Skip to main content

Dnes je výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů

Napsal(a) 9.11.202310 listopadu, 2023Aktuálně

Název řeholní společnosti pochází z latinského slova Redemptor – Vykupitel. Existence řádu a poslání jsou úzce spjaty s osobou Ježíše Krista, Vykupitele, s jeho posláním spásy a vykoupením světa. „Neboť u něho je hojné vykoupení.“ (Ž 130,7) – hlásají redemptoristé ve svém poslání i v osobním životě v dnešním světě. Oficiální název řádu je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR) neboli Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Život a práce jsou utvářeny především evangeliem, řeholními konstitucemi a řeholními sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Slib čistoty umožňuje zcela se odevzdat službě druhým. Slib chudoby zavazuje žít prostým způsobem života a dělit se s druhými. Slibem poslušnosti dávají k dispozici své vlastní schopnosti, aby vedly ke konání dobra, a spolurozhodováním a spoluprací přebírají odpovědnost za cíle redemptoristického misijního společenství.

Kongregaci založil svatý Alfons Maria de’Liguori v roce 1732 ve Scale nedaleko Neapole. Od tohoto roku se řád začal šířit po celém světě. Z Itálie přivedl redemptoristy přes Alpy svatý Klement Maria Houfbauer. Čtyři svatí a dvacet sedm blahoslavených svědčí o velikosti díla, které kongregace vykonala a nadále vykonává v církvi. Redemptoristé působí na Svaté Hoře od roku 1861.

Dne 13. února 2017 byla založena nová provincie Bratislava-Praha sloučením české a slovenské.

V čele kongregace stojí generální představený, provincii řídí provinciál a viceprovincii Michalovce, která se stala viceprovincií nové provincie Bratislava-Praha, řídí viceprovinciál.

Kongregace má v současné době po celém světě přibližně 4 500 členů.

Veškeré informace o provincii redemptoristů Bratislava–Praha naleznete na www.redemptoristi.sk.