice.

Co je jejím úkolem?

Duchovně a finančně podporovat Svatou Horu, aby stále více rozkvétala do krásy a všichni poutníci se zde cítili jako doma. Za tímto účelem shromažďuje finanční prostředky, s jejichž pomocí realizuje projekty zvelebující svatohorskou svatyni a její okolí a podporuje duchovní a kulturní dění na Svaté Hoře.

Mohu se stát členem?

Podle Stanov Matice Svatohorské může být členem sdružení fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba. Členy mohou být jak čeští občané, tak cizinci. Abyste se stali členem Matice Svatohorské, je třeba nejprve vyplnit přihlášku. Tu odevzdejte v sakristii nebo ji zašlete na adresu: Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram. O přijetí Vaší přihlášky budete písemně vyrozuměni.

V současné době je zaregistrováno přes 1.200 členů z České republiky i ze zahraničí.

Jak mohu Matici finančně podpořit?

Členskými příspěvky nebo dobrovolnými dary. Členský příspěvek či jiný finanční dar můžete poslat buď složenkou či bankovním převodem na účet č. 523967309/0800, nebo je možné jej složit v hotovosti v sakristii svatohorské baziliky. Doporučený členský příspěvek je 400 Kč ročně pro výdělečně činné a 200 Kč ročně pro důchodce, studenty či ženy v domácnosti.

Redemptoristé

Kdo jsou Redemptoristé?

Příslušníci kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), založené sv. Alfonsem Maria z Liguori v r. 1732 k mravní podpoře a duchovnímu vedení nejopuštěnějších sociálních skupin. Rozšířili se do celého světa, ve 20. stol. rozvinuli nové formy – apoštolátu.  V teologické vědě se profilují v oblasti – morální a – pastorální teologie (např. B. Häring, V. Schurr). Redemptoristická řehole byla schválena Benediktem XIV. 1749.

Co je jejich úkolem?

Kromě lidových misií, které však zůstávají nadále na prvním místě, se zabývají také speciální pastorací (nemocnice, pomoc drogově závislým).

Redemptoristé na Svaté Hoře

Redemptoristé spravují poutní areál Svaté Hory od roku 1861. Jsou iniciátory stavby Exercičního domu, který využívají pro duchovní cvičení, která pořádají. Současně se věnují duchovní správě nejen poutního místa, ale též výpomocně pracují v okolních farnostech.

Adresa

Matice Svatohorská
Svatá Hora 591
261 01 Příbram

Zapsaný spolek

IČ: 70829071

E-mail

matice@svata-hora.cz

Telefon

318 429 939

Bankovní spojení

523967309/0800

Stanovy spolku
Přihláška
  • stavba velkých svatohorských varhan (2008–2018) – 16.000.000 Kč
  • výměna kotlů pro vytápění areálu Svaté Hory (dokončena 2009) – 200.000 Kč
  • stavba chórových varhan (dokončena 2007) – 3.500.000 Kč
  • výroba zádveří do Svatohorského poutního muzea (dokončena 2006) – 100.000 Kč
  • restaurování kovaných dveří z ambitů na proboštství a do Svatohorského poutního muzea (dokončeno 2006) – 120.000 Kč
  • restaurování vjezdových vrat do proboštství (dokončeno 2004) – 400.000 Kč
  • pořízení výstavních vitrín do Svatohorského poutního muzea (dokončeno 2002) – 250.000 Kč
  • restaurování západních vstupních dveří do baziliky (dokončeno 2002) – 80.000 Kč
  • restaurování vstupních vrat Pražské brány (dokončeno 2001) – 100.000 Kč